HELSENORGE

TSB-kartet i Norge

– Sammen skal vi tegne kartet over TSB i Norge, sier Guri Spilhaug, leder for Nasjonal kompetansetjeneste TSB. Kartleggingen av TSB i Norge pågår i disse dager.

Det er 17 år siden tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) kom til verden i forbindelse med rusreformen. Sånn sett er vi midt i puberteten. Det er en spennende alder. Stor vekst, «armer og bein», formidabel endring, svingende humør, tvil og livsvalg. Hvem er jeg og hvem blir jeg?

Mye har skjedd. Mange av de private behandlingstilbyderne fra før rusreformen har bygget videre på sin egen historie og etablert seg godt i et nytt format. De har tilpasset seg nye, strengere krav og rammer, og er toneangivende i utviklingen av faget. Den største utviklingen disse årene har likevel skjedd der helseforetakene har opprettet egne avdelinger for rus og avhengighet. Det var ikke mange slike før 2004.

Helseforetakene har stor frihet når de organiserer sin egen virksomhet, og kan velge mellom flere modeller for å plassere et nytt fagfelt. De organiserer og legger opp til ulike samarbeidsformer, ulik tilgang på tjenester for de ulike pasientgruppene, behandlingsmetoder og tilgang på spesialistkompetanse. Er ulikhetene for store? Helseforetakene må ta hensyn til lokale forhold i organisering av tjenestene, men skal også sikre lovpålagt kvalitet og tilgang på nødvendige basistjenester. Dette innebærer at pasienten har tilgang på tverrfaglig vurdering, akuttilbud, avrusning, døgnbehandling og poliklinisk eller ambulant tilbud med en kvalitet som er forutsatt ut fra myndighetskrav som nasjonale faglige retningslinjer og pakkeforløp.

En sentral satsing for Nasjonal kompetansetjeneste TSB, er å utarbeide og presentere en oversikt over behandlingstilbudet i TSB. Hva finnes og hvor? Prosjekt TSB i Norge er godt i gang. Prosjektet kartlegger all TSB i landet og setter det på kartet. Informasjonen skal stimulere til analyse, refleksjon og diskusjon. Hva slags tjenestetilbud trenger morgendagens pasienter – og ikke minst – hva slags spesialisthelsetjeneste trenger kommunene når de skal ta vare på sine innbyggere? Vi håper at kunnskapsgrunnlaget dette prosjektet bidrar til, brukes i tjenesteutviklingen for TSB fremover.

Vi er helt sikre på at både pasienter, ledere og planleggere får gevinster av dette arbeidet. Vi deler alle funn, sprer gode ideer, bidrar til at dere også kan vise dere fram, finne hverandre og bygge nettverk.

Sammen skal vi tegne kartet over TSB i Norge så vi får oversikt over hvem vi er, og hva vi må bli, for at alle pasienter med rus- og avhengighetsproblemer har tilgang på helhetlige og likeverdige spesialisthelsetjenester i hele landet.

21.5.2021

Signatur Guri Spilhaug