Somatisk helse og rus

Hvordan kartlegge og følge opp rusproblematikk i somatiske helsetjenester

​Prosjekt for kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og nettverk.

Bakgrunn for prosjektet


Skadelig bruk av alkohol er den tredje viktigste årsaken til tapte friske leveår i Norge. Alkoholbruk bidrar til mer enn 60 forskjellige sykdommer i tillegg til ulykker (WHO). Det gjør sykehus til en arena for å stille spørsmål om alkohol og andre rusvaner.

Helse- og omsorgsdepartementet har gjennom oppdragsbrev 2013-2015 bedt helseforetakene om å lage systemer for å fange opp pasienter med underliggende rusproblemer. Dette er videreført i Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet (retningslinje 5.5)


Mål med prosjektet


1. Sammenstille og formidle oppdatert kunnskap slik at pasienter med underliggende rusproblematikk får relevant kartlegging, behandling og oppfølging

2. Hjelpe minst fem nye helseforetak i gang med tiltak som bidrar til kartlegging og oppfølging av pasienter med underliggende rusmiddelproblemer

3. Øke kunnskap om forebygging og intervensjoner når det gjelder eldres alkohol- og legemiddelbruk, og planlegge implementering av denne kunnskapen

Prosjektorganisasjon

Prosjektleder Pernille Næss
Tlf: 932 19 484
E-post: pernae@ous-hf.no