Helsenorge

Hvor mye vet ansatte og pasienter i TSB om pakkeforløp?

Å dømme etter en temperaturmåling som pasientinformatørene i «Et bedre liv» har gjort, har både ansatte og pasienter i TSB behov for mer kunnskap om og opplæring i pakkeforløp.

Våren 2019 møtte pasientinformatører pasienter som ikke kjente til pakkeforløp innen TSB. (Adobe photo)

Siden pakkeforløp ble innført i TSB og psykisk helsevern i januar 2019, har brukerrepresentanter som arbeider med pasientinformasjon i prosjektet Et bedre liv, møtt mange pasienter og ansatte.  Ifølge prosjektleder Tommy Sjåfjell møtes underviserne ofte av undrende blikk når tar opp  pakkeforløp, og noen pasienter har ikke hørt begrepet før brukerrepresentantene bringer det på bane i pasientundervisningen.

 

– For å skape oppmerksomhet om pakkeforløp  blant pasienter og ansatte, startet vi i mars å legge inn en uformell «temperaturmåling» av deltakernes interesse- og kunnskapsnivå om tema relatert til pakkeforløp, forteller prosjektleder Tommy Sjåfjell (bildet).
– Undersøkelsen ble gjennomført ved at vi delte ut et ark med spørsmål på slutten av temadagen, som vi samlet inn før vi dro. 

251 svar fra ansatte og pasienter kom inn i perioden mars til juni 2019. 

Liten kjennskap til forløpskoordinator

I pakkeforløpet blir forløpskoordinator ofte løftet frem som en nøkkelfunksjon. Svarene på spørreskjemaene (se figur nedenfor), indikerer at to av tre pasienter ikke visste hvem deres forløpskoordinator var.

Heller ikke ansatte var godt informert om forløpskoordinatorer. På spørsmål om de kjente forløpskordinatorene i kommunen de samarbeidet med, svarte kun en av fire ja. En ansatt skriver: «Opplever at vi er klare for dette, men ikke kommunene». En annen fagperson konstaterer at det er «mange ulike koordinatorer i de ulike bydelene i Oslo».

Kjente ikke innholdet i egen behandlingsplan

Et sentralt mål med pakkeforløp er økt brukermedvirkning, noe som forutsetter at den enkelte pasient har kjennskap til sin behandlingsplan. Deltakerne ble derfor spurt om de kjenner innholdet i planen sin. Til det svarte en av tre pasienter nei.

Blant ansatte sier nesten ni av ti at de har oversikt over innholdet og planen for pasientene de har ansvaret for.

Et annet mål med pakkeforløp er løfte om mer «sømløse» overganger, noe én pasient ikke gjenkjente i sitt pakkeforløp. Vedkommende skriver: «Jeg fikk beskjed om at jeg fikk pakkeforløp da jeg ble innlagt på avrusning. Har siden ikke hørt noe mer om hva dette er. Noe om sømløs behandling … det fungerte ikke da tilbudet etter avrusningen lå 18 uker frem i tiden».  

Pasienters svar

Pasienters svar på spørsmål av relevans for pakkeforløp (n=146)

Ansattes svar

Ansattes svar på spørsmål av relevans for pakkeforløp (N=105)

Nødvendig reform

– Selv om vi ikke skal tillegge svarene i en slik uformell undersøkelse altfor stor verdi, mener jeg at de kan si noe om foreløpig kunnskap og forståelse av pakkeforløp i praksisfeltet, sier Tommy Sjåfjell, som understreker at pakkeforløp kan få stor betydning i TSB.
– Sett i forhold til andre pasientgrupper som har fått pakkeforløp, har ruspasienter mer sammensatte problemer og lidelser. For oss er det mer som skal koordineres! Pakkeforløp kan strukturere behandlingen slik at den møter kravene i pasient- og brukerrettighetsloven, samhandlingsreformen og nasjonale faglige retningslinjer.

«Mindre involvering enn jeg trodde»

Det som overrasket Tommy Sjåfjell og hans kolleger mest, var den lave interessen og kunnskapen om pakkeforløp blant klinikere og pasienter.
Ved en behandlingsenhet sa en fagperson: «Det er mindre involvering enn hva jeg trodde i forkant.»  
– Pakkeforløp blir ikke realitet uten at pasienter, fagpersoner, helsebyråkrater og brukerrepresentanter drar samme vei, og vi pasienter får en rolle i endringen som skal skje, sier prosjektlederen. – Vi må snart ta inn over oss at de viktigste endringsagentene nettopp er pasientene.

Pasientinformasjon om pakkeforløp