HELSENORGE

Pakkeforløp gravide og rus

Ett av til sammen åtte pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gjelde gravide med rusutfordringer. Det skal være klart til implementering høsten 2018, opplyser Gabrielle Welle-Strand, ansvarlig for å utvikle Gravide og rus pakkeforløp på vegne av Helsedirektoratet.

- Koordinatorfunksjonen er en suksessfaktor for å gjennomføre pakkeforløp, sier seniorrådgiver Gabrielle Welle-Strand i Helsedirektoratet

Helsedirektoratet fikk i 2016 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide pakkeforløp på psykisk helse- og rusområdet. Pakkeforløp er nasjonale, normerende forløp som har som mål at brukere og pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt når de mottar behandling og oppfølging for ulike tilstander og at logistikken blir bedre. For å virkeliggjøre pakkeforløp, skal de etableres med fokus på brukermedvirkning og individuell tilpasning, nødvendig kapasitet, forløpskoordinatorer, ledelse og samhandling. Pakkeforløpet for gravide og rus skal forankres både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten og skal starte i det graviditeten er bekreftet.

Helsedirektoratets informasjon om pakkeforløp for psykisk helse og rus

Seniorrådgiver Gabrielle Welle-Strand er ansvarlig for pakkeforløpet i Helsedirektoratet
– Et pakkeforløp kan bidra til å løse utfordringer med å fange opp gravide som bruker alkohol, vanedannende legemidler eller andre rusmidler i svangerskapet, sier hun. – I dag blir for mange barn født med skadevirkninger av mors rusmiddelbruk; de hyppigste og mest alvorlige skadevirkningene skjer som følge av alkoholbruk. Ca 500 barn blir født med føtalt alkoholsyndrom (FAS) eller føtal alkohol spektrum disorder (FASD).


Skal bygge på eksisterende fagprosedyrer

Ifølge Welle-Strand skal forløpet blant annet bygge på de nasjonale retningslinjene for gravide i LAR, avrusning og behandling og rehabilitering, samt en rekke nasjonale veiledere. I tillegg vil man se på behandlingslinjer for gravide, sped- og småbarn med psykososial belastning som i dag benyttes eller er under utvikling blant annet ved Sykehuset Innlandet, Vestre Viken og Helse Bergen.

Vil identifisere rusutfordringer

Den bredt sammensatte arbeidsgruppa for Gravide og rus pakkeforløp er allerede godt i gang med arbeidet:
– I utviklingen av pakkeforløpet skal diskusjonene og kunnskapsinnhentingen dreie seg blant annet om målepunkter og forløpstider og metoder for å styrke fastleger og kommunale helsetjenesters evne til å identifisere rusutfordringer hos gravide, sier Welle-Strand.

Får følge av flere pakkeforløp

Et eget pakkeforløp som starter opp høsten 2018 skal dreie seg om tilbakehold uten eget samtykke etter helse- og omsorgstjenesteloven, der en av lovhjemlene for tilbakehold, paragraf 10-3, gjelder gravide som bruker rusmidler under svangerskapet. Arbeidet startes opp høsten 2018.

Pakkeforløp gravide og rus skal etterfølges av et pakkeforløp for familier med rusutfordringer og små barn. Dette arbeidet starter vinteren 2018.

Koordinatorfunksjon er en suksessfaktor

Pionerprosjektet pakkeforløp for kreft ble etablert i 2015. En viktig komponent i dette pakkeforløpet er forløpskoordinatorer ved sykehusene som har ansvar for å koordinere pakkeforløpet, med booking av timer og annet, samt være sykehusets kontaktperson mot pasient og fastlege.
– Koordinatorfunksjonen er en av suksessfaktorene ved pakkeforløp kreft og vil kunne gjøre spesialisthelsetjenesten mer tilgjengelig gjennom hele forløpet, sier Welle-Stand.
Arbeidsgruppa med skal avgi et utkast til pakkeforløp gravide og rus høsten 2017. Utviklingsfasen under ledelse av direktoratet fortsetter deretter fram til sommeren 2018, og implementereringen skal være i gang høsten 2018.