Konsensus om gravide i LAR?

Resultatet en konsensuskonferanse om legemiddelassistert rehabilitering vil avgjøre om Helsedirektoratet skal revidere nåværende retningslinje om bruk av metadon/buprenorfin i svangerskapet. Konsensuskonferanse LAR og graviditet finner sted 13.–14. juni.

På konferansen skal den samlede forskningen på området fra inn- og utland presenteres og gjennomgås. Dessuten skal synspunkter fra barneombudet, ulike fagmiljø og brukere bli hørt.

Seks kunnskapsoppsummeringer er laget i forkant av konferansen. De skal sammenfatte medisinskfaglig, etisk og juridisk kunnskap på området.

En sentral anbefaling

Den gjeldende nasjonale retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har over 200 anbefalinger om oppfølging av den gravide i LAR og senere barnet og familien. Mest politisk og faglig strid har det stått om anbefaling 6.5.2:

«Metadon eller buprenorfin bør opprettholdes under graviditet. Metadon og     buprenorfin ansees for å være likeverdige preparater. Pasienten bør beholde medikamentet hun står på ved starten av graviditeten. Metadon/ buprenorfindoseringen holdes på et slikt nivå at kvinnen ikke plages av betydelige abstinenser. Buprenorfin bør gis i form av et preparat uten nalokson (Subutex®).»

Informasjon som framkommer på konferansen vil være et være eller ikke-være for denne anbefalingen.

Uavhengig panel

Et uavhengig panel bestående av brukere og sentrale forskere/fagpersoner med ulik fagbakgrunn skal vurdere de ulike innleggene fra konferansen og sammenfatte det i en rapport. Panelet skal ledes av professor emeritus Jørg Mørland.

Panelet skal vurdere følgende spørsmål: 

  • Kan langtidsvirkende prevensjon være en forutsetning for behandling når kvinner i fruktbar alder starter i LAR?
  • Hvilke eventuelle skadelige effekter på kort og lang sikt er dokumentert for barn som har vært utsatt for metadon/buprenorfin eller andre opioider i fosterlivet?
  • Hva sier forskningsgrunnlaget om nedtrapping av LAR-legemiddel for ikke-gravide pasienter?
  • Hva sier forskningsgrunnlaget om nedtrapping av LAR-legemiddel for gravide pasienter?
  • Bør sentrale anbefalinger om bruk av metadon/buprenorfin i svangerskapet bli revidert, som en følge av informasjon som er fremkommet på konferansen?


    Les mer om konferansen på Helsedirektoratets nettsider