Verktøy for utredning

Pasienten skal sikres utredning og kvalifiserte vurderinger med tanke på å velge og motta riktig og tilpasset behandling.

Alle fem nasjonale faglige retningslinjer som gjelder for rus- og avhengighetsbehandling har egne kapitler om utredning. En utredning må kartlegge pasientens behov for hjelp for sin ruslidelse, men også behov for psykisk og somatisk helsehjelp. 

Hva er utredning

Utredning er å belyse, synliggjøre og avklare ressurser og problemer på en systematisk måte. Utredning kan innebære et bredt spekter av metoder som bruk av vanlige samtaler og observasjon av atferd og systematiske diagnostiske intervjuer og nevropsykologisk utredning. Utredning kan innebefatte både kartlegging og diagnostisering.

Tidspunkt for utredning 

Selv om tyngdepunktet av utredningsoppgaver vanligvis ligger i oppstarten av en behandling, foregår utredning gjennom hele behandlingsforløpet i vekselvirkning med behandlingen. For pasienter med gjentagende innleggelser og uklare tilstander eller spesielt kompliserte tilstandsbilder, kan det være hensiktsmessig med en utvidet og spesialisert utredningsfase.

Utredningsområder i rusbehandling

Helsemyndighetene anbefaler at både somatisk og psykisk helse og sosiale forhold utredes hos pasienter i TSB, i tillegg til at rusavhengigheten kartlegges. De ulike områdene som anbefales kartlagt, er følgende:

Rus

Medikamenter

Arbeid

Funksjon

Suicidvurdering

Nettverk

Omfang

Somatikk

Økonomi

Psykisk helse

Kriminalitet/vold

Bosituasjon

Epikrise

Tannhelse

Familie/barn

Aktuell tilstand

Sosialfaglig

Tidligere epikrise


Utredningsmetoder

Metoder som anbefales brukt, er samtaler, anamneseopptak, resultater fra standardiserte intervju og tester, observasjon av atferd samt klinisk tverrfaglig vurdering.

Disse konkrete standardiserte testene anbefales for bruk innenfor rusfeltet:

 • Rusmiddeltesting gjennom pust-, urin-, hår-, blod- og spytt-analyser
 • Test av skadelig rusmiddelbruk gjenom AUDIT, CAGE, DUDIT-E, Alcohol-E, FAST, ASI(ADAD) og CIWA-AR.
 • Ulike former for kartlegging av somatisk tilstand.
 • Innenfor psykisk helse finner vi følgende anbefalte verktøy i rusfaglige retningslinjer: MINI (Pluss), SCID I (II), SCL-10, VRS-10, HCR-20, PRISM.
 • Innenfor det sosialfaglige området finner vi kun anbefalt ett verktøy; EuropASI.  

Alle testene er å finne på Helsebiblioteket

Kartleggings- og utredningsverktøy

 • Kartlegging av ruslidelse

  På nettsiden Snakkomrus.no finner du verktøy for å kartlegge bruk av alkohol og andre rusmidler, som grunnlag for videre samtale og oppfølging.

 • Kartlegging av andre vansker

  Hvordan påvirkes rusbehandlingen av pasienters kognitive funksjon og livskvalitet? Tre måleverktøy kan være aktuelle å ta i bruk for å måle personlighetsproblemer, kognitiv fungering og livskvalitet.

 • Verktøy for utredning av samtidig ruslidelse og psykisk lidelse

  Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser anbefaler noen verktøy til bruk i diagnostisk utredning av psykisk lidelse og ruslidelse....

 • Kartlegging av somatisk helse

  Pasienter med ruslidelse er i risiko for forkortet levetid på grunn av  somatiske sykdommer. Følgende tilstander bør kartlegges:

 • Sosialfaglig kartlegging

  En kartlegging av personens bosituasjon, familie og nettverk, økonomi, ernæring, helse og eventuelt kriminalitet kan gjøres ved hjelp av  EuropASI.

Denne siden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Webansvarlig: Tone Øiern
Fotodesign: @designlaboratoriet 

Fant du det du lette etter?