Helsenorge

Verktøy for utredning

Pasienten skal sikres utredning og kvalifiserte vurderinger med tanke på å velge og motta riktig og tilpasset behandling.

Alle fem nasjonale faglige retningslinjer som gjelder for rus- og avhengighetsbehandling har egne kapitler om utredning. En utredning må kartlegge pasientens behov for hjelp for sin ruslidelse, men også behov for psykisk og somatisk helsehjelp. 

Hva er utredning?

Utredning er å belyse, synliggjøre og avklare ressurser og problemer på en systematisk måte. Utredning kan gjennomføres ved hjelp av et bredt spekter av metoder som ved  samtaler mellom behandler og pasient, observasjon av atferd og systematiske diagnostiske intervjuer og nevropsykologisk utredning. Utredning kan innebefatte både kartlegging og diagnostisering. Det er avgjørende at dette dokumenteres systematisk i journalen.

Tidspunkt for utredning 

Pakkeforløp TSB setter frist for utført basisutredning og at behov for videre utredning skal beskrives. Kartleggingen i KvaRus inneholder viktig informasjon som hvis den legges inn i journal kan være del av utredningen. Selv om tyngdepunktet av utredningsoppgaver vanligvis ligger i oppstarten av en behandling, foregår utredning gjennom hele behandlingsforløpet i vekselvirkning med behandlingen. For pasienter med gjentagende innleggelser og uklare tilstander eller spesielt kompliserte tilstandsbilder, kan det være hensiktsmessig med en utvidet og spesialisert utredningsfase hvor formålet med den aktuelle behandlingen nettopp er utredning som kan peke på senere behandlingsinnsats.

Utredningsområder i rusbehandling

Rus

Medikamenter

Arbeid

Funksjon

Suicidvurdering

Nettverk

Omfang

Somatikk

Økonomi

Psykisk helse

Kriminalitet/vold

Bosituasjon

Epikrise

Tannhelse

Familie/barn

Aktuell tilstand

Sosialfaglig

Tidligere epikrise


 

Resultater fra tidligere tester, epikriser  og opplysninger om ruspasientens situasjon og tilstand som legges inn i journalen, vil finnes i registret KvaRus - Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler, der det er implementert.


 

Utredningsmetoder

Metoder som anbefales brukt, er samtaler, anamneseopptak, resultater fra standardiserte intervju og tester, observasjon av atferd samt klinisk tverrfaglig vurdering.

Noen konkrete standardiserte tester som anbefales for bruk innenfor rusfeltet er:

  • Test av skadelig rusmiddelbruk gjennom AUDIT, CAGE, DUDIT-E, Alcohol-E, FAST, ASI(ADAD) og CIWA-AR
  • Ulike former for kartlegging av somatisk tilstand
  • Anbefalte verktøy innenfor psykisk helse, som MINI (Pluss), SCID I (II), SCL-10, VRS-10, HCR-20, PRISM.
  • Anbefalte verktøy innenfor det sosialfaglige området: EuropASI
  • Rusmiddeltesting gjennom pust-, urin-, hår-, blod- og spytt-analyser

Alle skåringsverktøy testene på området rus- og avhengighet er å finne på Helsebiblioteket

Denne siden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Webansvarlig: Anette Mikalsen
Fotodesign: @designlaboratoriet 

Fant du det du lette etter?