Pakkeforløp i TSB

Pakkeforløp skal begrense uønsket variasjon i ventetid, utredning, behandling og oppfølging i TSB.

Et pakkeforløp er en helhetlig og standardisert beskrivelse av gangen i en behandling. Den skal bidra til at alle pasienter får rett behandling til rett tid og i tråd med beste praksis på området.
Pakkeforløpene skal legge til rette for bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode overganger mellom tjenester.

Et mål er at pasientene og deres pårørende skal oppleve mer forutsigbarhet og at det er mindre geografisk variasjon mellom helsetilbudene. Behandling etter pakkeforløp skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov.

Innholdet i pakkeforløpsbeskrivelsene bygger på nasjonale faglige retningslinjer og veiledere.

Gravide og rusmidler (gjelder fra 1. januar 2020)

Sjekkliste / statuskartlegging

Et statuskartleggingsskjema er et hjelpemiddel som kan brukes for å holde intern oversikt over hvor langt den enkelte virksomheten er kommet i å implementere pakkeforløp. Statuskartleggingsskjema for Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) (XLS) er ment som et hjelpemiddel til å kartlegge aktuell måloppnåelse og gi mulighet til å planlegge eventuelle tiltak for økt måloppnåelse.

Nyhetsbrev

Ønsker du oppdateringer om pakkeforløp psykisk helse og rus? Tegn abonnement på Helsedirektoratets nyhetsbrev om pakkeforløp via Nyhetsbrev.psykiskhelse.rus@helsedir.no eller skjema.

Pasientinformasjon om pakkeforløp i TSB og psykisk helse

 Faktaark om pakkeforløp psykisk helse og rus (Helsedirektoratet)Informasjon om pakkeforløp på helsenorge.no

Evaluering av pakkeforløp

Sintef har evaluert om om pakkeforløpene psykisk helse og rus oppfyller myndighetenes intensjoner (2020) og hvordan de  erfares av pasienter og tjenesteytere (2021). 
SINTEFs evalueringer av pakkeforløp psykisk helse og rus

 
 

 

Nyheter

Pakkeforløp i praksis

www.tsb.no driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Webansvarlig: Tone Øiern
Fotodesign: @designlaboratoriet 

Fant du det du lette etter?