Nasjonalt ledernettverk i TSB

Nytt nasjonalt prosjekt for å utvikle ledelse i TSB

Bedret kvalitet på tjenestene i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), forutsetter god ledelse. Tydelig faglig lederskap er spesielt viktig i et fagfelt i stadig endring og omstilling og hvor rus- og avhengighetslidelser fortsatt er skam- og tabubelagt. Nye nasjonale faglige retningslinjer stiller krav til kunnskapsbasert praksis og mange ledere utfordres på implementering og omstilling.

Mål for nettverket

Ledernettverket skal:
• være en arena som styrker den enkeltes leders mulighetene til å lede i TSB
• bidra til implementering av kunnskap og retningslinjer
• styrke og koble forskningsaktiviteter
• forsterke og koble sammen fagutviklingsprosjekter
• identifisere kunnskapshull og nye utfordringer.

Målgruppe

Ledernettverkets målgruppe er linjeledere (alle nivåer) som har et helhetlig lederansvar for en eller flere TSB-enheter, enten i regi av helseforetak, private sykehus, eller private enheter som har avtaler med RHF eller Helfo.
 

Prosjektgruppe


Prosjektleder
Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Spesialrådgiver
Hilde Harwiss
hiharw@ous-hf.no
Tlf  911 06 658


Randi Mobæk
Avdelingsdirektør
Avdeling unge voksne, Psykiatrisk divisjon
Stavanger Universitetssykehus


Ruben Sletteng
Avdelingsleder
Rusavdelingen
Universitetssykehuset Nord-Norge


Terje Haaland
Rus, Seksjon for regional analyse og pasientkoordinering TSB (SAP)
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin
St.Olavs hospital

Anne Beate Sætrang
Avdelingeleder
Avdeling for rus og avhengighetsbehandling
Oslo Universitetssykehus

Anders Dalsune Jansen
Nestleder
Tyrilistiftelsen

Terje Wold
Daglig leder
Samtun trenings- og mestringsenhet for rusavhengige

Jon Storaas
Leder
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon


Årlig lederkonferanse

Todagers konferanser blant annet med tematiske arbeidsseminarer f.eks. knyttet til ulike typer enhet en leder, til å leder forskningsaktivitet, lede implementeringsarbeid osv.  Første lederkonferanse finner sted på Thon Hotell Vettre 14.—15. september 2017. (se invitasjon)

Invitasjon til konferanse
Invitasjon


Mentorordning


Erfarne ledere i TSB er mentorer for andre TSB-ledere gjennom etablering av mentorgrupper. Formell oppstart skjer i forbindelse med nettverkets første årlige konferanse i september 2017.


Elektronisk lederbrev

Brev med relevant informasjon om og inspirasjon for ledelse i TSB. Aktuell informasjon om for eksempel  retningslinjer, større nasjonale begivenheter. Mulihgheter for opplæring, tips om deltagelse i forskning og fagutvikling, opplæringsaktivitet m.m. 

Starter opp vinteren 2017. Desom du ønsker å bli mottaker, send en e-post til tsbpost@ous-hf.no med tittelen "Ønsker lederbrev". 

Ansvarlig redaktør: Espen Ajo Arnevik
Fotodesign: @designlaboratoriet