Kartlegging av andre vansker

Hvordan påvirkes rusbehandlingen av pasienters kognitive funksjon og livskvalitet? Tre måleverktøy kan være aktuelle å ta i bruk for å måle personlighetsproblemer, kognitiv fungering og livskvalitet.

Har pasienten problemer som er til hinder for å nyttiggjøre seg rusbehandling? (foto: Shutterstock)

​Livskvalitetsmål

Lav livskvalitet bidrar til å svekke behandlingsresultater blant pasienter i behandling for misbruk av illegale rusmidler. Instrumentet EQ-5D måler å  på livskvalitet. Det er ennå ikke fullt utprøvet blant pasienter som søker behandling for misbruk av illegale stoffer i Norge.

Måleinstrumentet i norsk versjon

Måleverkøy for personlighetsproblemer

Pasienter med personlighetsforstyrrelser kjennetegnes ved langvarige og fastlåste mønstre i måter å tenke, føle og handle på, som hindrer muligheten for vellykket standard rusbehandling, gunstig sosial og arbeidsmessig tilpasning, og som også svekker generell trivsel og livskvalitet. Pasientene opplever stort symptomtrykk, og mange har tilleggslidelser som rusavhengighet, angst og depresjon. Personlighetsforstyrrelser forekommer ofte hos pasienter i behandling for ruslidelse. 

For få år siden ble det utviklet et spørreskjema kalt Severity Indices of Personality Problems (SIPP-118) for å måle individuelle forskjeller eller «kjernekomponenter» ved personlighetsforstyrrelse.

Severity Indices of Personality Problems (SIPP-118)

Måleverktøy for kognitiv svekkelse

Dersom pasienten har indikasjoner på kognitiv svikt, bør dette tas hensyn til i videre utredning og behandling, blant annet av ruslidelser. MoCA er vurdert som nyttig for å indikere milde kognitive funksjonsnedsettelser. Screeningverktøyet brukes i 100 land rundt verden og er tilgjengelig på norsk, men er ikke blitt grundig testet under norske forhold  eller validert for rus- og avhengighetslidelser. Verktøyet er enkelt å ta i bruk, og screeningen tar kort tid å gjennomføre.

Store gjennomganger av frafall fra behandling peker på kognitiv funksjon som en av fire hovedfaktorer for drop-out fra behandling. Det tyder på nytte av å justere av behandlingen basert på screening av kognitiv kapasitet.

Testen MoCA

Fant du det du lette etter?