Pasienter møter folk med brukererfaring i døra til TSB

Et inntak- og oppstartsteam i Helse Stavanger møter pasienter i døra til behandlingen i TSB og følger hen fram til klinisk beslutning. Personer med brukererfaring er med i teamet.

Likemannsmøte ved inngangen til behandling: Helse Stavanger går nye veier ved innføring av Pakkeforløp. (Foto: Shutterstock)

Inntak- og oppstartteam (IO-team) er en del av Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved Helse Stavanger, med ansvar å følge den enkelte pasient, jobbe med motivasjon og sikre gode og raske avklaringer av rettigheter og behandlingsbehov så snart henvisningen er sykehuset i hende.  
Leder Karianne Borgen hadde ansvar for utviklingen av modellen. Hun forteller at den ble utviklet gjennom diskusjon mellom brukere og fagfolk. I praksis håper Helse Stavanger at deres modell skal gi pasienter opplevelse av én-dør-inn til TSB samt hindre drop-out.

Gode erfaringer med erfaringskonsulenter i TSB

Som i andre deler av ARA i Helse Stavanger, har også IO-teamene ansatt erfaringskonsulenter. Da IO-teamene startet, hadde Helse Stavanger ferske og positive erfaringer med å involvere tidligere pasienter under veiledning i drop out-team for å få behandlingsprosesser tilbake i sporet der det var fare for behandlingsavbrudd.

Se også: Rapport om å forebygge drop-out

I tråd med pakkeforløp og KvaRus

Portrett Karianne Borgen
– Med IO-team vil vi gjøre det enklere og raskere å komme i gang i TSB samt sikre gode overganger, forklarer Karianne Borgen.

Hun beskriver teamet som en god infrastruktur for pakkeforløp TSB.

– For noen  pasienter kan samarbeidsmøter og kartlegginger i innledningen  til pakkeforløp  oppleves krevende å stå i.
– Denne organiseringen har også medført enklere  implementering av KvaRus, da vi benytter kvalitetsregisteret som en del av basiskartleggingen, så fremt pasienten samtykker. Vi har derfor oppnådd stor dekningsgrad i KvaRus.

Gode overganger

– IO- teamet vil jobbe aktivt med gode overganger: Inn i behandling, mellom poliklinikk eller døgntilbud eller mellom TSB og psykisk helsevern hvis det er behovet, sier Borgen. 
– Rusbehandlere oppmuntres til å jobbe fleksibelt og pågående: reise ut hvis personen ikke kommer til avtaler, koble inn andre tjenester ved behov og involvere pårørende ved behov.