HELSENORGE

Sykehusene satser ulikt på TSB-forskning

Norske helseforetak utfører 65 forskningsårsverk om TSB. Til sammen bruker de 84 millioner kroner på denne forskningen. Mer enn halvparten av TSB-forskningen utføres av Helse Sør-Øst, bare to prosent av Helse Nord.

TSB-forskning skjer både innenfor og utenfor universitetssykehusene. (Foto: Shutterstock)

Som på andre helseområder skal helseforetakene legge til rette for at helsepersonell i TSB kan kombinere klinisk virke med forskning. Forskning om TSB er likevel ikke noen stor utgiftspost for spesialisthelsetjenesten. Norske helseforetak som helhet bruker mer enn fire milliarder kroner på forskning. Av denne summen brukes bare 84 millioner kroner – knapt to  prosent – på TSB-forskning, ifølge Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)[1]. Et lyspunkt er likevel at antallet årsverk til TSB-forskning økte med seks fra 2017 til  i 2019, det seneste året NIFU rapporterte om.

Andre enn universitetssykehusene tar ansvar

Universitetssykehusene er spesielt forpliktet til å kombinere klinisk virksomhet med forskning. Likevel er bare to tredjedeler av forsker-årsverkene i TSB knyttet til universitetssykehusene. I 2019 sysselsatte de øvrige helseforetakene og private ideelle sykehus 24 av de sammen 65 årsverkene som er viet forskning om TSB-relaterte tema.

Opiater dominerer i TSB-forskningen

Ser man på hvilke rusmidler det forskes mest på innen TSB, dominerer forskning om opiatavhengighet og -behandling. Innenfor forskningen om LAR-behandling står medikamentvalg i fokus. Nest mest populære forskningstema er alkoholavhengighet. Ettersom kvalitetsregisteret Kvarus blir mer etablert seiler forløpsstudier opp som forskningstema. At TSB bygger opp sitt eget nasjonale medisinske register kan altså bidra til å dreie forskningen mot kvalitetsforbedring av behandlingsforløp i årene som kommer.

Data som er lagt inn i forskningsregisteret til helseforetakene (eHelse) vitner ellers om at TSB-forskning er viet alvorlige problemstillinger. Til dette registeret ble det i 2020 levert åtte rapporter fra forskningsprosjekt i TSB. Temaene var dødelighet av overdoser (3), psykose og rus (3), ungdom og rus (1) og LAR-behandling (1).  

Hva gjør det enkelte sykehus?

Hva forsker de enkelte sykehusene på innen TSB? Hvor store er de lokale forskningsbudsjettene?  Har enhetene en forskningsstrategi? Nedstående oversikt er basert på opplysninger fra ihelse, sykehusenes egne nettsider og NIFU. (NIFU har nasjonalt ansvar for å samle data om ressursbruk til forskning i helseforetakene og rapporterte senest  i 2020, basert på 2019-tall.)

Akershus universitetssykehus

Forskningsgruppe Rus og avhengighet initierer og drifter forskningsprosjekter innenfor rus- og avhengighetsfeltet ved Akerhus universitetssykehus HF.

Organisasjonsmessig plassering: Forskningsgruppen er en av tre grupper i FoU psykisk helsevern forskning. Forskerstillinger finansiert via Norges forskningsråds bevilgning til studien av langtidsvirkende naltrekson mot opioidavhengighet (NaltRec-studien) er knyttet til enheten. Noen forskningsressurser er også knyttet til Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA). Miljøet teller til sammen 10 forskere inkludert 3 PhD-stipendiater, i 2022.

Leder: Lars Tanum, epost; Lars.Tanum@ahus.no

Årsverk knyttet til forskning i TSB i 2019: 4,7 (Kilde: NIFU)

TSBs andel av totalkostnader til forskning i 2019: 2,8 % (Kilde: NIFU)

Ressurser til TSB-forskning i 2019: 10 mill kroner (Kilde: NIFU)

Pågående forskningsprosjekter i 2022 (Kilde: egen nettside):

Publikasjoner 2019-2022 (lenke til Cristin)

PhD-prosjekter: 3

Haukeland universitetssykehus


En egen FoU-seksjon innen TSB; Seksjon for forskning, er tilknyttet Avdeling for rusmedisin (AFR), Haukeland universitetssykehus

TSBs andel av Helse Bergen totalkostnader til forskning i 2019: 2,9 % (Kilde: NIFU)

