Familienettverket


Nasjonalt læringsnettverk for ansatte i familieambulatoriene og tilsvarende tjenester og institusjoner i TSB med pasientgruppen gravide og sped-/småbarnsforeldre med psykiske helse- eller rusutfordringer.


​Formålet med nettverket er å bidra til å sikre likeverdige tilbud til pasientgruppen og familiene gjennom å sikre og bedre kvaliteten i tilbudene. Det avholdes arbeidsseminarer to ganger per år, utgis nyhetsbrev og tilrettelegges for annen kontakt og erfaringsutveksling mellom deltakerne i nettverket.

Lenke til påmelding

Ansatte og kontaktinformasjon

FotoInger Helene BrattlieKlinisk sosionom Inger Helene T. Brattli er ansatt som prosjektleder. Hun arbeider også i Forebyggende familieteam ved Asker DPS, Vestre Viken HF som er ett av fem norske familieambulatorier.Kontaktinformasjon
ibratt@ous-hf.no

Deltakere

Behandlingsenhetene i TSB

Borgestadklinikken, Skjermet- og familie-enhet, Blå Kors                      

Sykehuset Innlandet HF, Enhet for gravide og familie                                         

Origosenteret, Stiftelsen Kirkens bymisjon

Lade behandlingssenter, Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Rogaland A-senter, Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Haugaland A-senter, Blå Kors

SANKS, TSB døgnavdeling, Finnmarksklinikken

 

Familieambulatoriene

Forebyggende familieteam, UNN HF

Forebyggende familieteam, Vestre Viken HF

BUP Familieenhet Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag:

     Familieambulatoriet i Levanger, Helse Nord-Trøndelag

     Familieambulatoriet i Namsos, Helse Nord-Trøndelag

Familieambulatoriet seksjon Tertnes/avd. for rusmedisin, Helse Bergen

Forebyggende familieteam, Helse Fonna HF

Andre

Ullevålteamet, OUS

Tverrfaglig familiestøtte (prosjekt), OUS og Oslo kommune, Bydel Sagene

Sykehuset Innlandet: BUP Hedmark

BUP poliklinikk avd. Hamar, sped- og småbarnsteamet

BUP poliklinikk avd. Elverum, sped- og småbarnsteamet

Sykehuset Innlandet: BUP Oppland

BUP Gjøvik poliklinikk.

BUP Lillehammer poliklinikk

Lavterskelsatsingen Barneblikk, Klinikk for barn og unge, Helse Møre og Romsdal HF

Regional kompetansetjeneste, medfødte russkader, HABU, Arendal, Sykehuset Sørlandet HF

Sykehuset Sørlandet, foretakskoordinator Barn som pårørende

BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende


Brukerrepresentanter:

ProLar v/ Ida Olsen

BAR v/ Marius Sjømæling

Andre: Lisbeth T. Larsen

Prosjektbeskrivelse

Prosjekt Familienettverket

Presentasjoner fra seneste møte i nettverket 


23. og 24. november 2016
Program

Presentasjoner
Mette. S Sjøvold og Kristin G Furuholmen, Aline poliklinikk, Olso kommune: De minste barnas stemme

10. og 11. mai 2017
Program

Presentasjoner
Gabrielle Welle-Strand: Pakkeforløp i rusfeltet Gravide og rus pakkeforløp

Kristin Håland, KoRus-Sør: Når far utøver vold i svangerskapet. Hvordan opplever kvinnen det, - og hva tenker mannen?

Kjersti Stensli og Marianne Kvernmo: Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag avd. Levanger

Inger Bjørlien og Heidi Staksrud: Enhet for gravide og Enhet for familie, Sykehuset Innlandet, Avdeling for TSB, Reinsvoll

Gry Kristin Lia, Randi Pernhild Hammer og Grethe Steinnes: Familieambulatoriet, ARF seksjon Tertnes, Bergen

Neste møte i nettverket

Dato: 15. og 16. november
Sted: Scandic Hotel Asker


Andre aktuelle arrangementer


Barnet og rusen 2017

Sandefjord, 26. - 28. september 2917

Seminar om alkoholfritt svangerskap
24. okt kl 09.00-11.00 Helsedrektoratet, Oslo

Nyttige lenker

Kunnskapsmiljøer

Barns beste, Kompetansenettverk for barn som pårørende Sørlandet sykehus  

Nasjonale føringer og fagprosedyrer 

Pårørendeveilederen (Helsedirektoratet 2017)

Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen (Helsedirektoratet 2005)

Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen: Hvordan avdekke vold (Helsedirektoratet, 2014)

Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder (Helsedirektoratet 2011)

Behandlingsprogram for Gravide, sped- og småbarn (0-3 år) med psykososial belastning ( Sykehuset Innlandet, Vestre Viken og Helse Bergen)

Ressurshefte for kommunene (KoRus-Sør 2014)


Opplæringsmateriell

Tidlig Inn Opplæring i tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. (RVTS Vest)

Selvhjelp

Jeg er verdiful – jeg skal bli mor. Et hefte til deg som er gravid og ønsker inspirasjon og
oppmuntring til å holde deg helt unna alkohol og andre rusmidler. (KoRus-Sør)


Forskning

Barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk  (Folkehelseinstituttet 2011)

Pasientinformasjon

Til dere som venter barn eller nylig er blitt foreldre Venteromsbrosjyre, Helsedirektoratet og Barne- og ungdomsdirektoratet

Nyhetsbrev for Familienettverket

Utgave nr 1/2017

Utgave nr 2/2017

Utgave nr 3/2017


Nyheter

 • 18.12.2017
  Ny utgave av Nyhetbrev for Familienettverket

  Tema for seneste møte i Familienettverket var blant annet Funksjonssirkelen. Den er også tema i seneste utgave av Familienettverkets nyhetsbrev. Her finner du nyheter og oppdateringer for deg som jobber med familier med rus- og psykisk hels...

