Universitetssykehusenes rolle

Universitetssykehusene har et særskilt oppdrag innen 1) forskning, og 2) utdanning av helsepersonell (Forskrift 1706 (2010)). Gjennom sitt oppdrag er Universitetssykehusene viktige premissleverandører og sentrale bidragsytere til utvikling av TSB-faget. Organiseringen av TSB i universitetssykehusene er dermed også av betydning for - og vil påvirke- de faglige rammene for behandlingen både fordi det innvirker på samarbeid, pasientflyt og behandlingsforløp for pasientene, og fordi det sier noe om fagfeltets betydning og status i sykehuset med hensyn til prioriteringer og bruk av ressurser.

Forskning ved Universitetssykehusene

Ingen universitetssykehus har utarbeidet egne forskningsstrategier for TSB. Forskningstema og struktur innen rus- og avhengighetsfeltet er ikke synliggjort og det er dermed uklart om det er noen klar strategisk fordeling av tematikk eller områder. Dette kommenteres nærmere i kapittel 2: Forskningsvirksomhet.
Utdannelse ved Universitetssykehusene
I spesialisthelsetjenesten generelt har det generelt vært et betydelig kompetanseløft de siste 5 årene (Samdata 2012) ved at det ansettes stadig flere helsepersonell med universitets- og høyskoleutdannelse. Dette kommenteres nærmere i Kapittel 3: Spesialistkompetanse.

Organisering

TSB-avdelingene ved de seks universitetssykehusene er organisert ulikt på denne måten:

Oslo universitetssykehus

TSB er plassert på nivå 3, i Avdeling for rus og avhengighetsbehandling under Klinikk for psykisk helse og avhengighet.

Akershus universitetssykehus (Ahus)

TSB er lagt på nivå 3, i Avdeling rus og avhengighet, under Divisjon for psykisk helsevern.

Universitetssykehuset Nord-Norge

TSB er lagt på nivå 3, som en del av Psykisk helse- og Rusklinikken.

Stavanger universitetssykehus

TSB lagt på nivå 4, organisert som Seksjon rus og psykiatri

Haukeland universitetssykehus

TSB er lagt på nivå 2, som Avdeling for rusmedisin.

St. Olavs hospital 

TSB er lagt på nivå 2, som Klinikk for Rus- og avhengighetsmedisin.

Ulik organisering

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble en del av spesialisthelsetjenesten ved rusreformen for at pasientene skal få behandling av samme kvalitet som andre sykdommer som krever behandling på spesialistnivå. Universitetssykehusene har en sentral rolle i dette arbeidet knyttet til forskning og utdanning. Tilbudene ved de ulike Universitetssykehusene har utviklet seg ulikt over tid. St.Olavs hospital og Haukland universitetssykehus fremstår som de universitetssykehus som er offensive på forskning, mens Oslo universitetssykehus har hatt en ledende rolle innen etablering av rusmedisin. Det er imidlertid verd å merke seg at variasjonen i organisering er svært ulik og at ingen av universitetssykehusene har formulert egne forskningsstrategier. Det er utenfor rammene til denne rapporten å analysere grundig hvordan ulike faktorer har påvirket de ulike universitetssykehusene ivaretagelse av sitt ansvar for forskning og utvikling innenfor TSB. Vi vil likevel påpeke at strategisk arbeid, organisering, struktur og prioritering av feltet kan ha hatt betydning for i hvilken grad sykehusene har tatt sitt ansvar for å ivareta rollen som universitetssykehus.

Anbefalinger

I. Universitetssykehusene er pålagt å ha et ledende ansvar for forskning og spesialistutdanning for alle medisinske fagfelt. TSB må ha en tydelig plassering i universitetssykehuset som understøtter samhandling med somatikk og psykisk helsevern slik at fagfeltets ansvar for forskning og spesialistutdanning.