Verktøy for utredning

Pasienten skal sikres utredning og kvalifiserte vurderinger med tanke på å velge og motta riktig og tilpasset behandling.

Ifølge gjeldende retningslinjer kreves det kompetanse i vurdering og utredning av pasienters kritiske situasjoner både rusmessig, somatisk og psykiatrisk i akutte tiltak.
I utrednings- behandlings- og rehabiliteringstilbudet kreves kunnskap om bruk av utredningsverktøy, terapimetoder, og ikke minst samhandlingskompetanse.
En grundig utredning er avgjørende for å sikre optimal match mellom behov og tilbud. En utredning må kartlegge pasientens behov for hjelp for sin rusavhengighet, men det er også avgjørende at pasienten blir utredet i forholdet til sin øvrige psykiske helse, og at det blir stilt eventuelle diagnoser. 

Hva er utredning

Utredning er å belyse, synliggjøre og avklare ressurser og problemer på en systematisk måte. Utredning kan innebære et bredt spekter av metoder som bruk av vanlige samtaler og observasjon av atferd på den ene siden og systematiske diagnostiske intervjuer og nevropsykologisk utredning på den andre siden. Utredning inneholder både kartlegging og diagnostisering.

Tidspunkt for utredning 

Selv om tyngdepunktet av utredningsoppgaver vanligvis ligger i oppstarten av en behandling, foregår utredning gjennom hele behandlingsforløpet i vekselvirkning med behandlingen. For pasienter med gjentagende innleggelser og uklare tilstander eller spesielt kompliserte tilstandsbilder, kan det være hensiktsmessig med en utvidet og spesialisert utredningsfase.

Utredningsområder i rusbehandling

Helsemyndighetene anbefaler utredning på både somatisk og psykisk helse og sosiale forhold. Det er viktig med en kartlegging av rusavhengigheten, men det er også avgjørende at pasienten blir utredet i forhold til sin øvrige psykiske og somatiske helse (IS- 2219, IS- 1948) . Alle de fem nasjonale faglige retningslinjer som gjelder for rus- og avhengighetsbehandling har egne kapitler om utredning. Totalt gjelder 41 anbefalinger utredning. De ulike områdene som anbefales kartlagt er følgende:

Rus

Medikamenter

Arbeid

Funksjon

Suicidvurdering

Nettverk

Omfang

Somatikk

Økonomi

Psykisk helse

Kriminalitet/vold

Bosituasjon

Epikrise

Tannhelse

Familie/barn

Aktuell tilstand

Sosialfaglig

Tidligere epikrise


Utredningsmetoder

Metoder som anbefales brukt, er samtaler, anamneseopptak, resultater fra standardiserte intervju og tester, observasjon av atferd samt klinisk tverrfaglig vurdering.

Av konkrete standardiserte tester som anbefales finner vi innenfor rusfeltet følgende:

 • Rusmiddeltesting gjennom pust-, urin-, hår-, blod- og spytt-analyser
 • Test av skadelig rusmiddelbruk gjenom AUDIT, CAGE, DUDIT-E, Alcohol-E, FAST, ASI(ADAD) og CIWA-AR.
 • For kartlegging av somatisk tilstand finner vi følgende anbefalte verktøy: EKG hos alle over 50 år.
 • Innenfor psykisk helse finner vi følgende anbefalte verktøy i rusfaglige retningslinjer: MINI (Pluss), SCID I (II), SCL-10, VRS-10, HCR-20, PRISM.
 • Innenfor det sosialfaglige området finner vi kun anbefalt ett verktøy; EuropASI.  

Alle testene er å finne på Helsebiblioteket

NYHETER

 • 24.10.2016
  Delte erfaringer fra utredning

  Hva var utredning og hva var behandling? For meg gled det over i hverandre, fortalte Arild Knutsen på erfaringsseminar om utredning i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

 • 19.10.2016
  Utreder flere diagnoser hos ruspasienter

  - Det er høy sykelighet men lite frafall blant pasienter som utredes for ruslidelser, sier Anne Landheim og Espen Ajo Arnevik. De to leder hver sin kompetansetjeneste og har samarbeidet om en undersøkelse av praksis i utredning av pasienter...

Denne siden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Webansvarlig: Tone Øiern
Fotodesign: @designlaboratoriet 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.