Pakkeforløp i TSB

Pakkeforløp skal begrense uønsket variasjon i ventetid, utredning, behandling og oppfølging i TSB.

Et pakkeforløp er en helhetlig og standardisert beskrivelse av gangen i en behandling. Den skal bidra til at alle pasienter får rett behandling til rett tid og i tråd med beste praksis på området.
Pakkeforløpene skal legge til rette for bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode overganger mellom tjenester.

Et mål er at pasientene og deres pårørende skal oppleve mer forutsigbarhet og at det er mindre geografisk variasjon mellom helsetilbudene. Behandling etter pakkeforløp skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov.

Innholdet i pakkeforløpsbeskrivelsene bygger på nasjonale faglige retningslinjer og veiledere.

Pakkeforløp for oppfølging etter ikke-dødelige overdoser

Utkast til pakkeforløp for gravide som bruker/ har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/ eller illegalerusmidler


Somatisk helse og levevaner – Pakkeforløp for psykisk helse og rus


Nyttig i implementeringen

Pakkeforløp for TSB gjelder fra 1. januar 2019. Implementert skal følge Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus

Se den nasjonale lanseringskonferansen 12. september 2018 i opptak.

Sjekkliste / statuskartlegging

Et statuskartleggings skjema er et hjelpemiddel som kan brukes for å holde intern oversikt over hvor langt den enkelte virksomheten er kommet i å implementere pakkeforløp. Statuskartleggingsskjema for Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) (XLS) er ment som et hjelpemiddel til å kartlegge aktuell måloppnåelse og gi mulighet til å planlegge eventuelle tiltak for økt måloppnåelse.

Pakkeforløp - tips og eksempler fra praksis

Brith Sjøvold i Blå Kors Øst sine tips for innføring av pakkeforløp

Anne Beate Sætrang i OUS sine tips for innføring av pakkeforløp

Unni Korshavn i St Olavs hospital sine tips for innføring av pakkeforløp

Eirik Elsaas og Svanhild Mellingen fra Helse Bergen sine tips for innføring av pakkeforløp

Nyhetsbrev

Ønsker du oppdateringer om pakkeforløp psykisk helse og rus? Tegn abonnement på Helsedirektoratets nyhetsbrev om pakkeforløp via Nyhetsbrev.psykiskhelse.rus@helsedir.no eller skjema.

Pasientinformasjon om pakkeforløp i TSB og psykisk helse

Helsedirektoratet har laget et faktaark med viktig informasjonen til pasienter om pakkeforløp psykisk helse og rus.

Ofte stilte spørsmål om pakkeforløp TSB og psykisk helse 

Liste fra Helsedirektoratet 29.06.2019

Pakkeforløp i praksis

 • 02.05.2019
  Pakkeforløp i praksis med Ruben Sletteng

  Pakkeforløp kan bidra til konstruktivt kvalitetsarbeid, men det er krevende å finne en god balanse mellom effektivitet og grundighet, mener avdelingsleder ved UNN, Ruben Sletteng. Her er hans tips til implementeringsprosessen.

 • 12.12.2018
  Pakkeforløp i praksis med Anne Beate Sætrang

  Avdelingsleder Anne Beate Sætrang ved Oslo universitetssykehus deler sine beste tips i innføringen av pakkeforløp.

 • 23.01.2019
  Pakkeforløp i praksis med Brith Sjøvold

  En forutsetning for en vellykket innføring av nye myndighetskrav, er positiv lederforankring og god informasjon til ansatte, sier Brith Sjøvold. Her er direktøren for Blå Kors Øst sine beste tips for innføring av pakkeforløp.

 • 11.03.2019
  Pakkeforløp i praksis - Helse Bergen

  Helse Bergen, ved assisterende avdelingsdirektør Eirik Elsaas og seksjonsleder Svanhild Mellingen, deler sin erfaring og sine tips med innføringen av pakkeforløp.

 • 14.11.2018
  Pakkeforløp i praksis med Unni Korshavn

  Å utforme pakkeforløp i praksis er en aktuell lederutfordring i hele TSB. Vi starter derfor en «stafett» hvor vi ber sentrale TSB-ledere dele hvordan de utformer pakkeforløp i praksis.

