HELSENORGE
Nye tvangsbestemmelser i Helse-Norge

Veien til ny tvangslov

Hvilken grad av maktbruk skal samfunnet tillates å bruke dersom pasienten nekter å la seg behandle? Etter fem års forarbeid nærmer en lovreform om tvang seg slutten.

Både helseforetak og private samarbeidspartnere tilbyr behandling i TSB uten samtykke. Nå kan ny lovgivning skape riktigere bruk av tvang. 

Et uttalt mål med arbeidet har vært riktig bruk av tvang. For tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) kan arbeidet føre til at svakheter etter nåværende lov om kommunale helse- og omsorgstjenester​ fra 2011 kan rettes opp. Lovforarbeidet går gjennom innleggelses- og beslutningsmyndighet, kontrollfunksjoner og felles standard om hva som er riktig bruk av tvang.

Hva er dagens hjemler og hvor kan pasienter legges inn på tvang? Se "statusark" om tvang i TSB, og få flere lesetips om tematikken.

Les statusarket her (PDF)​​

 1. 8. november 2021: TSB gir innspill om implementering av ny lov

  Mange har benyttet anledningen til å gi innspill i høringen om hvordan de foreslåtte tvangsreglene kan implementeres. I sitt høringssvar sier Nasjonal kompetansetjeneste TSB at "Et nytt lovverk gir mulighet til å fastslå at alle helseforetak har ansvar for å tilby opphold etter bestemmelsene i det nye lovverket. Dagens uønska variasjon i bruk av tvang i TSB kan endres dersom det tydeliggjøres i lov eller forskrift at Helseforetakene har ansvar for å tilby opphold etter bestemmelsene i det nye lovverket."

  nøkkel
  Høringssvar fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB
 2. 6. juli 2021: Innspill om iverksetting etterlyses

  Helse- og omsorgsdepartementet ber om innspill til utarbeidelsen av en plan for innføringen av nytt regelverk om tvangsbruk i helse- og omsorgssektoren. Hvordan skal det til dels komplekse regelverket forstås og praktiseres? Hva skal til for å lykkes?

  Høringsnotat og invitasjon til høring
 3. 16. desember 2019: Høring av NOU-en

  Mange høringsinstanser støtter forsøk på å samordne reglene om tvang. Blant andre Advokatforeningen påpeker at utredningen og lovutkast er så omfangsrikt, uklart og komplekst at foreningen klart fraråder departementet å gjennomføre det "slik det nå foreligger". I sitt høringssvar påpeker NK TSB at det er uønska variasjon i bruk av tvang mellom helseforetak. De som som har egne seksjoner for tvang i TSB, har større pågang enn helseforetak som ikke har tydeliggjort at de har ansvar for å etablere et slikt tilbud.

  Komplekst
  Høringssvarene
 4. 18. juni 2019: NOU 14 legges fram

  Utredningen er på 800 sider og går detaljert gjennom hvordan fire ulike regelsett som gjelder for tvang i helse- og omsorgstjenesten i dag, kan erstattes med ett felles regelverk om tvang og inngrep uten samtykke. Konkret foreslås nye, generelle tvangsbegrensingsnemnder og tilrettelegging for samhandling i tjenestene. For TSB foreslås en ny direkte inntaksmodell for tvangsinnleggelse i tverrfaglig spesialisert behandling.

  NOU 14 2019
  NOU 14 2019
  Om TSB i nytt lovforslag. Intervju med Tommy Sjåfjell og Bjørn Henning Østenstad, tsb.no
 5. 2019: Ønsker nytt regelverk velkommen

  Guri Spilhaug, leder i Nasjonal kompetansetjeneste TSB, ønsker nytt regelverk velkommen. Hun mener det er alvorlige svakheter ved dagens regelverk: At pasientene innlagt etter HOL § 10-2 og 10-3 ikke har de samme rettigheter og klagemuligheter som pasienter innlagt etter psykisk helsevernloven (som for eksempel kontrollkommisjon), at spesialisthelsetjenesten ikke har noen rolle når det gjelder å vurdere om det skal fattes tvangsvedtak, selv om det er i TSB at tvangsvedtaket skal gjennomføres, og at samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste gjennom hele prosessen er lite synlig i dagens lovverk.

  Forny regelverket rundt tvang i TSB!
 6. Desember 2016: Tvangsveileder utgis

  Helsedirektoratet utgir veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer. Veilderen skal være et praktisk og faglig hjelpemiddel for personell i tjenestene som har ansvar for å forberede, vedta, følge opp og gjennomføre tvangstiltak.

  Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer (Helsedirektoratet, 2016)
 7. 16. juni 2016: Utvalg nedsettes for å utrede tvang

  Regjeringen Solberg oppnevner et utvalg som skal utrede behov for endringer i tvangslovgivningen. Utvalget har 14 medlemmer og ledes av professor Bjørn Henning Østenstad ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Utvalgets mandat er å modernisere dagens lovverk, bringe det i samsvar med menneskerettslige forpliktelser og legge til rette for god samhandling mellom tjenestene.

  Stortinget pressebilde
  Utvalg skal forbedre tvangsreglene (regjeringen.no)
 8. 17. juni 2016: Psykisk helsevernloven mv. endres

  Pasienter med alvorlig sinnslidelse gis mulighet til å nekte behandling gitt at de blir vurdert å ha samtykkekompetanse. Dette ses som en milepæl mot økt selvbestemmelse og rettssikkerhet på området.

  Bilde av person som nekter
  Endring i Lov om psykisk helsevern
 9. 24. juni 2011: "Rustvang" i ​Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

  Loven regulerer tre forskjellige bestemmelser som gir adgang til innleggelse og tilbakehold i institusjon i TSB. HOL § 10-2 gir regler om tilbakehold i institusjon uten eget samtykke, § 10-3 i samme lov gir regler om tilbakehold av gravide rusmiddelavhengige og § 10-4 gir regler om tilbakehold i institusjon på grunnlag av eget samtykke ("frivillig tvang"). Kommunen gis ansvar for og rett til å initiere tvang, men en fylkesnemnd skal treffe selve vedtaket om tvang.

  Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 10