Helsepedagogikk

Pedagogiske kunnskaper og verktøy skal gi ansatte og brukere økt kompetanse om å gi informasjon og opplæring til pasienter og pårørende, der forutsigbarhet, trygghet, læring, medvirkning og mestring er målet.

Foto av kvinne og mann som snakker sammen

Sykehuset har flere arenaer der ansatte og brukere får kompetanseheving i helsepedagogiske temaer som kommunikasjon med pasienter og pårørende, pedagogiske metoder for god opplæring, både individuelt og i gruppe, pasientmedvirkning og helseveiledning.

Lærings- og mestringstjenesten i sykehusets klinikker har kunnskaper om pasient- og pårørendeopplæring, som blant annet inkluderer helseveiledning, brukermedvirkning og gruppebaserte lærings- og mestringstilbud. De kan bidra med råd og veiledning til klinikkene om oppstart av læringstilbud.

Utdanningsseksjonen ved sykehuset samarbeider med sykehusets klinikker og eksterne aktører som Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, andre høyskoler og fagskoler, Helse Sør-Øst mv., om utdanning av helsepersonell, blant annet innen kommunikasjon, veiledning og opplæring til pasienter og pårørende.

Avdeling for kompetanseutvikling bistår blant annet med utvikling av e-læring, opplæringsfilm og mulitimedia. Til avdeling ligger også Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende.

Sykehuset arrangerer også egne kurs i pasient- og pårørendeopplæring. Ansvarlig for dette er Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling, ved Avdeling samhandling.

Nyttige nettsider

mestring.no (Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse)

mestringforalle.no (Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring)

helsekompetanse.no (en del av Kvalitets- og Utviklingssenteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN))

Kompetansebroen.no (eksempel på plattform for kompetansedeling i helsetjenesten)

pårørendeprogrammet.no (laget av Pårørendesenteret)

barnsbeste.no (Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende)

helsenorge.no - Bare spør! Nyttige råd til pasienter og pårørende, fra Pasientsikkerhetsprogrammet

Film og e-læring som pedagogiske verktøy

Helsekompetanse.no 

pfilm.no (pårørendefilmer)

Skulle ønske du visste... (Syv pasienter deler sine erfaringer med Oslo universitetssykehus)

Innføring i pasient- og pårørendeopplæring - Lenke til e-læringskurs laget av OUS og HiOA

kontakt kompetanseenheten (nettside)

Hydrocephalus, kunnskap og mestring - lenke til e-læringskurs i læringsportalen (HSØ)

Stoffskifte, høyt og lavt - lenke til e-læringskurs i læringsportalen (HSØ)

Kurs i pasient- og pårørendeopplæring, for ansatte og brukere

Ønsker du økt kompetanse om hvordan du kan legge til rette for informasjon og opplæring til pasienter og pårørende? Oslo universitetssykehus (OUS) tilbyr kurs for ansatte i OUS og primærhelsetjenesten og brukere som ønsker å heve sin kompetanse innen pasient- og pårørendeopplæring.

Neste kurs holdes våren 2018:
Tredagers kurs for ansatte, Todagers kurs for brukere Alle kursdager fra kl. 9-15.

Kurset søkes godkjent som tellende i spesialisering av: Norsk Sykepleieforbund/ Norsk Psykologforening/ Den norske Legeforening/ Norsk Ergoterapeutforbund

Kontaktperson: Anette Eie, Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling: aneeie@ous-hf.no 
Påmelding i læringsportalen for sykehusets ansatte. Påmelding pr. mail for brukere og ansatte i primærhelsetjenesten.

bilde av innfridde forventninger til kurset
Bildet viser innfridde forventninger blant deltakerne som var ansatte på kurs i PPO vår 2016.

Noen tilbakemeldinger fra kursevaluering våren 2016:

 • Jeg har fått mer motivasjon til å jobbe videre med pasient- og pårørendeopplæring
 • Akkurat som teori og praksis hører veldig sammen, bør helsepersonell samarbeide med bruker/ pasient
 • Lærte at vi må undersøke mer om hva brukerne ønsker/ trenger
 • Jeg har fått gode ideer til videreutvikling av pasientinformasjon
 • Jeg har fått med meg mange nyttige tips og områder der min arbeidsplass trenger påfyll
 • Veldig bra kurs, fint at ansatte og brukere er sammen

Kursprogram vår 2017

For helsepersonell:

Kurset fokuserer på hvordan du som helsepersonell kan legge til rette for læring, mestring og medvirkning i ditt møte med pasienter og pårørende, enten du jobber i sykehus eller i kommunen. Du vil lære mer om informasjon og opplæring for pasienter og pårørende, brukermedvirkning og samvalg, helseveiledning og helseinformasjonsforståelse. Kurset vektlegger pedagogiske modeller og verktøy som kan hjelpe deg å fremme læring og mestring hos pasienter og pårørende i ditt arbeid. Deler av kurset er felles for ansatte og brukere.

