Brukermedvirkning

Pasienter og pårørende har verdifull kunnskap om egen helse. Denne kunnskapen, sammen med fagkunnskap fra helsepersonell og kunnskap fra forskning, danner grunnlag for å gi pasienter og pårørende best mulig behandling.

Det er pasienter og pårørendes behov som skal være førende for utvikling av både tjenester og struktur i Oslo universitetssykehus. Sykehuset har som mål at brukermedvirkning er integrert i alle sykehusets hovedoppgaver: pasientbehandling, utdanning, forskning og utvikling og pasient- og pårørendeopplæring.

Foto av lege og kvinnelig pasient samtaler om behandling

Brukerutvalg og ungdomsråd

Sykehuset har et sentralt brukerutvalg, som taler pasienter og deres pårørendes sak. De sørger for at brukerne blir hørt og tatt med på råd i beslutningsprosesser og i utformingen av tjenester og tilbud. I tillegg har sykehuset et ungdomsråd og brukerråd i flere klinikker.Digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå

Det er utarbeidet et nettkurs etter initiativ fra landets regionale helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.

Nettkurset er i samsvar med «Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak (helse-sorost.no)rost», som ble vedtatt av alle landets regionale helseforetak i 2017.

Ta kurset

Samvalg

Som pasient skal du ha mulighet til å ta del i valg som gjelder både utreding, behandling og oppfølging. Det kan for eksempel være valget mellom medikamenter som kan ha ulike bivirkninger eller ulike behandlingsformer, som operasjon / ikke operasjon. Du skal også kunne velge å avstå fra å ta del i slike valg.

Samvalg gjøres av deg og behandlingsansvarlig lege eller annet helsepersonell. En forutsetning for å være med å ta valg vedrørende egen behandling, er at pasienten får god nok informasjon og opplæring om egen sykdom og konsekvenser ved ulike behandlingsformer.

Se film om samvalg

Filmen gir deg en kort innføring i hvordan pasientens preferanser og kunnskap virker sammen med helsepersonells fagkunnskap slik beslutninger om ulike behandlingsalternativer kan fattes i fellesskap.  

Det utvikles stadig verktøy som pasienten og helsepersonell kan bruke, for å komme frem til det beste alternativet for deg som pasient. Mine behandlingsvalg er et eksempel på et slikt samvalgsverktøy: 

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige har du rett til en individuell plan. Dersom det er aktuelt i ditt tilfelle - og du selv ønsker det - skal sykehuset ta initiativ til dette overfor din hjemkommune eller bydel. Planen skal sikre deg medvirkning i behandling og rehabilitering og at alle involverte parter samarbeider. Du skal også underrettes om resultatet av disse vurderingene.

En av tjenesteyterne skal oppnevnes som koordinator, som skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker.

Pasient- og brukerorganisasjoner

Pasient-, bruker- og pårørendeorganisasjoner er interesseorganisasjoner og frivillige organisasjoner som dekker en rekke diagnoser og tilstander. Under finner du lenker til nettsider som samler de fleste av disse.


Pasient og brukerombud

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene.

Hvis du har erfaringer og opplevelser som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i fylket der du bor.

Brukermedvirkning i forskning

Brukermedvirkning og brukerstyring i forsknings- og innovasjonsprosesser handler om å la de som kjenner behovene være med på å sette agendaen. Dette øker sjansen for at ny kunnskap reflekterer brukernes behov og at kunnskapen blir tatt i bruk - The Lancet, 2014

Ønsker du å bidra med din erfaringskunnskap i forsknings- og innovasjonsprosjekter, send gjerne en epost til Brukerutvalget ved sykehuset.

Epost: OUSHFPBBrukerutvalget@ous-hf.no

Kontakt: Stine Arntzen Selfors
Rådgiver brukermedvirkning og koordinator for Sykehusets sentrale brukerutvalg og ungdomsråd.
epost: uxasti@ous-hf.no
telefon: 90648478

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.