Helse Bergens årsverk knyttet til forskning i TSB i 2019: 13,2 (Kilde: NIFU)

Helse Bergens avsatte ressurser til TSB-forskning i 2019: 15,6 mill kroner (Kilde: NIFU)

Leder: Seksjonsleder Arild Opheim, e-post; arild.opheim@helse-bergen.no
 
Forskningsstrategi: Forskningsstrategi 2020-2023

Prosjekter finansiert av RHF i 2021 (ifølge forskningsdatabasen Ihelse):

 • Kartlegging og behandling av lungesykdom i LAR (ATLAS4LAR)
 • The influence of illicit substance use on the effects of antipsychotics: A subproject of the Bergen Psychosis Project 2 (Illicit Substance – BP2 project)
 • Polyvinylpyrrolidone deposition disease - pathology contributes to understand

Øvrige, pågående forskningsprosjekter i 2022, ifølge egen nettside:

PhD-prosjekter (6)

 • Fysisk trening og kognitiv fungering blant LAR-pasientar
 • Opioid use and life satisfaction among heroin dependent poly-drug users receiving treatment with buprenorphine-naloxone or extended-release naltrexone
 • Evaluating lung and liver disease in a cohort of patients with substance use disorders
 • Steady-state methadone pharmacokinetics in opioid maintenance treatment: Influencing factors and clinical outcomes
 • Extended-release naltrexone in a clinical setting: A mixed methods exploration of substance use and retention in treatment
 • Effekten av langtidsvirkende naltrekson vs. buprenorphine-nalokson i behandling av opioidavhengige

Publiserte vitenskapelige artikler: Publikasjoner 2020-2021

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

Fagutviklingsenheten (Psykisk helse og rus) utfører rusforskning. Fagutvikling, forskning og utdanning (Psykisk helse og rus)

Organisatorisk plassering: Enheten hører hjemme i Psykisk helse- og rusklinikken.

Leder for Fagutvikling, forskning og utdanning: Geir Øyvind Stensland, e-post; geir.oyvind.stensland@unn.no

TSBs andel av totalkostnader til forskning i 2019: 0,4 prosent (Kilde: NIFU)

Antall årsverk knyttet til forskning i TSB i 2019: 0,5 (Kilde: NIFU)

Ressurser til TSB-forskning i 2019: 782 000 kroner (Kilde: NIFU)

Pågående forskningsprosjekter i 2022, ifølge egen nettside:  

PhD-prosjekter (1)

 • A longitudinal study of alcohol habits among older adults and the potential for health damage due to alcohol consumption

Vitenskapelige publikasjoner

St Olavs hospital

St. Olavs Hospital har en egen forskningsenhet for TSB. Forskning og utvikling er en seksjon ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin; FoU-seksjonen.

Forskningsenhet: Forskning og utvikling, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin 

Leder: Kristin Tømmervik, e-post; kristin.tommervik@stolav.no

Organisatorisk plassering: FoU-seksjonen er organisatorisk plassert som seksjon ved Kompetansesenter Rus Midt (KoRus Midt-Norge) som er en avdeling ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin.

Nyhetsbrev: Nyheter om rusforskning

Forskningsstrategi for TSB: Fire hovedområder for pasientnær forskning: Pasientforløp, trening som medisin, kliniske verktøy og brukererfaringer.

Antall årsverk knyttet til forskning i TSB i 2019: 7,3 (kilde: NIFU)

Andel av totalkostnader til forskning som går til TSB-forskning i 2019: 5,2 prosent (Kilde: NIFU)

Ressurser til forskning i 2019: 10, 8 mill kroner (Kilde: NIFU)

Pågående forskningsprosjekter i 2021 (ifølge sykehusets egne opplysninger):

 • Hvordan går det med pasientene: Regional forløpsstudie, pasienter i døgnbehandling
 • Strukturert fysisk trening for pasienter i TSB. Implikasjoner for psykisk og fysisk helse. Forløp.
 • Trening og kognitiv funksjon i rusbehandling
 • Ulik treningsdosering og fysisk helse i TSB
 • Brukertilfredshet blant brukere og pårørende i kommunale rusrelaterte tjenester
 • Feedbackverktøy ved rus- og avhengighetsvansker og mental helseproblematikk (prosjektpartnerskap)

PhD-prosjekter (4):

 • Validering av PEth som biologisk markør på alkoholinntak i ulike kvinnepopulasjoner
 • Aerobic exercise for cognitive functioning in patients with substance use disorder: a randomized controlled trial
 • Opioidavhengighet og kroniske smerter (del av POINT-studien)
 • Insomi og alkoholavhengighet


Vitenskapelige publikasjoner: https://stolav.no/korus/forskningspublikasjoner

Stavanger universitetssykehus

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) har som oppdrag å drive forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning på fagfeltet rus i Helse Vest.

