HELSENORGE

Juridisk grunnlag for TSB

Følgende lover, forskrifter, rundskriv, veiledere og nasjonale faglige retningslinjer gjelder for ulike virkeområder i TSB.

 

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling er en spesialisthelsetjeneste og derfor hjemlet i spesialisthelsetjenesteloven. En rekke faglige forskrifter utdyper loven og veiledninger, rundskriv og nasjonale faglige retningslinjer som gis av fagmyndigheter skal være normgivende for de ulike delene av virksomhetene (se stikkord i alfabetisk rekkefølge).   

A | akutt – avrusning 

​Avrusningsretningslinje (Nasjonal faglig retningslinje) 

B | barn – behandling

Barn som pårørende (Rundskriv) 

Behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet (Nasjonal faglig retningslinje)

G | gjennomføring – graviditet

"Gjennomføringsforskriften" - Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer

Gravide i LAR (Nasjonal faglig retningslinje)

"Gravidetvang" - Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige (Helse- og omsorgstjenesteloven)

H | helse- og omsorgstjenester – henvisninger

Helse- og omsorgstjenesteloven (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.)

Henvisninger til spesialisthelsetjenesten (Veileder)

L | LAR – lokalt psykisk helsearbeid 

LAR-forskriften (Forskrift) 

LAR-retningslinjen (Nasjonal faglig retningslinje)

Lavterskeltilbud - krav til dokumentasjon (Rundskriv)

Lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne (Veileder)

N | Nav

Nav-loven

O | overdose

Overdoseforebyggende arbeid (Veileder)

P | pakkeforløp – pårørende

Pakkeforløp TSB

Pasient- og brukerrettighetsloven (Lov)

Prioriteringsveileder

Private virksomheters spesialisthelsetjenester i TSB (Forskrift)

Pårørende i helse- og omsorgstjenesten (Veileder)

R | rusreformen – ROP

Rusreformen av 2004 (Rundskriv)

Spesialisthelsetjenesteloven

T | tidlig intervensjon – tvang

Tidlig intervensjon på rusområdet (veileder)

Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke (Lov)

Tvang overfor personer med rusmiddelproblemer (Veileder)

U | utlevering  

Utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (Veileder) 

V | vanedannende legemidler

Vanedannende legemidler - rekvirering og forsvarlighe (veileder)

www.tsb.no driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Webansvarlig: Anette Mikalsen
Fotodesign: @designlaboratoriet 

Fant du det du lette etter?