Verktøy for implementering

Hva gjøre vi i dag, og hvilke justeringer må til for å knytte egen praksis opp mot pakkeforløp? Hvilke forhold bør vi påvirke og hvem kan vi samarbeide med for å komme i mål? Her er noen verktøy.   

Elementer som ofte må påvirkes for å implementere nye rutiner eller arbeidsmåter er kunnskap, ferdigheter, holdninger og rammebetingelser.

Verktøy for statuskartlegging

En implementeringsprosess kan starte med en analyse av status - hvor skoen trykker i forhold til oppgaveutførelsen. 

Helsedirektoratet Statuskartlegging for Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)


Verktøy for interessentkartlegging

Det kan være nyttig å kartlegge hvilke krefter en kan "spille på lag med" for å komme i mål.

Interessentkart for implementering av pakkeforløp

Mal for tiltaksplan

Hvilke faktorer vil fremme eller hemme implementeringen av pakkeforløp for dine pasienter, og hvilke tiltak trenger du/dere å iverksette?

Tiltaksplan for pakkeforløp


Verkøy i prioriterings- og gjennomføringsfasen:

Implementeringsmøte, gruppearbeid blant ansatte er eksempler på verktøy som kan brukes når tiltakene skal realiseres.

Verktøy for lokal implementering

Se også:
Personalopplæring i TSB. (Intervju med Eva Sørlie, opplæringsansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste TSB)  

Fant du det du lette etter?