HELSENORGE

Vurderingsteam for TSB

Høsten 2019 gjorde Nasjonal kompetansetjeneste TSB en kartlegging av alle vurderingsteamene i landet. Les mer om resultatene av kartleggingen i en utgave av skriftserien.

Forside

Les den elektronisk, eller bestill trykte eksemplarer gratis fra tsb@ous-hf.no

​En kartlegging av vel 60 vurderingsteam viser at ikke alle fungerer etter hensikten – som døråpner til hele TSB og med fokus på tverrfaglighet. Mange ansatte i vurderingsteam ønsker en forsterket rolle som «los» for pasient og henviser inn til rett behandling, og en fagressurs for både TSB og primærhelsetjenesten.

Unik modell

At pasienthenvisninger vurderes kollektivt av et tverrfaglig sammensatt team, er unikt for TSB. I andre deler av spesialisthelsetjenesten kan tilsvarende vurderinger gjøres av én overlege, mens i TSB skal vurderingsteam med medi­sinsk, sosialfaglig og psykologfaglig kompetanse involveres. Begrunnelsen for «TSB-modellen» er at pasienter ofte har sammensatte utfordringer og komorbide tilstander som behandlingen må møte samtidig. Dette og andre prioriteringsvilkår går fram av en egen prioriteringsveileder for TSB.

Store forskjeller

Det er opp til de regionale helseforetakene å avgjøre hvordan de vil organisere vurderingsar­beidet. Regionene har i sin tur gitt sine helseforetak stor grad av fri­het til å velge organiseringsmåte, så fremt prioriteringsveilederen følges. Foretakene organiserer arbeidet ulikt, ifølge kartleggingen. Bare litt over halvparten av teamene rettig­hetsvurderer til all behandling som tilbys innenfor TSB, og den tverrfaglige representasjonen i teamet er ikke alltid reell. I hvilken grad teamene har en rolle i den videre koordineringen av pasientforløpet varierer også.

Hovedfunnene er

  • Ett av ti team er ikke reelt tverrfaglig sammensatt med både medi­sinsk, sosialfaglig og psykologfaglig kompetanse, der enten psykolog eller lege er spesialist.
  • 25 prosent av teamene vurderer bare rett til eget tilbud. Kun 53 prosent av teamene vurderer rett til all TSB.
  • Organisatorisk plassering varierer betydelig fra sted til sted.

Sentraliseringsgevinst?

En trend er at vurderingsteamene sentraliseres i helseforetakene. Fordelen med sentrale team kan være å sikre tilstrekkelig kompetanse i teamene og at de får «mengdetrening» i rettighetsvurderinger, inkludert oversikt over all relevant behandling som tilbys. De som har sentralisert virksomheten tror det vil bidra til mindre uønsket variasjon i praktise­ring av prioriteringsvilkårene og best mulig utnyttelse av behandlingskapasiteten.

Les skriftserieutgaven "Rett til behandling?"


 


 

​​

Fant du det du lette etter?