Pasienter møter folk med brukererfaring i døra til TSB

Pasienter som vil bryte med et liv dominert av rus og som søker behandling, skal bli møtt best mulig fra dag én. Derfor skal personer med brukererfaring møte pasientene straks de er henvist til TSB-behandling i Helse Stavangerer.

Likemannsmøte ved inn gangen til behandling: Helse Stavanger går nye veier ved inn føring av Pakkeforløp. (Foto: Shutterstock)

Denne vestlandske vrien på pakkeforløp blir et tilbud for TSB-pasienter fra september 2019. – Løsningen er utviklet gjennom diskusjon mellom brukere og fagfolk, forteller prosjektleder Karianne Borgen i Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved Helse Stavanger (ARA). I praksis håper Helse Stavanger at deres modell skal gi pasienter opplevelse av én-dør-inn til TSB.

Gode erfaringer med likemenn i TSB
Pakkeforløp etter mønster fra kreftbehandling, er i ferd med å bli implementert i spesialisttjenester innen rus- og psykisk helsevern over hele landet. Men kan det tilpasses disse helseområdenes særegenheter, og i så fall; hvordan?
– I Helse Stavanger vil vi bruke våre positive erfaringer med å involvere tidligere pasienter i å styrke TSB, forteller Karianne Borgen (bilde).
– Blant annet har vi gode erfaringer med at likemenn under veiledning jobbet i dropout-team for å få behandlingsprosesser tilbake i sporet der det var fare for behandlingsavbrudd. Likemennene har selv oppsummert at suksessfaktorer i et slikt arbeid kan være å formidle eller fastholde lyst til å holde seg rusfri og klare å stå i behandling.

I tråd med pakkeforløp

– Noe av det vi vil med pakkeforløp er å gjøre det enklere og raskere å komme i gang i TSB, forklarer Karianne Borgen. – For noen  pasienter kan innslusningsfasen være krevende å stå i. Pakkeforløpet skal hjelpe oss til å unngå å spille tid mellom henvisningen kommer og behandlingen starter, men også til å arbeide mer for å få et presist bilde av hva den enkelte trenger før vi gjør en klinisk beslutning. Derfor er det samarbeidsmøter og kartlegginger i innledningen  til pakkeforløp, som kan være krevende.

Etter den nye Stavanger-modellen får pasienten kontakt med et inntak- og oppstartsteam (IO-team) så snart henvisningen er sykehuset i hende. IO-teamet får ansvar for å følge den enkelte pasient fram til klinisk beslutning: jobbe med motivasjon og sikre gode og raske avklaringer av rettigheter og behandlingsbehov. Et mål er at alle henviste til ARA får lik vurdering.

Flere kokker- mer søl?

Karianne Borgen legger fram denne modellen for den årlige konferansen i Nettverk for ledere i TSB. Noen ledere stiller seg litt avventende til om den vil fungere. Vil denne gjøre det vanskelig for pasienten i tidlig fase å etablere kontakt med og få en relasjon til flere behandlere?
– Vil teamet foregripe den «egentlige» behandlingen, slik at det blir flere kokker og mer søl?
Vi tror ikke det. Det trengs en landsby for å behandle en rusavhengig. Et større støtteapparat kan ikke være et onde, svarer prosjektlederen.     

Gode overganger

– IO- teamet vil jobbe aktivt med noe av det mest sentrale i pakkeforløp,  nemlig gode overganger: Inn i behandling, mellom poliklinikk eller døgntilbud eller mellom TSB og psykisk helsevern hvis det er behovet. 
– Vi rusbehandlere kan gjerne bli mer fleksible og pågående, sier Borgen. Vi kan reise ut hvis personen ikke kommer til avtaler, koble inn andre tjenester ved behov, være mer aktivt pågående og involvere pårørende helt fra starten.