Vil øve studenter i å delta i ansvarsgruppemøter

Et nytt prosjekt skal gi studenter øvelse i å praktisere brukermedvirkning og samhandling. Via simulering trer de inn i sin framtidige yrkesrolle som deltakere i et ansvarsgruppemøte rundt en pasient med rus- og avhengighetsproblem.

Å sette bruker i sentrum allerede som student kan øke bruken av individuell plan og ansvarsgrupper.

Siden 2015 har leger og forskere ved Universitetet i Oslo og behandlere ved Oslo universitetssykehus, prøvd ut undervisningsmetoden i samarbeid med brukerrepresentanter fra RIO, Wayback, A-larm, ProLAR Nett og Ivareta.

Spill og refleksjon

Som del av undervisningen i samfunnsmedisin om tema rus-og-psykiatri, har studentene spilt rollen som lege i simulerte ansvarsgruppemøter for mennesker med ruserfaring, og der kommunerepresentanter, NAV-ansatte og behandlere fra ruspoliklinikk også deltar. Personene fra hjelpeapparatet spiller seg selv og den med tidligere ruserfaring spiller seg selv i en livssituasjon som ligner den de tidligere var i under aktiv rus. Etter simuleringen har aktørene og studentene reflektert sammen over innholdet som kom fram.

Prosjektet utvides

Nå utvides prosjektet som kalles «Å sette bruker i sentrum allerede som student». Gjennom å utarbeide film og annet støttemateriell samt lære opp brukere som kan bistå i implementering, er målet at metoden kan tas i bruk ved flere studiesteder. I tillegg til medisinstudenter, er planen at også sykepleie-, vernepleie- og sosialt arbeid-studenter skal få tilbudet. Prosjektet er et samarbeid mellom bruker- og pårørendeorganisasjonen A-Larm, Universitetet i Oslo og NK-TSB og blir støttet av ExtraStiftelsen, og skal nå bemannes.

Stillingsutlysning Å sette bruker i sentrum allerede som student

Bruker i sentrum

Forsker og psykiater Ingrid Amalia Havnes er en av initiativtakerne. Hun håper prosjektet vil kunne øke bruken både av individuell plan/ ansvarsgruppemøter og andre samhandlingsverktøy i helsetjenestene. 

Foto Ingrid Amalia Havnes– For brukere kan det å møte en samlet profesjonsmakt, være overveldende og noen ganger skremmende. Noen fagpersoner opplever ansvarsgruppemøter som en utrygg og kaotisk situasjon. Ved å prøve seg i situasjoner, tror vi studentene kan bli tryggere i rollen sin og dermed mer i stand til å få frem brukeres synspunkt, ressurser og bidrag til endring i tråd med sine egne mål, sier hun.


Tverrfaglig perspektiv

Prosjektet skal rette seg mot å møte en pasient- og brukergruppe som krever at systemet snakker godt sammen. De kan ha omfattende, samtidige behov for ulike tjenester, og trenger at aktørene innbyrdes forstår hverandres roller og utfordringer.
– Vi ønsker å skape en undervisning som gjør at studentene ser verdien av tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.  Simuleringene synliggjør de ulike aktørenes kompetanse og ansvarsområder. For eksempel kan medisinstudenter få større forståelse av NAV sin rolle og sosionomer få bedre innsikt i fysiske helseproblemer som preger livene til mange rusavhengige.  

Ingen quick fix

Ingrid Amalia Havnes tror ikke undervisningen løser alle problemer.
– Ansvarsgruppemøter kan være kaotiske. Men har du prøvd det ut i praksis med skolerte brukere i en reell, fremtidig arbeidssituasjon, har du kjent på noen utfordringer og dilemmaer, og du har sett hvilke gevinster brukerinvolvering og samhandling kan gi. 


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.