Hindre drop-out fra rusbehandling

En betydelig andel rusavhengige i behandling faller fra før behandlingen er planlagt avsluttet (drop-out). Team i hver helseregion iverksetter tiltak for å hindre det. 


Kunnskapsgrunnlag for prosjektet


Brorson Hanne, Ajo Arnevik Espen, Rand-Hendriksen K, Duckert Fanny (2013): Drop-out from addiction treatment: a systematic review of risk factors, Clin Psychol Rev 2013 Dec;33(8):1010-24. Epub 2013 jul 31 PMID: 24029221

20 års rusforskning: hvorfor dropper man ut av rusbehandlingen (12 minutters film med Hanne Brorson, YouTube)


Om prosjektet


I statsbudsjettet for 2014 ble det satt av midler til å etablere drop–out team i alle helseregioner. Nasjonal kompetansetjenesteTSB fikk i oppdrag å koordinere arbeidet.

Prosjektet har hatt fem målsetninger:

 • Bidra til en felles faglig forståelse for fenomenet drop-out
 • Bidra til tiltak for å hindre drop-out, basert seg på kunnskap fra forskning, kliniske erfaringer og brukerkunnskap.
 • Oppdatere og spre kunnskap om drop-out gjennom å lage sjekkliste basert på tilgjengelig evidens (forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer)
 • Bidra til at feedbackverktøy tas i bruk i ulike behandlingstilbud på en systematisk måte
 • Systematisere og evaluere erfaringene fra intervensjonene 

En nasjonal prosjektgruppe har i fellesskap laget en sjekkliste med forslag til konkrete tiltak for å hindre drop-out fra rusbehandling. Intervensjonene som de lokale prosjektene har satt ut i livet spenner fra oppsøkende team av likepersoner, til arbeid med overganger i behandlingsløp, milepælsmøter, mestringssamtaler, bruk av lokale sjekklister, bruk av feedbackverktøy og mye mer.

Prosjektbeskrivelse

Lokale prosjekter

Oslo:

Ansvarlig 1: Seksjon Rus- og avhengighetsbehandling Voksen, Oslo universitetssykehus
Oppgave
Behandlerteam og pasient holder regelmessige milepælsmøte. Her vurderer de behandlingsforløpet sett opp mot behandlingsplanen og drøfter behov for eventuelle justeringer.

Ansvarlig 2: Enhet for rus og psykiatri, Diakonhjemmet sykehus
Oppgave:
Utarbeide og prøve ut en sjekkliste for forebygging av tidlig drop out hos pasienter under 23 år.

Reduserte drop-out med sjekkliste

Stavanger

Ansvarlig: Divisjon for rus og psykisk helse, Helse Stavanger HF
Oppgaver:
Opprette et mobilt innsatsteam som skal bidra til å forebygge eller reparere drop out.

Back on track med likemenn

Sørlandet

Ansvarlig: Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Enhet for forskning, fagutvikling og undervisning, Sørlandet sykehus HF
Oppgaver:
Dokumentere betydningen av forhåndssamtale per telefon med pasienter som skal innlegges til planlagt  avrusning i ARA.
Beskrive sårbare overganger i behandlingskjeden, for eksempel der pasienten overføres fra akuttbehandling/utredning til behandlingstilbud hos private aktører. Foreslå tiltak som kan bidra til at flere pasienter fullfører planlagt behandling der flere aktører er involvert.  


Nord-Norge

Ansvarlig: Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset i Nord-Norge
Oppgaver:
Kartlegge omfanget av drop-out fra TSB i klinikken.
Få kunnskap om barrierer mot å ta imot rusbehandling ved hjelp av intervjuer med pasienter, pårørende, hjelpeapparat og henvisere.
Ta i bruk bruk feedback-verktøy i rusbehandling for å undersøke om bruk av slike verktøy kan hjelpe behandlere til å oppdage pasienter som står i fare for å droppe ut av behandling på tidligere tidspunkt.
Delta i utvikling av sjekkliste for forebygging av drop-out.

Vil gjøre rusbehandling mer til lagarbeid

Nordnorske tiltak mot drop-out får kvalitetsstempel

Midt-Norge

Ansvarlig: Seksjon for regional analyse og pasientkoordinering (SAP), St. Olavs Hospital
Oppgaver:
Anbefale ett feedbackverktøy til bruk i TSB og gi opplæring og oppfølging i implementering av dette. Systematisere og evaluere erfaringene fra de ulike behandlingsintervensjonene og å ta i bruk sjekkliste.


Sjekkliste

Prosjektet har utviklet en sjekkliste for vurdering av risiko for drop-out hos pasienter og forslag til tiltak ved risiko. En variant er utformet som et tastaturunderlag, er gratis og kan bestilles fra tsb@ous-hf.no.   


Rapporter

Drop-out prosjektet Oslo universitetssykehus

Lenke til poster i fullformat (pfd)

Link to poster on milestone meetings (eng.)

Lenke til poster om milepælmøter  (norsk)

Nyhetsartikkel : Milepælmøter - et verktøy for kvalitetssikring 


Lenke til film på YouTubeLenke til film på YouTube:  Milestone meetings - a tool to prevent drop-out from addiction treatment


Drop-out Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

Drop-out teamet ved UNN kartla omfanget av drop-out fra rusbehandling ved manuelt å gå igjennom pasientjournaler seks måneder tilbake i tid, for å kartlegge blant annet hvor mange som ikke møter til behandling og hvor mange som dropper ut av påbegynt behandling.

