Prosjekt skal bygge opp systematisk ruskartlegging i somatikken

Hvordan kartlegge og følge opp rusproblematikk i somatiske akuttenheter? Det er tema for et nytt utviklingsprosjekt med forskningstilnærming som Nasjonal kompetansetjeneste TSB skal koordinere.

Systematisk ruskartlegging i somatikken vil gi stor helsegevinst. (Ill. foto: Shutterstock)

Sammenhenger mellom alkoholbruk og en rekke somatiske og psykiske helseproblemer er godt dokumenterte. I Norge anslår Helsedirektoratet at inntil hver femte pasient i somatiske avdeling er innlagt på grunn av rusrelaterte problemer. Å identifisere og kartlegge disse pasientene kan gi stor helsegevinst hos mange. Helsemyndighetene har derfor gitt  helseforetakene i oppdrag å utvikle og iverksette gode rutiner for identifikasjon av- og intervensjon til pasienter som drikker på måter som kan gi negative helsemessige konsekvenser.  I dag har bare et fåtall av helseforetakene etablert slike systemer. Det nye prosjektet har som mål at pasienter i somatiske avdelinger skal ha slike tilbud.

Systemene skal «eies» av somatiske avdelinger

Tanken bak prosjektet er at ansvaret for å følge en strukturerte modell for kartlegging og oppfølging vil ligge hos de somatiske avdelingene, men der de ansatte har fått opplæring og oppfølging fra spesialister i rus- og avhengighetsbehandling.

Flere helseforetak har tidligere har samarbeidet med Nasjonal kompetansetjeneste TSB om prosjektet Somatisk helse og rus. I tillegg iverksetter andre helseforetak uavhengige utviklingsarbeid på området.

Sentral forskningsdel

Prosjektet skal bygge opp lokale prosjekt-ledd i hvert helseforetak, der modeller for ruskartlegging og oppfølging av pasienter med rusmiddelproblemer implementeres. To helseforetak i Helse Sør-Øst og ett i Helse Nord deltar foreløpig. Lokale tiltak skal koordineres av en regional prosjektledelse som også vil tilby opplæring og oppfølging. 

En sentral del av prosjektet vil være å analysere og oppsummere modeller i dette arbeidet. Blant annet skal det brukes forskningsmetodikk for å sammenlikne enheter som bruker strukturerte kvalitetsforbedringssystem, med enheter som følger vanlig praksis.

I drift fra august 2019

For å gjennomføre den nasjonale koordineringen av prosjektet utlyses nå en prosjektlederstilling og en forskerstilling til prosjektet, som skal være i drift fra august 2019.

Opplæringsmateriell fra tidligere prosjekter Somatisk helse og rus 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.