Prosjekt skal bygge opp systematisk ruskartlegging i somatikken

Hvordan kartlegge og følge opp rusproblematikk i somatiske akuttenheter? Det er tema for et nytt utviklingsprosjekt med forskningstilnærming som Nasjonal kompetansetjeneste TSB skal koordinere.

Systematisk ruskartlegging i somatikken vil gi stor helsegevinst. (Ill. foto: Shutterstock)

Sammenhenger mellom alkoholbruk og en rekke somatiske og psykiske helseproblemer er godt dokumenterte. I Norge anslår Helsedirektoratet at inntil hver femte pasient i somatiske avdeling er innlagt på grunn av rusrelaterte problemer. Å identifisere og kartlegge disse pasientene kan gi stor helsegevinst hos mange. Helsemyndighetene har derfor gitt  helseforetakene i oppdrag å utvikle og iverksette gode rutiner for identifikasjon av- og intervensjon til pasienter som drikker på måter som kan gi negative helsemessige konsekvenser.  I dag har bare et fåtall av helseforetakene etablert slike systemer. Det nye prosjektet har som mål at pasienter i somatiske avdelinger skal ha slike tilbud.

Systemene skal «eies» av somatiske avdelinger

Tanken bak prosjektet er at ansvaret for å følge en strukturerte modell for kartlegging og oppfølging vil ligge hos de somatiske avdelingene, men der de ansatte har fått opplæring og oppfølging fra spesialister i rus- og avhengighetsbehandling.

Flere helseforetak har tidligere har samarbeidet med Nasjonal kompetansetjeneste TSB om prosjektet Somatisk helse og rus. I tillegg iverksetter andre helseforetak uavhengige utviklingsarbeid på området.

Sentral forskningsdel

Prosjektet skal bygge opp lokale prosjekt-ledd i hvert helseforetak, der modeller for ruskartlegging og oppfølging av pasienter med rusmiddelproblemer implementeres. To helseforetak i Helse Sør-Øst og ett i Helse Nord deltar foreløpig. Lokale tiltak skal koordineres av en regional prosjektledelse som også vil tilby opplæring og oppfølging. 

En sentral del av prosjektet vil være å analysere og oppsummere modeller i dette arbeidet. Blant annet skal det brukes forskningsmetodikk for å sammenlikne enheter som bruker strukturerte kvalitetsforbedringssystem, med enheter som følger vanlig praksis.

Prosjektet skal være i drift fra august 2019.

Opplæringsmateriell fra tidligere prosjekter Somatisk helse og rus