Faglige rammer om TSB

​Forskningsvirksomhet, spesialistkompetanse og samhandlingspraksis er eksempler på rammefaktorer som kan øke kvaliteten på behandling av rus og avhengighetslidelser i spesialisthelsetjenesten. I det følgende beskrives ni rammefaktorer 
Kilde:

Faglige rammer og fagutvikling i TSB

Faglige rammefaktorer

 • Forskningsvirksomhet

  Oppdragsbrevene til de enkelte HF, de regionale helseforetakenes forskningsprogrammer, nasjonale forskningsprogrammer og andre forskningsaktører gir føringer for klinisk forskning i TSB.

 • Kompetansetjenester

  Kompetanse basert på brukerkunnskap, den kliniske kunnskap og forskning har betydning for prioriteringer innenfor TSB. Det er vesentlig hvordan denne kunnskapen formidles til ledere, klinikere og pasienter.

 • Kvalitetssikring

  Kvalitetsmåling er nyttige i intern kvalitetsforbedring, og kan benyttes til styringsdata både i virksomhetene og på politisk nivå. Hvordan blir kvalitetsmåling fulgt opp innen TSB?

 • Pasientutredning

  Pasienter med rus og avhengighetslidelser har behov for og krav på ulike tjenester tilpasset sine spesifikke lidelser, symptomer og fungering. Utredning er avgjørende for å kunne tilpasse behandlingsnivå og planlegge og iverksette spesifikk...

 • Samhandling i spesialisthelsetjenesten

  Pasienter med rus- og avhengighetstilstander har oftere enn andre pasientgrupper samtidige somatiske og psykiske problemer og behov for ulike spesialisthelsetjenester. Samhandling mellom tjenestene er derfor en forutsetning for pasientbehan...

 • Samhandling mellom TSB og kommunale tjenester

  TSB-pasienter har ofte behov for sammensatte og koordinerte tjenester. Derfor er god og konkret samhandling mellom TSB og kommune rundt den enkelte pasient avgjørende for å lykkes. 

 • Spesialistkompetanse

  Nødvendig spesialistkompetanse i TSB er psykologfaglig, sosialfaglig og medisinskfaglig kompetanse, brukerkompetanse og kunnskap om kommunale helse- og velferdstjenester.

 • Universitetssykehusenes rolle

  Organiseringen av universitetssykehusenes tilbud om TSB innvirker direkte på samarbeid, pasientflyt og behandlingsforløp omkring den enkelte pasient, men også på de faglige rammene for behandlingen og hvordan ressurser prioriteres.

 • Brukermedvirkningen i TSB

  Holdninger, tradisjoner og manglende kunnskap kan påvirke pasientens reelle mulighet for å medvirke i rusbehandling, slik de har rett til. 

www.tsb.no driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Webansvarlig: Tone Øiern
Fotodesign: @designlaboratoriet 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.