Nasjonalt ledernettverk i TSB

Nytt nasjonalt prosjekt for å utvikle ledelse i TSB

Bilde av konferanse-samtaleBedret kvalitet på tjenestene i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), forutsetter god ledelse. Tydelig faglig lederskap er spesielt viktig i et fagfelt i stadig endring og omstilling og hvor rus- og avhengighetslidelser fortsatt er skam- og tabubelagt. Nye nasjonale faglige retningslinjer stiller krav til kunnskapsbasert praksis og mange ledere utfordres på implementering og omstilling.

Mål for nettverket

Ledernettverket skal:
• være en arena som styrker den enkeltes leders mulighetene til å lede i TSB
• bidra til implementering av kunnskap og retningslinjer
• styrke og koble forskningsaktiviteter
• forsterke og koble sammen fagutviklingsprosjekter
• identifisere kunnskapshull og nye utfordringer.

Målgruppe

Ledernettverkets målgruppe er linjeledere (alle nivåer) som har et helhetlig lederansvar for en eller flere TSB-enheter, enten i regi av helseforetak, private sykehus, eller private enheter som har avtaler med RHF eller Helfo.
 

Prosjektgruppe


Prosjektleder
Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Spesialrådgiver
Hilde Harwiss
hiharw@ous-hf.no
Tlf  911 06 658


Randi Mobæk
Avdelingsdirektør
Avdeling unge voksne, Psykiatrisk divisjon
Stavanger Universitetssykehus


Ruben Sletteng
Avdelingsleder
Rusavdelingen
Universitetssykehuset Nord-Norge


Terje Haaland
Rus, Seksjon for regional analyse og pasientkoordinering TSB (SAP)
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin
St.Olavs hospital

Anne Beate Sætrang
Avdelingeleder
Avdeling for rus og avhengighetsbehandling
Oslo Universitetssykehus

Anders Dalsune Jansen
Nestleder
Tyrilistiftelsen

Terje Wold
Daglig leder
Samtun trenings- og mestringsenhet for rusavhengige

Jon Storaas
Leder
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon


Årlig lederkonferanse

Todagers konferanser blant annet med tematiske arbeidsseminarer f.eks. knyttet til ulike typer enhet en leder, til å leder forskningsaktivitet, lede implementeringsarbeid osv.  Første lederkonferanse finner sted på Thon Hotell Vettre 14.—15. september 2017. (se invitasjon og program)


Mentorordning


Erfarne ledere i TSB er mentorer for andre TSB-ledere gjennom etablering av mentorgrupper. Formell oppstart skjer i forbindelse med nettverkets første årlige konferanse i september 2017.


Elektronisk lederbrev

Brev med relevant informasjon om og inspirasjon for ledelse i TSB. Aktuell informasjon om for eksempel  retningslinjer, større nasjonale begivenheter. Muligheter for opplæring, tips om deltagelse i forskning og fagutvikling, opplæringsaktivitet m.m. 

Utgave nr 1, 2017

Utgave nr 2, 2017

Utgave nr 3, 2017


Lenke til påmeldingsskjema

 • Kristin Holum Smedsrud

  Klinikksjefen ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St.Olavs Hospital, får energi når teamet lykkes i å nå viktige mål. – Det er det som inspirerer og gir aller mest energi på jobb, sier hun som svar på "fem kjappe".

 • TSB er underforsket

  Ifølge Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) går bare to prosent av de norske sykehusenes driftskostnader til forskning innen TSB.

 • Tips til å redusere drop-out

  Dette materiellet kan værte til hjelp fpor å identifisere risikofaktorer og iverksette kliniske tips og tiltak for å forebygge uplanlagte avbrutt fra behandling.

 • Kjenner du en TSB-leder som kan være mentor for andre ledere?

  10 til 15 mentorer i TSB skal bidra til at andre TSB-ledere kan utvikle seg som ledere gjennom å lære av hverandre.  Tips oss dersom du kjenner en TSB-leder som du tror kan fylle rollen!

 • Mentor-korps for ledere i TSB

  15 ledere i TSB står klare for å hjelpe fram andre ledere i nytt mentorprogram.  

 • Ole Hope

  Denne utgavens svar på «fem kjappe» er fra en TSB-leder med bakgrunn fra Sjøkrigsskolen. – Kompetente og engasjerte mennesker er selve drivkraften i det å være leder, sier Adm dir i Stiftelsen Bergensklinikkene.

 • TSB-Lederbrev

  Her finner du artikler som har stått i TSB-lederbrevet, et nyhetsbrev til ledere i tverfaglig spesialsiert behandling av ruslidelser (TSB).

 • - Tør å spørre om rusbehandling virker!

  Et tema i dette lederbrevet er drop-out. Helsedirektoratet publiser nå regelmessig drop-out raten på den enkelte døgninstitusjon i TSB på nettportalen Helsenorge.no.

 • Personellsammensetning i TSB

  Andelen spesialister er lavere og andelen ufaglærte høyere i TSB enn i spesialisthelsetjenesten for øvrig, psykisk helsevern inkludert.

 • Alle partier har hjerte for TSB

  Hadde det vært opp til norske politiske partier, var norsk rusbehandling betydelig styrket. Det samme gjelder ettervernet. Å flytte oppfølgingen av rusavhengige fra straffesystemet inn i helsevesenet har stadig bredere tilslutning i partiprogrammene.

 • – Vi trenger kart og kompass

  Hvem er rusbehandlerne? Hva tilbyr de og hvordan går man fram med å velge? –Den største barrieren på vei inn i rusbehandling er mangel på nøytral informasjon om mulighetene! sier Ronny Bjørnestad, leder for ProLAR.   

 • Veien inn i rusbehandling må bli enklere

  Leder i ProLar Ronny Bjørnestad sier i et intervju i denne utgaven av lederbrevet at «Den største barrieren på vei inn i rusbehandling er mangel på nøytral informasjon om mulighetene!» og påpeker behovet for at pasienter får informasjon og...

 • Geir Ebbestad

  Dagens offer for "fem kjappe" har et ønske om å bryte med den hierarkiske måten vi tradisjonelt har tilbudt tjenester på; der pasientene går gradene kommunen, til de ikke klarer mer og neste nivå tar over. Vi må også jobbe for at pasientene...

Ansvarlig redaktør: Espen Ajo Arnevik
Fotodesign: @designlaboratoriet