Organisatorisk tilknytning: Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest er knyttet til Avdeling for rus og avhengighetsbehandling i Klinikk for psykisk helse.

Nyhetsbrev: KORFOR nyhetsbrev kommer i 2022. Fra før utsendes Nyheter om KvaRus (Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler).

Strategi for forskningen: Spesiell satsning på Stayer og Alkohol og helse. Stayer er en rekke forskningsprosjekter om endringsprosesser blant en stor og sammensatt gruppe rusmiddelavhengige. Fokus er på langtidsendringer knyttet til kognitiv fungering, motivasjon og tilfriskning. Vårt mål med forskningsprosjektene knyttet til Alkohol og helse er å bidra til tidligere oppdagelse og bedre tiltak ved uheldige alkoholvaner.

KORFOR har også ansvar for KvaRus og BrukerPlan. BrukerPlan er et verktøy for å kartlegge omfanget av rus- og psykiske problemer blant tjenestemottakere i kommunen. Formålet med KvaRus er kvalitetsforbedring av tjenestene og forskning. Formålet er også å bidra til kvalitetsforbedring av individuelle behandlingsforløp med et "ekspertsystem" som kan gi råd til behandlere om veivalg i behandlingsforløpet.

Forskningsledere: Aleksander Hagen Erga og Torgeir Gilje Lid, e-post: torgeir.gilje.lid@sus.no

Årsverk knyttet til forskning i TSB i 2019: 5,1 (Kilde: NIFU)

Ressurser til TSB-forskning i 2019: 5,8 mill kroner (Kilde: NIFU)

TSBs andel av totalkostnader til forskning i 2019: 4.2 prosent (Kilde: NIFU)

Prosjekter finansiert av RHF 2021:

 • Substance-related problems among adolescents. Risk indicators, resilience, and long-term functional impairment.
 • A multi-centre registry study on patient trajectories after interventions for alcohol-related health problems in somatic hospital wards, for people in late adulthood (60+).
 • Personality and recovery in patients with Substance Use Disorders.

Prosjekter ifølge egen nettside

Alkohol og helse

 • Alkoholrutiner i somatisk spesialisthelsetjeneste
 • Alkoholrelaterte helseproblemer i allmennpraksis
 • Befolkningssurvey om holdninger til alkoholkartlegging i helsevesenet
 • Alkoholrelaterte helseproblemer i somatiske sykehus: Pasientforløp for eldre (60+) ved innleggelse for alkoholrelatert skade eller sykdom


KORFOR helse

 • Oral helse i fengsel
 • Pilot Helse
 • ATLAS4LAR - Kartlegging og behandling av lungesykdom i legemiddelassistert behandling.
 • Blålys-prosjektet

Stavangerprosjekt om avhengighet og forløp: Stayerstudien

 • Døgnrytme, tidsopplevelse og dagliglivsorganisering
 • Sene tilbakefall
 • Fullt medborgerskap
 • Personlighetstrekk og avhengighet
 • Evnenivå og avhengighet

Andre prosjekter

 • Ungdom, rus og psykisk helse
 • Trega-studien - En studie om personer som søker behandling for spillavhengighet
 • POINT - Avhengighetsproblematikk ved bruk av sterke opioider for kroniske smerter
 • Ut av LAR
 • Forskning om COVID-19 pandemien 

Pågående PhD-prosjekter ved KORFOR (5)

 • Personlighetstrekk og avhengighet
 • Evnenivå og avhengighet
 • Sene tilbakefall
 • Fullt medborgerskap
 • CRED - A decade of recovery: qualitative explorations of long-term change processes

Forskningsformidling: Nysgjerrigper (ukentlig digital presentasjon av artikkel/prosjekt/tema)

Vitenskapelige publikasjoner

Oslo universitetssykehus

Seksjon for klinisk rusforskning (RusForsk)

Organisasjonsmessig plassering: Organisert som seksjon under Forsknings- og innovasjonsavdelingen i Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus.
 