 • 11.12.2017
  Asker DPS Forebyggende familieteam

  Asker Forebyggende familieteam kan følge opp familiene med rus- og psykiske helseutfordringer over lengre tid, om nødvendig fra fødsel til barnet når skolealder. Teamet er et knutepunkt for instanser i området som jobber med familier med sl...

 • 11.12.2017
  Den mangesidige familiebehandlingen

  Ved Origosenterets famileavdeling har barn som innlegges sammen med foreldrene, egen pasientstatus. Formålet er å se og prioritere barn med en medfødt sårbarhet, samtidig med at foreldrene får hjelp til å mestre sine rusrelaterte utfordringer.

 • 11.12.2017
  Ulike faggruppers forståelse av risiko for barn

  Hvordan gjør ulike instanser risikovurderinger av barn i familier med helsebelastninger? Bente Lindboe har spurt ansatte i DPS, BUP og fødeavdelinger.  

 • 04.12.2017
  Funksjonssirkelen – et verktøy for dialog

  Hvordan kan vi sikre at vi arbeider med familiens mest relevante utfordringer? Hvordan kommunisere dette til hverandre og til familiens andre samarbeidsparter på en enkel måte? For Lade behandlingssenter ble svaret Funksjonsirkelen.

 • 30.06.2017
  På vei til konsensus om gravide i LAR

  Seneste utgave av Nyhetsbrev for familenettverket er i sin helhet viet  Konsensuskonferansen om legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og graviditet 13. og 14. juni 2017.

 • 27.06.2017
  Tidslinje

  Helsemyndighetenes anbefalinger om håndtering av graviditet i LAR har vært utredet i 16 år.

 • 27.06.2017
  Likhetstegn mellom fosterets og mors beste?

  Hele denne utgaven av Nyhetsbrev for familienettverket er viet håndtering av graviditet i LAR og konsensusprosessen som er påbegynt. Som tidslinjen viser, er det 16 år siden første forsøk på å skape avklaring om disse vanskelige spørsmålene ble gjort.

 • 27.06.2017
  Etisk perspektiv på barnets beste under LAR-medisinering

  Det finnes lite litteratur om etiske dilemma i helsetjenestens håndtering av graviditet og bruk av metadon eller buprenorfin. I den som finnes, står juss og mors selvbestemmelse sentralt. Barnets beste er lite fokusert som kontrast til mors beste.

 • 27.06.2017
  Seks stemmer

  Hvorfor er utfallet av konsensuskonferansen viktig for deg og hva ønsker du skal komme fram i debatten? Slik svarer seks deltakere.

 • 21.06.2017
  Kunnskap som skal bygge konsensus

  Kan og skal bruk av langtidsvirkende prevensjon være en betingelse for at kvinner kan motta LAR-medisin og skal nedtrapping til 0 være regelen dersom man blir gravid i LAR? Et konsensuspanel skal gi svarene i løpet av det neste halve året....

 • 06.06.2017
  Med barnet i mente

  Enhet for gravide og familie ved Sykehuset Innlandet avd. TSB, Reinsvoll er en langtids døgnenhet med to tilbud: Ett for gravide rusmiddelavhengige og ett som yter tverrfaglig spesialisert behandling til familier.

 • 31.05.2017
  Kombinerer oppfølging og mulighet for innleggelse

  Familieambulatoriet ved seksjon Tertnes tilbyr langsiktig oppfølging fra graviditet og til barnet når skolealder. Målet er gjennom tidlig intervensjon og tett oppfølging av barn og familier, å bidra til å forebygge alvorlige utfall hos barn...

 • 31.05.2017
  Å bygge reir i et minefelt

  – Vold overfor gravide er et angrep på kvinners omsorgsevne og kan virke inn på barnets helse før fødsel. Å hjelpe kvinner ut av voldelige forhold må ha høyere prioritet i svangerskapsomsorgen. Men man må forstå mors ambivalens, sier jordmo...

 • 31.05.2017
  Mor – ikke mappe

  Da Lisbeth ble gravid, var hennes sykdomshistorie grundig dokumentert i mapper og journaler. Selv så hun framover for første gang på lenge, i håp om et bedre liv for seg og sine. Men hun hadde behov for hjelp. Og hjelperne hadde tilgang til alle mappene…

 • 23.05.2017
  Pakkeforløp gravide og rus

  Ett av til sammen åtte pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gjelde gravide med rusutfordringer. Det skal være klart til implementering høsten 2018, opplyser Gabrielle Welle-Strand, ansvarlig for å utvikle Gravide og rus pakkeforløp på...

 • 27.10.2016
  Nettverk for behandlere av familier med rusproblematikk

  Et nytt faglig nettverk for ansatte som behandler familier i TSB og familieambulatoriene vil bedre kvaliteten og sikre likeverdige tilbud til spebarn, barn og familier der mor eller far har skadelig bruk av rusmidler.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.