HELSENORGE

Vil sikre alle pasienter like rettighetsvurderinger

RHF-ene er nå i gang med å harmonisere praksis for henvisninger til TSB, og vil innarbeide endringer i kommende regionale planer for TSB. 

Samstemte ønsker om mer ens vurderingspraksis. (Illustrasjon Steph Hope)

Flere revisjoner og undersøkelser de senere årene viser at like henvisninger til rusbehandling blir vurdert ulikt i ulike deler av TSB. Bruker- og pårørendeorganisasjoner har uttrykt bekymring for om det fører til at noen pasienter som skulle ha rett til nødvendig helsehjelp for sin ruslidelse ikke får det, eller om noen får tilbud på feil nivå (poliklinisk eller døgnbehandlingsnivå), avhengig av hvor de bor.  

Bekymringene har ført til mye utredningsvirksomhet (se tidslinje nederst i saken). En kartlegging fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB viser at vurderingsarbeidet for TSB er svært ulikt organisert.

Anbefalinger om endring 

I 2019 ga Helse- og omsorgsdepartementet Helse Midt-Norge RHF i oppgave å komme med konkrete anbefalinger til RHF-ene om hvordan de skal gjennomføre mer ensartet rettighetsvurdering til TSB i alle helseforetak. Prosjektet Nasjonalt utredningsoppdrag innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling – rettighetsvurderinger og fritt behandlingsvalg har lagt fram en rapport der de anbefaler ny, felles praksis.

I løpet av våren 2020 har rapporten og anbefalingene vært behandlet i styrene i alle de fire regionale helseforetakene. Alle styrene har besluttet å gjennomgå egen praksis for å bringe den i tråd med anbefalingene. (Se vedtakene i styreprotokollene nederst i artikkelen.)

Første tiltak: slanking 

Den største organisatoriske endringen som rapporten fra Helse Midt foreslår, er å redusere det totale antallet vurderingsenheter for TSB markant. Norge har i 2020, 63 vurderingsteam som tar imot henvisninger for vurdering av «rett og frist», hvorav de fleste er knyttet til TSB i helseforetak og noen få til private behandlingstilbydere. Deltakerne i arbeidsgruppen er delte i synet på om det fortsatt skal knyttes vurderingsteam til noen av de større private ideelle tjenestetilbyderne til TSB, men er enige om å anbefale at RHF-ene tilser at enheter som vurderer rett og frist, uavhengig av organisatorisk plassering, ikke favoriserer pasienter til egne behandlingstilbud.

Rapporten anbefaler ellers

  • At pasientens ønske skal innhentes før valg av omsorgsnivå besluttes. Først når pasienten kommer i planlagt behandling, skal omsorgsnivå for det videre pasientforløpet besluttes.
  • At den videre utrednings- og behandlingsplanen fastsettes endelig av pasientens behandler, dennes tverrfaglige team og pasienten i fellesskap.
  • At det etableres egnede fora av representanter fra lokale tjenestetilbydere innen TSB, som får i oppgave å sikre at ledig behandlingskapasitet utnyttes til beste for pasienten og pasientpopulasjonen.

Oppfølging av konklusjonene

Alle styrene i de fire RHF-ene har behandlet anbefalingene i sine styremøter og bedt sine direktører gjennomgå egen praksis i lys av disse anbefalingene. 

Nasjonal kompetansetjeneste TSB har bedt hver av de fire direktørene i RHF-ene fortelle hvordan RHF-et skal følge opp anbefalingene. I svarene (fullstendig gjengitt under) går det fram at Helse Nord har sendt brev til underliggende helseforetak om at anbefalingene i den nasjonale rapporten skal følges opp.
– Vi vurderer også å forankre dette arbeidet i oppdragsdokument for 2021, sier rådgiver Frank Nohr i Seksjon for psykisk helse og rus, Helse Nord RHF.
I Helse Vest RHF skal anbefalingene forankres i Regional plan for TSB 2021. Også Helse Sør-Øst RHF skal vurdere antall enheter som gjennomfører rettighetsvurdering innen TSB som ledd kommende fagplan innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I Helse Midt-Norge RHF skal rapporten følges opp i fagledernettverk for TSB og Psykisk helsevern.

