Pasient- og pårørendeopplæring

Det er klinikkene som er ansvarlig for opplæring og informasjon til sine pasienter og deres pårørende.
Sykehuset har ca.150 gruppebaserte kurs til pasienter og pårørende. I tillegg foregår det mye veiledning, informasjon og opplæring individuelt, underveis i behandlingen. På behandlingssidene (lenke over) finnes beskrivelser og oversikt over type opplæring sykehuset tilbyr for ulike diagnoser. Lurer du på om det finnes kurs for din sykdom eller skade, eller savner du informasjon, ta kontakt med din behandler.

God informasjon og opplæring for å mestre sykdom/skade bedre

Opplæring av pasienter og pårørende, herunder barn og ungdom som pårørende, er en av sykehusets fire lovpålagte oppgaver, på linje med diagnostisering og behandling, forskning og utdanning av helsepersonell. God informasjon og opplæring for bedre mestring av sykdom/skade er nødvendig, i tillegg til medisinsk behandling.

Pasientopplæring setter fokus på deg som pasient, som en aktiv person, ikke som en passiv mottaker av informasjon eller undervisning. Du skal kunne medvirke med dine erfaringer og forståelse for din egen situasjon og vi som er helsepersonell skal bruke arbeidsformer som motiverer til økt selvstendighet og fokus på ressursene dine som pasient. Pårørende skal inkluderes som en naturlig del av dette. 


Hva er pasient- og pårørendeopplæring?
Pasient- og pårørendeopplæring kan være informasjon, undervisning, veiledning og opplæring og kan være rettet mot både pasienter, pårørende og familier. Pasientopplæringen kan være både individuell- og gruppebasert opplæring, den kan være diagnosespesifikk eller ha et generelt fokus på læring og mestring.

Du kan lese mer om hva slags opplæring som gis for aktuell behandling, på behandlingssiden. Øverst på denne nettsiden finner du lenken "Finn kurs for en bestemt behandling", som fører deg til oversiktsside for behandlinger ved sykehuset.

Henvisninger

De fleste kurs for pasienter og pårørende krever henvisning fra lege. Hvis du er pasient ved sykehuset, har du allerede en henvisning. I noen tilfeller kan pasienter som ikke er til behandling ved sykehuset, delta på kurs. Dette krever primærhevnisning fra fastlege eller andre henvisere. Pårørende henvises og registreres i pasientens navn.

Regelverk og andre føringer for pasient- og pårørendeopplæring

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, Helse Sør-Øst, har laget en oversikt over regelverk og andre føringer og anbefalinger for opplæring av pasienter og pårørende. Du kan lese om kost- og reisegodtgjørelse, innsatsstyrt finansiering, brukermedvirkning, helsepedagogiske anbefalinger og mer på: 

Kurs i pasient- og pårørendeopplæring for ansatte og brukere - Helsepedagogikk

Informasjon til brukerrepresentanter som skal delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av pasient- og pårørendeopplæring

Det er et førende prinsipp ved Oslo universitetssykehus, at brukere skal være med i planlegging, gjennomføring og evaluering av læringstilbud. Derfor har sykehuset laget en informasjonsbrosjyre rettet mot brukerrepresentanter som deltar eller skal delta i læringstilbud med sin erfaringskunnskap som pasient eller pårørende:

Ansvarlig for strategisk utvikling av pasient- og pårørendeopplæring ved sykehuset

På sykehuset er det Avdeling samhandling som har ansvar for strategisk utvikling av fagområdet pasient- og pårørendeopplæring. Avdelingen leder råd for pasient- og pårørendeopplæring, med representanter fra alle klinikker i sykehuset.

Avdelingen har også ansvar for strategisk utvikling av Helsepedagogisk kompetanse hos ansatte og brukere ved sykehuset, men også hos helsepersonell i primærhelsetjenesten.

Råd for pasient- og pårørendeopplæring

Råd for pasient- og pårørendeopplæring arbeider strategisk med å fremme og utvikle pasient- og pårørendeopplæring i sykehuset. Rådet består av representanter fra alle sykehusets klinikker, og ledes av Avdeling samhandling.

Rådets mandat i kortversjon:

  • Rådgivende organ for sykehusledelsen
  • Koordinere pasient- og pårørendeopplæring i sykehuset gjennom gjensidig informasjon og samarbeid om pasient- og pårørendeopplæring på tvers av klinikker
  • Arbeide med å fremme erfaringsutveksling og kunnskapsdeling av pasient- og pårørendeopplæring i sykehuset
  • Arbeide for at pasient- og pårørendeopplæring ved sykehuset synliggjøres i klinikkenes behandlingstilbud, og på OUS sine nettsider 
  • Bidra til organisering og integrering av pasient- og pårørendeopplæring i helhetlige pasientforløp
  • Bidra til arbeidsformer innen pasient- og pårørendeopplæringen som sikrer reell brukermedvirkning og samvalg
  • Videreutvikle samarbeidsformer på sykehuset, og på ulike behandlingsnivå med samarbeidspartnere lokalt, regionalt og nasjonalt
  • Bidra til økt kompetanse i helsepedagogikk for helsepersonell og brukere
  • Arrangere fagdag om pasient- og pårørendeopplæring en gang i året
  • Stimulere til utviklings- og forskningsvirksomhet på fagområdet

Ønsker du å vite mer? Kontakt representantene i rådet, eller Spesialrådgiver Anette Eie, avd. Samhandling.

Kontakt 

Anette Eie
Spesialrådgiver, pasient- og pårørendeopplæring Spesialrådgiver, Avdeling samhandling, Helsekompetanse og Likeverdige helsetjenester

Kjersti Tveten 
Spesialrådgiver, Avdeling samhandling, Helsekompetanse og Likeverdige helsetjenester

Kari Skredsvig:
Leder, Avdeling samhandling, Helsekompetanse og Likeverdige helsetjenester

Under kan du se en samlet oversikt over hva sykehuset tilbyr av gruppeopplæring.

kurs for pasienter og pårørende


Fant du det du lette etter?