Familienettverket


Nasjonalt læringsnettverk for ansatte i familieambulatoriene og tilsvarende tjenester og institusjoner i TSB med pasientgruppen gravide og sped-/småbarnsforeldre med psykiske helse- eller rusutfordringer.


​Formålet med nettverket er å bidra til å sikre likeverdige tilbud til pasientgruppen og familiene gjennom å sikre og bedre kvaliteten i tilbudene. Det avholdes arbeidsseminarer to ganger per år, utgis nyhetsbrev og tilrettelegges for annen kontakt og erfaringsutveksling mellom deltakerne i nettverket.

Ansatte og kontaktinformasjon

FotoInger Helene BrattlieKlinisk sosionom Inger Helene T. Brattli er ansatt som prosjektleder. Hun arbeider også i Forebyggende familieteam ved Asker DPS, Vestre Viken HF som er ett av fem norske familieambulatorier.Kontaktinformasjon
ibratt@ous-hf.no

Deltakere

Behandlingsenhetene i TSB

Borgestadklinikken, Skjermet- og familie-enhet, Blå Kors                      

Sykehuset Innlandet HF, Enhet for gravide og familie                                         

Origosenteret, Stiftelsen Kirkens bymisjon

Lade behandlingssenter, Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Rogaland A-senter, Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Haugaland A-senter, Blå Kors

SANKS, TSB døgnavdeling, Finnmarksklinikken

 

Familieambulatoriene

Forebyggende familieteam, UNN HF

Forebyggende familieteam, Vestre Viken HF

BUP Familieenhet Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag:

     Familieambulatoriet i Levanger, Helse Nord-Trøndelag

     Familieambulatoriet i Namsos, Helse Nord-Trøndelag

Familieambulatoriet seksjon Tertnes/avd. for rusmedisin, Helse Bergen

Forebyggende familieteam, Helse Fonna HF

Prosjektbeskrivelse

Prosjekt Familienettverket

Presentasjoner fra seneste møte i nettverket 


23. og 24. november 2016
Program

Presentasjoner
Mette. S Sjøvold og Kristin G Furuholmen, Aline poliklinikk, Olso kommune: De minste barnas stemme

10. og 11. mai 2017
Program

Presentasjoner
Gabrielle Welle-Strand: Pakkeforløp i rusfeltet Gravide og rus pakkeforløp

Kristin Håland, KoRus-Sør: Når far utøver vold i svangerskapet. Hvordan opplever kvinnen det, - og hva tenker mannen?

Kjersti Stensli og Marianne Kvernmo: Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag avd. Levanger

Inger Bjørlien og Heidi Staksrud: Enhet for gravide og Enhet for familie, Sykehuset Innlandet, Avdeling for TSB, Reinsvoll

Gry Kristin Lia, Randi Pernhild Hammer og Grethe Steinnes: Familieambulatoriet, ARF seksjon Tertnes, Bergen

Neste møte i nettverket

Dato: 15. og 16. november
Sted: Scandic Hotel Asker


Andre aktuelle arrangementer


Konsensuskonferanse om legemiddelassistert rehabilitering, LAR og graviditet ,

Oslo, 13. -14. Juni 2017


Nyttige lenker

Kunnskapsmiljøer

Barns beste, Kompetansenettverk for barn som pårørende Sørlandet sykehus  

Nasjonale føringer og fagprosedyrer 

Pårørendeveilederen (Helsedirektoratet 2017)

Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen (Helsedirektoratet 2005)

Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen: Hvordan avdekke vold (Helsedirektoratet, 2014)

Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder (Helsedirektoratet 2011)

Behandlingsprogram for Gravide, sped- og småbarn (0-3 år) med psykososial belastning ( Sykehuset Innlandet, Vestre Viken og Helse Bergen)


Opplæringsmateriell


Tidlig Inn Opplæring i tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. RVTS Vest

Forskning

Barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk  (Folkehelseinstituttet 2011)

Pasientinformasjon

Til dere som venter barn eller nylig er blitt foreldre Venteromsbrosjyre, Helsedirektoratet og Barne- og ungdomsdirektoratet

Nyheter

  • 23.05.2017
    Pakkeforløp gravide og rus

    Ett av til sammen åtte pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gjelde gravide med rusutfordringer. Det skal være klart til implementering høsten 2018, opplyser Gabrielle Welle-Strand, ansvarlig for å utvikle Gravide og rus pakkeforløp på...

  • 27.10.2016
    Nettverk for behandlere av familier med rusproblematikk

    Et nytt faglig nettverk for ansatte som behandler familier i TSB og familieambulatoriene vil bedre kvaliteten og sikre likeverdige tilbud til spebarn, barn og familier der mor eller far har skadelig bruk av rusmidler.