Funksjonssirkelen – et verktøy for dialog

Hvordan kan vi sikre at vi arbeider med familiens mest relevante utfordringer? Hvordan kommunisere dette til hverandre og til familiens andre samarbeidsparter på en enkel måte? For Lade behandlingssenter ble svaret Funksjonssirkelen.

Verktøyet kan tas i bruk av behandlere, pasienter og samarbeidsparter i fellesskap.  Det ble utviklet som del av et metode- og kompetansehevingsprosjekt som Avdeling for gravide og småbarnsfamilier (AGS) ved Lade behandlingssenter iverksatte 2010-2012 for å lette kommunikasjonen mellom behandlere og familiene under oppholdet ved institusjonen og perioden etter.  Det var Hege Renée Welde som ledet prosjektet.

– Bakgrunnen var at både ansatte, beboerne og samarbeidsparter savnet en oversiktlig framstilling av pasientenes fungering ut ifra det som erfaringsmessig er sentrale livsområder for familier med rusrelaterte problemer, forteller hun: – Få av våre pasienter strever «bare» med rusutfordringer.


Hjelp til å differensiere

– Når familiene har ulike, sammensatte problemer er spørsmålet ofte «I hvilken ende skal vi begynne?». Ved siden av vansker med å differensiere problemstillingene, kan vi komme i fare for å ende i altfor problemorienterte spor. Alle har både ressurser og problemer. Det er viktig at vi speiler en god balanse mellom det «vanlige» og det at familiene er i en «uvanlig» situasjon.

Svaret på dette ble altså sirkelen som illustrerer personens ressurser og utfordringer på 10 livsområder (se ill). Områdene er valgt utfra hvilken betydning det har for barnet at foreldre fungerer på disse arenaene. Nivået på fungeringen rangeres fra nivå 1 (store vansker i fungering) til nivå 4 (svært god fungering). Sirkelen skal gi grunnlag for arbeidet både i behandlingen og med Individuell Plan.

– Når vi fyller ut sirkelen sammen med pasientene er spørsmålene konstruktive; «Hva klarer du som forelder selv?» «Hva må andre bidra med?», «Hva må tilrettelegges?» «Hva må du selv utvikle av ferdigheter?», forteller Tora Fyksen Sommernes, som er en av de som nå tar verktøyet i bruk. 

 

Bilde av behandlere ved Lade familieavdelingen ved Lade behandlingssenter.
Fra v psykologspesialist Hege Renée Welde, miljø- og familieterapeut Tora Fyksen Sommernes og miljøterapeut Unni Rønning fra Avdeling for gravide og småbarnsfamilier (AGS) ved Lade behandlingssenter har nytte av et egenutviklet kartleggingsverktøy for å beskrive foreldres fungering.


 

Som et tankekart

Miljøterapeutene Tora Fyksen Sommernes og miljøterapeut Unni Rønning har hatt hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av brukermedvirkningen i prosjektet. Den ble sikret gjennom at familier som var innlagte i familieavdelingen ble intervjuet.
– De var svært positive til at sirkelen fremstår så lettfattelig og visuelt. Mange la vekt på at her ser man hele bildet, ikke fragmenter av det, slik noen har erfaring med fra tidligere hjelperelasjoner.  Noen sier at den bidrar til ryddighet og kan fungere som et slags tankekart. Ett svar var at sirkelen gir et bilde av "hvordan dere skjønner meg".
– Ved å bruke sirkelen kan det komme tydelig fram at pasienten og vi har ulike oppfatninger, presiserer Hege Renée Welde.  – Det gjør sirkelen til et godt utgangspunkt for dialog.  


Fungering – for barnets skyld

De tre er opptatt av å få bilde av familienes fungering. Det er ikke det samme som at tiltak er iverksett eller ting skaffet.

– At det skal fungere for eksempel på det økonomiske området handler ikke om at det kommer tilstrekkelige midler inn på kontoen hver måned, men hvordan midlene disponeres. Det er det som har betydning for barnet, sier de tre fagpersonene.

Rusen og sammenhengen den inngår i

 – Når vi presenterer verktøyet understreker vi alltid at meningen ikke er å sette karakterer på hverandre. Vi skal ha et bilde på sammenhengen i et liv og hvordan ulike aspekter påvirker hverandre.
– Rusen virker som en liten del av bildet?
– Ja. Det handler nettopp om at selv om foreldrene er rusfrie, er ikke ringvirkningene av et liv der rus var sentralt, borte. Hjelpeapparatet skal være der også når mor og far leverer rene prøver.  Og du trenger å vedlikeholde rusfriheten, sier Hege  Renée Welde. 

Les Rapporten «Å bygge et liv og ta vare på det»

Avdeling for gravide og småbarnsfamilier (AGS) ved Lade behandlingssenter tilbyr langsiktig behandling som omfatter Individual-, par-, gruppe- og samspillsterapi foreldre- barn, hjelp til økonomistyring og omfattende miljøterapi. Døgnoppholdet betraktes som en del av en større prosess som omfatter opphold på institusjonen(fase 1) og perioden etter utflytting fra institusjonen (fase 2). Fase en kan vare i rundt ett år, oppfølgingsfasen to år.

Les mer om Lade behandlingssenter
Ta kontakt med behandlingsstedet hvis du ønske hjelp og veiledning i å ta i bruk Funksjonssirkelen. 

  

Tabell livsområder
De ti livsområdene i Funsjonssirkelen (ill. Lade behandlingssenter)