Universitetssykehusenes rolle

Universitetssykehusene har et særskilt oppdrag innen forskning, og utdanning av helsepersonell (Forskrift 1706 (2010). Gjennom sitt oppdrag er Universitetssykehusene viktige premissleverandører og sentrale bidragsytere til utvikling av TSB-faget. Organiseringen av universitetssykehusenes tilbud om TSB innvirker direkte på samarbeid, pasientflyt og behandlingsforløp omkring den enkelte pasient, men også på de faglige rammene for behandlingen og hvordan ressurser prioriteres.

Organisering av helseområdet TSB

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble en del av spesialisthelsetjenesten ved rusreformen for at pasientene skal få behandling av samme kvalitet som andre sykdommer som krever behandling på spesialistnivå.

Universitetssykehusene har en sentral rolle for arbeidet knyttet til forskning og utdanning. Tilbudene ved de ulike Universitetssykehusene har utviklet seg ulikt over tid. Strategisk arbeid, organisering, struktur og prioritering av feltet kan ha hatt betydning for i hvilken grad sykehusene har tatt sitt ansvar for å ivareta rollen som universitetssykehus for TSB. St.Olavs hospital og Haukland universitetssykehus fremstår for eksempel som de universitetssykehusene som er offensive på forskning om TSB, mens Oslo universitetssykehus har hatt en ledende rolle innen etablering av rusmedisin. 

Slik er enhetene med ansvar for TSB ved de seks universitetssykehusene organiserte:

Oslo universitetssykehus

TSB er plassert på nivå 3, i Avdeling for rus og avhengighetsbehandling under Klinikk for psykisk helse og avhengighet.

Akershus universitetssykehus (Ahus)

TSB er lagt på nivå 3, i Avdeling rus og avhengighet, under Divisjon for psykisk helsevern.

Universitetssykehuset Nord-Norge

TSB er lagt på nivå 3, som en del av Psykisk helse- og Rusklinikken.

Stavanger universitetssykehus

TSB lagt på nivå 4, organisert som Seksjon rus og psykiatri

Haukeland universitetssykehus

TSB er lagt på nivå 2, som Avdeling for rusmedisin.

St. Olavs hospital 

TSB er lagt på nivå 2, som Klinikk for Rus- og avhengighetsmedisin.

Forskning på TSB ved Universitetssykehusene

Ingen universitetssykehus har utarbeidet egne forskningsstrategier for TSB. Forskningstema og struktur innen rus- og avhengighetsfeltet er ikke synliggjort og det er dermed uklart om det er noen klar strategisk fordeling av tematikk eller områder. Dette kommenteres nærmere i teksten om forskningsvirksomhet.

Utdannelse ved Universitetssykehusene

I spesialisthelsetjenesten generelt har det generelt vært et betydelig kompetanseløft de siste 5 årene (Samdata 2012) ved at det ansettes stadig flere helsepersonell med universitets- og høyskoleutdannelse. Dette kommenteres nærmere i Kapittel 3: Spesialistkompetanse.


Anbefalinger

I. Universitetssykehusene er pålagt å ha et ledende ansvar for forskning og spesialistutdanning for alle medisinske fagfelt. TSB må ha en tydelig plassering i universitetssykehuset som understøtter samhandling med somatikk og psykisk helsevern slik at fagfeltets ansvar for forskning og spesialistutdanning.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.