 • 12.06.2019
  Pakkeforløp i praksis med Anna Kuhlefelt

  Daglig leder og psykologspesialist ved Samtun, Anna Kuhlefelt, mener en viktig mulighet med pakkeforløpet er at de som tidligere ellers kunne kommet til å gå «under radaren» med hensyn til kartlegging, nå er sikret å få minimum en basiskartlegging.

Aktuelle kurs og opplæringstilbud

 • E-læringskurs om pakkeforløp

  Vestre Viken HF har laget e-læringskurs om pakkeforløp i psykisk helse og rus og for TSB. Tilsammen gir kursene både grunnleggende innføring i pakkeforløp og mer spesifikk opplæring i pakkeforløp i TSB.

 • Verktøy for implementering

  Hva gjøre vi i dag, og hvilke justeringer må til for å knytte egen praksis opp mot pakkeforløp? Hvilke forhold bør vi påvirke og hvem kan vi samarbeide med for å komme i mål? Her er noen verktøy.   

 • Kurs i bruk av feedbackverktøy i TSB

  Nasjonal kompetansetjeneste TSB arrangerer kurs i bruk av feedbackverktøy.

 • Kurs i feedbackverktøy

  Nasjonal kompetansetjeneste tilbyr nettbaserte kurs i bruk av feedbackverktøyene Session Rating Scale (SRS) og Outcome Rating Scale (ORS).

Nyheter

 • 03.07.2019
  Pakkeforløp for oppfølging etter overdose kommer

  Helsedirektoratet vil utarbeide et pakkeforløp for oppfølging etter ikke-dødelig overdose. Pakkeforløpet vil dreie seg om oppfølging av pasienten etter nalokson-behandling. Målet er at tjenestene skal samarbeide bedre for å hjelpe mennesker i krise.

 • 12.06.2019
  Kvalitetsregister og pakkeforløp kan implementeres samtidig

  Sverre Nesvåg utfordrer alle TSB-enheter til å diskutere hvordan de kan integrere implementeringen av KvaRus med implementeringen av pakkeforløp.

 • 20.09.2018
  Pakkeforløp vil gjøre forskjell for rusavhengige

  Pakkeforløpet i TSB er en stor operasjon som medfører en kulturendring der ulike typer fagpersoner må la seg strukturere til fordel for pasientene, sa statsminister Erna Solberg under lanseringen av pakkeforløp i september 2018.

 • 21.06.2018
  Mange syn på utforming av pakkeforløp

  Svarene på høringen av utkastet til pakkeforløp gravide og rus er mange og ulike. Her er noen momenter og problemstillinger som høringsinstansene spiller inn i prosessen.

 • 26.04.2018
  Er du forberedt på pakkeforløp?

  Etter planen skal pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) sendes ut for implementering i september 2018. Vi har spurt to TSB-ledere hvordan enhetene som de leder, forbereder seg.

 • 13.03.2018
  Kvalitetsregister for TSB kommer!

  – I 2019 vil helseministeren trolig gi alle enheter i TSB i oppdrag å implementere et kvalitetsregister, sier Sverre Nesvåg og Amund Aakerholt. De har hatt ansvar for å utvikle og prøve ut det første kvalitetsregisteret for TSB som etter al...

 • 16.06.2017
  Tips til å redusere drop-out

  E-læring og annet opplæringsmateriell, sjekkliste på web og under tastaturet og oppsummeringer av lokale erfaringer med å forebygge drop-out fra TSB, kan være til hjelp for å hindre frafall.

 • 27.04.2017
  Milepælmøter - et verktøy for kvalitetssikring

  Et kvalitetssikrings-verktøy utviklet ved Oslo universitetssykehus  blir i disse dager presentert for 3000 delegater til en verdensledende konferanse om kvalitetssikring av behandling.  

www.tsb.no driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Webansvarlig: Tone Øiern
Fotodesign: @designlaboratoriet 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.