22.5     Det gode pasientmøtet          

 • Skulle ønske du visste…
 • Min historie
 • Samvalg
 • Pårørende
 • Pasient- og pårørendeopplæring, refleksjoner rundt teori og praksis
 • Helseveiledning som ledd i pasient- og pårørendeopplæring

29.5    Brukermedvirkning og samarbeid om læring og mestring

 • Om roller, ansvar og synergier
 • Rett bruker på rett plass til rett tid
 • Brukermedvirkning og samarbeid individuelt og i grupper

30.5    Helseveiledning i praksis

 • Helseinformasjonsforståelse
 • Helseveiledning i praksis
 • Pedagogiske modeller og metodikk
 • Presentasjon og diskusjon av planlagte tiltak og læringsaktiviteter. Arbeid i grupper
 • Pedagogiske utfordringer knyttet til travelheten i dagens helsetjeneste

For brukere:

Målgruppe: brukere som har/ eller ønsker å ha en rolle i pasient- og pårørendeopplæring ved sykehuset og helsepersonell.

Kurset har fokus på hvordan helsepersonell og brukere kan legge til rette for informasjon og opplæring til pasienter og pårørende der trygghet, forutsigbarhet og mestring og medvirkning er målet. Hvordan du kan bruke din historie til å fremme læring og mestring hos andre er sentralt i kurset. Det er en fordel med erfaring fra arbeid med opplæring og informasjon til pasienter og pårørende, for eksempel gjennom deltagelse i et lærings- og mestringskurs. Deler av kurset vil være felles med helsepersonell.

22.5     Det gode pasientmøtet

 • Skulle ønske du visste…
 • Min historie
 • Samvalg
 • Hvordan forteller jeg min historie
 • Fortellingen, nøkkel til låsen. Hvordan bruke historien til å skape læring, håp og mestring hos andre

29.5     Brukermedvirkning og samarbeid om læring og mestring

 • Rett bruker på rett plass til rett tid
 • Brukermedvirkning og samarbeid individuelt og i grupper
 • Manus til min historie
 • Praktisk trening

Med forehold om endringer i programmet

Digital kompetansepakke i pasient- og pårørendeopplæring

Samarbeidsprosjekt mellom OUS og HiOA for styrket samarbeid mellom arbeidsliv og utdanning om pasient- og pårørendeopplæring.

Helsepersonell har en viktig oppgave i formidling av informasjon og for å  legge til rette for læring og mestring hos pasienter og pårørende. Mange formidler at de er overrasket over å ha et pedagogisk ansvar, og at det knyttes stor usikkerhet til både metoder og verktøy. Gjennom prosjektet er det laget et e-læringskurs, som en introduksjon til fagområdet pasient- og pårørendeopplæring. I kurset viser vi bredde og mangfold i pasient- og pårørendeopplæring, uten å gå i dybden. Vi håper kurset kan bidra til å øke forståelsen for betydningen av pasient- og pårørendeopplæring, samt inspirere til å bruke ulike metoder.

Kurset er utviklet etter innspill fra både helsepersonell, brukere, studenter, lærere og ressurspersoner fra ulike kompetansemiljøer både lokalt, regionalt og nasjonalt. Kurset er en åpen læringsressurs for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og kommune, brukere som har en rolle i pasient- og pårørendeopplæring, studenter og lærere innen helsefag. Det er aktivt benyttet film som et virkemiddel. Pasienter har delt sine tanker om informasjon og opplæring, og vi har intervjuet ulike fagpersoner både på høgskolen og i sykehuset. Kurset har også benyttet allerede utviklede læringsressurser andre kompetansemiljøer, som Nasjonal kompetansetjeneste for læring- og mestring innen helse og Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst. Tanken er at kurset kan inngå i ulike studier, og i kompetanseprogram i helsetjenesten som en aktiv læringsressurs.

 

Kurset er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Oslo og Akershus og Oslo universitetssykehus HF, med mål om å styrke kompetanse og samarbeid om pasient- og pårørendeopplæring mellom utdanning og arbeidsliv. Kursansvarlige er prosjektleder er Anette Eie ved Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling ved Oslo universitetssykehus ( aneeie@ous-hf.no) og prosjektmedarbeider Nina Bjerketveit Ødegaard, Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus (nina.bjerketveitodegaard@hioa.no).

 

E-læringskurs: Innføring i pasient- og pårørendeopplæring: https://blogg.hioa.no/ppokurs/

Under kan du se filmen "Skulle ønske du visste..." der syv pasienter deler sine erfaringer i møte med sykehuset, før, under og etter behandling.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.