Kartlegging av andre vansker

Rusbehandling kan påvirkes av faktorer som pasientens kognitive funksjon, livskvalitet, psykiske problemer eller personlighetsproblemer. Her finner du oversikt over måleverktøy som kan brukes for å måle dette.  

Har pasienten problemer som er til hinder for å nyttiggjøre seg rusbehandling? (foto: Shutterstock)

Nasjonal kompetansetjeneste ROP (NKROP) har utarbeidet en oversikt over norske lovlige versjoner av kartleggingsverktøy (voksne) på rus- og psykisk helseområdet:

Oversikt over kartleggingsverktøy rus og psykisk helse

De følgende måleverktøyene måler faktorer som kan ha betydning for drop-out fra rusbehandling.

​Livskvalitetsmål

Lav livskvalitet bidrar til å svekke behandlingsresultater blant pasienter i behandling for rus- og avhengighetslidelser. Instrumentet EQ-5D er utviklet gjennom WHO og  måler livskvalitet hos brukere av illegale rusmidler ved hjelp av 5 spørsmål. 

Måleinstrumentet i norsk versjon

Måleverkøy for personlighetsproblemer

Pasienter med personlighetsforstyrrelser kjennetegnes ved langvarige og fastlåste mønstre i måter å tenke, føle og handle på, som hindrer muligheten for vellykket standard rusbehandling, gunstig sosial og arbeidsmessig tilpasning, og som også svekker generell trivsel og livskvalitet. Pasientene opplever stort symptomtrykk, og mange har tilleggslidelser som rusavhengighet, angst og depresjon. Personlighetsforstyrrelser forekommer ofte hos pasienter i behandling for ruslidelse. 

For få år siden ble det utviklet et spørreskjema kalt Severity Indices of Personality Problems (SIPP-118) for å måle individuelle forskjeller eller «kjernekomponenter» ved personlighetsforstyrrelse.

Severity Indices of Personality Problems (SIPP-118)

Måleverktøy for kognitiv svekkelse

Dersom pasienten har indikasjoner på kognitiv svikt, bør dette tas hensyn til i videre utredning og behandling, blant annet av ruslidelser. MoCA er vurdert som nyttig for å indikere milde kognitive funksjonsnedsettelser. Screeningverktøyet brukes i 100 land rundt verden og er tilgjengelig på norsk, men er ikke blitt grundig testet under norske forhold  eller validert for rus- og avhengighetslidelser. Verktøyet er enkelt å ta i bruk, og screeningen tar kort tid å gjennomføre.

Store gjennomganger av frafall fra behandling peker på kognitiv funksjon som en av fire hovedfaktorer for drop-out fra behandling. Det tyder på nytte av å justere av behandlingen basert på screening av kognitiv kapasitet.

Testen MoCA

Fant du det du lette etter?