Delrapport 1: Kartlegging av pasienter som avbryter eller ikke møter til rusbehandling ved Psykisk helse- og rusklinikken, UNN HF

Teamet gjennomføre så semistrukturerte intervjuer for å innhente dybdeinformasjon fra pasienter, pårørende, hjelpeapparat og henvisere om barrierer mot det å ta imot rusbehandling.

Delrapport 2: Barrierer og utfordringer ved å være i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Intervju av rusavhengige/tidligere rusavhengige og deres hjelpeapparat

Universitetssykehuset Nord-Norge utarbeidet en egen, lokal skjekkliste.

Dropout-prosjektet Sørlandet sykehus

Drop-outprosjektet, delrapport 2: Pasientforløp og drop-out i overgang fra Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Sørlandet Sykehus HF til videre behandling i private døgninstitusjoner

Helse Stavanger

Poster (eng.) om oppsøkende drop out team for å øke kontinuitet i behandling for rus og avhengighet, presentert ved The 3rd International Conference on Youth Mental Health, October 8th-10th 2015, Montreal, Canada)

Diakonhjemmet sykehus, Oslo

Diakonhjemmet sykehus, Enhet for rus og psykiatri utarbeidet en egen, lokal sjekkliste.


Opplæringsmateriell


Opplæringsmateriell om å hindre drop-out fra rusbehandling på Youtube

Opplæringsmateriell om bruk av feedbackverktøy

E-læring

lenke til film

Kurs som gir deg kjennskap til risikofaktorer for drop-out fra rusbehandling, og tips til hvordan vi kan forebygge drop-out (Gjennomføringstid: Ca 30 minutter)

Kurs i bruk av feedbackverktøy

Del 1
ORS/ SRS

Del 2
ORS/ SRSDel 3

Dilemmaer og utfordringer

Kurs i bruk av feedbackverktøy


Orientering om og oversikt over kurs i bruk av feedbackverktøy i TSB


Kontakt

Vil du vite mer om prosjektet?

Kontakt prosjektleder Hilde Harwiss

Foto av Hilde Harwiss

Spesialrådgiver
Hilde Harwiss
hiharw@ous-hf.no
Tlf  911 06 658

Opplæringsansvarlig
Eva Sørlie
esoerl@ous-hf.no
Tlf 932 07 001

KURS I FEEDBACKVERKTØY

 • 3.4 tirsdag
  Feedbackverktøy i rusbehandling

  To-dagers «tren treneren»-kurs for deg som skal lære opp andre i bruk av feedbackverktøy.

 • 8.5 tirsdag
  Hva er feedback-verktøy?

  Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer anbefaler å ta i bruk feedbackverktøy. Dagskurset gir deg innsikt i hvordan å ta slike verktøy i bruk i rus- og avhengighetsbehandling (TSB).

 • 29.5 tirsdag
  Feedbackverktøy i rusbehandling

  To-dagers «tren treneren»-kurs for deg som skal lære opp andre i bruk av feedbackverktøy.

 • 27.04.2017
  Milepælmøter - et verktøy for kvalitetssikring

  Et kvalitetssikrings-verktøy utviklet ved Oslo universitetssykehus  blir i disse dager presentert for 3000 delegater til en verdensledende konferanse om kvalitetssikring av behandling.  

 • 06.03.2017
  Norskutvikla feedbackverktøy legg vekt på brukarmedverknad

  System der pasientar gir strukturert sjølvrapportering om behov, viser seg å kunne betre effekt av behandling.

 • 28.10.2016
  Nordnorske tiltak mot drop-out får kvalitetsstempel

  – Mange av tiltakene som vi setter ut i livet for å forebygge drop-out fra behandling av rus- og avhengighetslidelse, er i tråd med anbefalingene i nasjonale retningslinje for rus- og avhengighetsbehandling, sier prosjektleder Vanja Brox fr...

 • 28.10.2016
  Vil gjøre rusbehandling mer til lagarbeid

  I løpet av vel halvannet år har behandlere og erfaringskonsulent i dropout-teamet til Universitetssykehuset Nord-Norge kartlagt omfang av, undersøkt årsaker til og iverksatt tiltak mot drop-out. Nå kommer de positive tilbakemeldingene.   av Tone Øiern.

 • 27.10.2016
  Vil forebygge drop-out

  Det er vanlig at pasienter i rusbehandling avbryter planlagte løp. Nå går rusbehandlere og brukerorganisasjoner i hele landet sammen om felles drop-out-forebyggende tiltak.

 • 24.10.2016
  Reduserte drop-out med sjekkliste

  En intern opptelling i 2007 viste at unge pasienter uteble fra mer enn hver tredje avtalte time i Enhet for rus og psykiatri ved Diakonhjemmet i Oslo. Etter innføring av en rekke dropout-reduserende tiltak, er andelen ubenyttede timer bl...

 • 19.10.2016
  Drop-out-forebygging virker!

  Erfaringer fra de første tre årene med drop-out-forebyggende arbeid er samlet mellom permer og i form av opplæringsmateriell. I løpet av det treårige prosjektets levetid har drop-out-raten sunket flere steder, viser nypublisert prosjektdokumentasjon.

Ansvarlig redaktør: Espen Ajo Arnevik
Webansvarlig: Tone Øiern
Fotodesign: @designlaboratoriet 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.