Leder: Espen Ajo Arnevik, e-post; esarne@ous-hf.no

Nyhetsbrev: RusForsk nyhetsbrev

Strategi: Forskningsstrategi for Seksjon RUSFORSK_rev.pdf (oslo-universitetssykehus.no).

Årsverk knyttet til TSB-forskning i 2019: 9.5 (Kilde: NIFU)

Ressurser til TSB-forskning i 2019:  12,3 mill kr (Kilde: NIFU)

TSBs andel av OUS`totalkostnader til forskning i 2019: 0.6 prosent  (Kilde: NIFU)
 
Prosjekter beskrevet på egen nettside 2022:

PhD-prosjekter (5):

 • Rusbehandling i norske fengsler
 • Nevropsykologiske funksjoner og behandlingsforløp hos rusavhengige pasienter
 • Anabole-androgene steroider og avhengighet
 • Hormonterapi etter endt steroidebruk
 • Individuell jobbstøtte (IPS) for personer med ruslidelser

(Se mer om prosjektene: PhD-prosjekter hos RusForsk - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no).

Publiserte artikler: Publication list - Publika - Scientific publications from Oslo University Hospital

Forskning ved andre behandlingsenheter/sykehus

Foruten universitetsykehusene er det flere offentlige og private sykehus og behandlingsenheter som driver TSB-relatert forskning. Sykehuset Innlandet HF, Sørlandet Sykehus HF, Tyrilistiftelsen, Sykehuset Vestfold HF, Helse Møre og Romsdal HF, Nordlandssykehuset HF og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS hadde i 2019 24 årsverk knyttet til TSB-forskning. (Kilde: NIFU). Til sammen avsatte de 28,4 mill kroner til TSB-forskning i 2019. (Kilde: NIFU)
En stor andel av disse årsverkene utføres ved NKROP, som driftes av Sykehuset Innlandet. Det meste av denne forskningen drives ved hjelp av eksterne midler (fra Helse Sør-Øst, Norges forskningsråd). Se oversikt over forskning ved NKROP.

Følgende behandlingsenheter/sykehus har avsatt egne midler  til forskning:

Tyrilistiftelsen

Egen forskningsenhet innen TSB: Tyrili forskning og utvikling

Leder: Hanne Lorimer Aamodt, e-post; hanne.lorimeraamodt@tyrili.no

Ressurser brukt på forskning i 2019: 3,3 mill kr (Kilde: NIFU)

Årsverk knyttet til forskning i 2019: 2.6 mill kr (Kilde: NIFU)

Prosjekter beskrevet på egen nettside 2022:

 • Avrusningstilbudet i Tyrili
 • Delstudie av Tyrilikohorten: 3–4 år etter behandling
 • Kjønnsspesifikk behandling i TSB

Les mer

Publikasjonsliste

Sørlandet Sykehus HF

Sørlandet Sykehus har etablert Forskningsgruppe Rus- og Avhengighet kalt
SørFRA - Sørlandet sykehus (sshf.no), knyttet til  Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling.

Nettsted: SørFRA

Leder: John-Kåre Vederhus, e-post; john-kare.vederhus@sshf.no

Strategi: ARA prioriterer forskning knyttet til 12-trinnsbasert behandling og selvhjelpsgrupper, barn, familier og pårørende av rusavhengige, enkeltprosjekter etter ønske fra egen organisasjon og større prosjekter der det er mulighet for ekstern finansiering. Den ene halvdelen av forskningen er basert på eksterne søknader om finansiering, den andre halvdelen på internt budsjett. Undervisningsleder er også knyttet til enheten. 

Ressurser brukt på forskning i 2019: 4,2 mill kr (Kilde: NIFU)

Årsverk avsatt til forskning i 2019: 2.8 (KiIde: NIFU)

Pågående prosjekter:

 • Pårørende til rusmiddelavhengige
 • Naltrexon studien (PhD-prosjekt)
 • Nevrofeedback studien (PhD-prosjekt)
 • AgeSUD skal undersøke aldring og aldersrelaterte fenomener (PhD-prosjekt)

PhD-prosjekter: 4 stipendiater i 2022 (3.5 årsverk)

Publikasjoner: https://avhengighetsbehandling.no/publikasjoner/

 

 

Se også:

Alfabetisk oversikt over prosjekter i rus- og avhengighetsforskning i Norge (Seraf)


[1] Forskning innen psykisk helse utgjorde 13,5 prosent av driftskostnadene til forskning i 2019, mot TSBs knappe to prosent.


 


 

Fant du det du lette etter?