Somatisk helse og rus

Hvordan kartlegge og følge opp rusproblematikk i somatiske helsetjenester

​Prosjekt for kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og nettverk.

Bakgrunn for prosjektet


Skadelig bruk av alkohol er den tredje viktigste årsaken til tapte friske leveår i Norge. Alkoholbruk bidrar til mer enn 60 forskjellige sykdommer i tillegg til ulykker (WHO). Det gjør sykehus til en arena for å stille spørsmål om alkohol og andre rusvaner.

Helse- og omsorgsdepartementet har gjennom oppdragsbrev 2013-2015 bedt helseforetakene om å lage systemer for å fange opp pasienter med underliggende rusproblemer. Dette er videreført i Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet (retningslinje 5.5)


Mål med prosjektet


1. Sammenstille og formidle oppdatert kunnskap slik at pasienter med underliggende rusproblematikk får relevant kartlegging, behandling og oppfølging

2. Hjelpe minst fem nye helseforetak i gang med tiltak som bidrar til kartlegging og oppfølging av pasienter med underliggende rusmiddelproblemer

3. Øke kunnskap om forebygging og intervensjoner når det gjelder eldres alkohol- og legemiddelbruk, og planlegge implementering av denne kunnskapen

Prosjektorganisasjon

Prosjektleder Pernille Næss
Tlf: 932 19 484
E-post: pernae@ous-hf.no
Opplæringsmateriell


Filmer og opplæringsmateriell om rus og somatisk helse på YouTube • Ser vi rus?

  Er alle ruspasienter i rusbehandling? Nei. Det er flere ruspasienter i somatiske helsetjenester enn i TSB. Møt Inger, Geir og Terje. For dem er kanskje et risikofylt forhold til alkohol er hovedproblemet, ikke en somatisk skade. Hva møtes h...

 • Da rus var tema for alle nyansatte

  – Tverrfaglig sp….. Jordmor Ingeborg Frøysland har jobbet i flere somatiske avdelinger, men er ikke helt stø på betegnelsen for rus- og avhengighetsbehandling i spesialisthelsetjenesten. Før hun ble introdusert til det og andre tema i skjær...

NYHETER

 • 27.10.2016
  Risikorus i kroppen

  Norske sykehus er pålagt å tilby relevant helsehjelp der symptomer og lidelser kan ha sammenheng med rusmiddelbruk. Likevel blir forblir alkohol som en del av helseproblemet ofte uoppdaget og dermed ubehandlet.

 • 05.04.2017
  Forskersamarbeid om somatisk helse og rus

  Forskere går sammen om å styrke fokus på somatisk sykelighet blant rusmiddelavhengige. – Somatikk og rus må snakke bedre sammen, sier Jørgen Bramness som er en av initiativtakerne til Forskernettverk for klinisk forskning innen rus og som...