Høie gjentar ønske om harmonisering

Foto Bent Høie

Under spørretimen i den digitale TSB-lederkonferansen i 2020, understrekte daværende statsråd Bent Høie enda sterkere HODs ønske om harmonisering i vurderingsarbeidet:

– Det er stor variasjon i tjenestetilbudet. Det gir ulikt tilbud til pasientene. Jeg vil fortsette å gi oppdrag til helseregionene om å arbeide systematisk for å redusere den uønskede variasjonen, sa han. 

Oppdraget om å harmonisere rettighetsvurderingene var en del av det felles oppdragsbrevet til helseforetakene i 2019. Det inkluderte også å sikre at alle pasienter får klar og tydelig informasjon om sine muligheter for å velge mellom ulike behandlingstilbud etter Fritt behandlingsvalg-ordningen. For å sikre pasientens rett til fritt behandlingsvalg anbefaler arbeidsgruppen at nettsiden «Velg behandlingssted» forbedres og at alle pasienter får standard informasjon om denne rettigheten.

Helse Midt-Norge RHF

Styrevedtak 12.03.20 Nasjonalt utredningsoppdrag innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling – rettighetsvurderinger og fritt behandlingsvalg

Oppfølging: Fagdirektøren i Helse Midt-Norge RHF har 29.05.2020 sendt brev til underliggende HF om at anbefalingene i den nasjonale rapporten skal følges opp som en del av utviklingen på rusfeltet i regionen. Rapporten følges også opp i fagledernettverk for TSB og Psykisk helsevern som er et fast møtepunkt mellom våre rådgivere og klinikkledelsen i underliggende HF. I fagledernettverk TSB er også ledelsen ved de private avtaleenhetene i regionen representert.

Når det gjelder antall vurderingsinstanser (som vurderer rett til nødvendig helsehjelp) gjorde Helse Midt-Norge RHF en endring i 2014/2015 der fra før 11 vurderingsinstanser ble redusert og lagt til HF-ene i regionen. HFene har organisert vurderingsinstansene i mindre enheter (totalt 9) ved poliklinikker og døgnenheter innen TSB og PH. 
 
Helse Midt-Norge RHF vurderte senest i 2020, sammen med fagledernettverkene, at det er hensiktsmessig å opprettholde sentrale vurderingsinstanser for TSB spesielt fordi dette bidrar til å minske uønsket variasjon. Det kan også bidra til å styrke samarbeidet mellom Psykisk helsevern og TSB, eksempelvis overfor ROP pasienter som kan ha behov for parallelle løp/samtidige tjenester. (Kilde: Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås)

Helse Nord RHF

Styrevedtak 25.03.20.

Oppfølging: Helse Nord RHF sender brev til helseforetakene, og ber dem om å harmonere praksis av rettighetsvurderinger og fritt behandlingsvalg innen TSB med anbefalinger i aktuell rapport og hovedanbefalinger i styresak i Helse Nord RHF.
RHF-et vurderer også å forankre dette arbeidet i oppdragsdokument for 2021. (Kilde: Rådgiver Frank Nohr, Seksjon for psykisk helse og rus Helse Nord RHF)

Helse Vest RHF

Styrevedtak 11.03.20. 

Oppfølging: Helse Vest har til hensikt å følge opp anbefalingene i Nasjonalt utredningsoppdrag innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling – rettighetsvurderinger og fritt behandlingsvalg. Hovedanbefalingene er tatt inn i arbeidet med regional plan for TSB 2021. Regional plan for TSB skal sendes på høring ila høsten 2020 og skal styrebehandles både i helseforetakene og i styret til RHF. Endelig plan vil, etter tidsplanen, foreligge i 1. kvartal 2021. (Kilde: Administrerende direktør Inger Cathrine Bryne, Helse Vest RHF)

Helse Sør-Øst RHF

Styrevedtak 30.04.20

Styret i Helse Sør-Øst RHF har i sak 019-2020 bedt om at det iverksettes et regionalt utredningsarbeid for å vurdere antall enheter som gjennomfører rettighetsvurdering innen TSB. Dette vedtaket følges opp gjennom det påbegynte arbeidet med å lage en fagplan innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Sør-Øst. (Kilde: Viseadministrerende direktør Jan Frich, Helse Sør-Øst RHF)