Tidslinje for faglige råd om gravide i LAR

Helsemyndighetenes anbefalinger om håndtering av graviditet i LAR var under utredning i 18 år før den ble vedtatt. Dette skjedde:

Mye papir og mange innspill i 18 år lang debatt om gravide i LAR. Skal kvinnene anbefales å trappe ned og bør prevensjon væøre ne forutsetning for medisineringen? (Foto: OUS)

Arbeid med nasjonale faglige anbefalinger

 1. 2001: Ekspertgruppe nedsatt

  Senter for medisinsk metodevurdering nedsetter den første ekspertgruppen for å avklare temaet, ledet av daværende avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Mari Trommald.

 2. 2004: Ekspertgruppe oppløst

  Ekspertgruppen blir oppløst av på grunn av omorganisering i helseforvaltningen.

 3. 2006: Saken tas opp i Stortinget første gang

  Stortingsrepresentant ønsker at det avsettes ressurser til å gi gravide pasienter i LAR en mulighet for et rusfritt og medikamentfritt svangerskap.

  Interpellasjon
 4. 2007: Prosjektgruppe for nasjonal retningslinje opprettes

  Det etableres en prosjektgruppe for å utarbeide nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder, med 19 medlemmer, ledet av Gabrielle Welle-Strand, Helsedirektoratet.

 5. 2011: Nasjonal faglig retningslinje kommer

  2011: Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder lanseres. 5 av 17 medlemmer leverer dissens. De mener retningslinjen skal si at kvinnene skal oppfordres til å trappe ned medisineringen under svangerskapet.

  Lenke til retningslinjen
 6. 2014: Barneombudet gir innspill

  Barneombudet krever at Helsedirektoratet revurderer retningslinjene for gravide i LAR og anbefale at kvinner i fertil alder må bruke langtidsvirkende prevensjon for å få LAR-behandling samt at de – hvis de blir gravide mens de er i LAR-behandling – må få hjelp til å trappe ned LAR-behandlingen. .

  Innspill fra Barneombudet
 7. 2016 (juni): Stortinget vedtar gratis, langtidsvirkende prevensjon

  I forbindelse med Stortingets behandling av Opptrappingsplanen for rusfeltet vedtar Stortinget at alle kvinner med alvorlig rusmiddelavhengighet skal få tilbud om gratis langtidsvirkende prevensjon, at helsetjenesten skal gi alle kvinner i reproduktiv alder som skal starte opp i LAR, grundig informasjon om LAR-behandling og graviditet, og at «Kvinner i LAR som ønsker å få barn, må få tilbud om hjelp til nedtrapping av LAR-medikamenter».

 8. 2016: Midler til forskning

  Norges Forskningsråd bevilger 18,5 mill. kroner til et 4-årig forskningsprosjekt som berører barn født av mødre i LAR og studere konkrete tjenestemodeller for disse barna.

 9. 2017: Konsensuspanel utnevnes

  Helsedirektoratet utpeker et konsensuspanel med mandat å lage en konsensusrapport, ledet av professor emeritus Jørg Mørland, Folkehelseinstituttet.

  Helsedirektoratets utnevnelse av konsensuspanel
 10. 2017:Konsensuskonferanse

  2017: Konsensuskonferanse LAR og graviditet finner sted 13.–14. juni.

  Nyhet om konsensuskonferansen på tsb.no
 11. 2017: Konsensuspanelet konkluderer

  Konsensuspanelet konkluderer med at kunnskapsgrunnalget var dårlig, men at de likevel ville følge «føre-var-prinsippet» fordi de ikke kunne utelukke at påviste skader i diverse studier, er forårsaket av LAR-medikamentene metadon og buprenorfin. Utvalget ba derfor Helsedirektoratet om å anbefale langtidsvirkende prevensjon som vilkår for utdeling av LAR-medikamenter, i en revidert retningslinje. Anbefalingen «metadon eller buprenorfin bør opprettholdes under graviditeten» ble foreslått endret til «metadon eller buprenorfin kan opprettholdes under graviditeten».

  Uttalelse fra panelet (intervju med Jørg Mørland, ROP-TV)
 12. 20. mai 2019: Høringsfristen for nytt utkast til retningslinje utløper

  Høring om nasjonal faglig retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) - Helsedirektoratet
 13. 17. september 2019: Revidert retningslinje utgis

  Revidert retningslinje utgis. Helsepersonells plikt til å veilede kvinner som starter i LAR i bruk av prevensjon understrekes. Når det gjelder valg av substitusjonslegemiddel anbefales at det gjøres individuelle vurderinger. Når det gjelder nedtrapping på legemidler anbefales det at gravide i LAR som etter samråd med behandlingsansvarlig lege i LAR vurderer det riktig å redusere dosen, bør gjøre det, mens de som ønsker å forbli på samme dose eller øke den, bør gjøre det under særlig tett oppfølging. Det anbefales at "innleggelse i døgninstitusjon i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) bør tilbys gravide kvinner i LAR ved ønske og behov."

  Lenke til Helsedirektoratet