Helsepedagogikk

Pedagogiske kunnskaper og verktøy skal gi ansatte og brukere økt kompetanse om å legge til rette for informasjon og opplæring til pasienter og pårørende, der forutsigbarhet, trygghet, læring, medvirkning og mestring er målet.

Sykehuset har flere arenaer der ansatte og brukere får kompetanseheving i helsepedagogiske temaer som kommunikasjon med pasienter og pårørende, pedagogiske metoder for god opplæring, både individuelt og i gruppe, pasientmedvirkning og helseveiledning.

Lærings- og mestringstjenesten i sykehusets klinikker har kunnskaper om pasient- og pårørendeopplæring, som blant annet inkluderer helseveiledning, brukermedvirkning og gruppebaserte lærings- og mestringstilbud. De kan bidra med råd og veiledning til klinikkene om oppstart av læringstilbud.

Utdanningsseksjonen ved sykehuset samarbeider med sykehusets klinikker og eksterne aktører som Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, andre høyskoler og fagskoler, Helse Sør-Øst mv., om utdanning av helsepersonell, blant annet innen kommunikasjon, veiledning og opplæring til pasienter og pårørende.

Avdeling for kompetanseutvikling bistår blant annet med utvikling av e-læring, opplæringsfilm og mulitimedia. Til avdeling ligger også Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende.

Sykehuset arrangerer også egne kurs i pasient- og pårørendeopplæring. Ansvarlig for dette er Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling, ved Avdeling samhandling.

Nyttige nettsiderFilm og e-læring som pedagogiske verktøy

Kurs i pasient- og pårørendeopplæring, for ansatte og brukere våren 2019


Vet du at du som helsepersonell har en viktig oppgave med å legge til rette for læring, mestring og medvirkning? Vet du at brukeres erfaringskompetanse bidrar til økt mestring, gjenkjennelse og håp? 

Oslo universitetssykehus inviterer ansatte ved sykehuset, brukere som har en rolle i pasient- og pårørendeopplæring ved sykehuset, og ansatte i Oslo kommune til kurs. En viktig verdi og metode i pasient- og pårørendeopplæring er brukermedvirkning, og samarbeid og gjensidig læring mellom helsepersonell og brukere er sentralt i kurset, som består av samlinger dels gjennomført som fellessamlinger for helsepersonell og brukere, og dels som samlinger hver for seg.

Noen av dem du møter på kurset:

 • Bjørg Christiansen, professor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet (tidligere HiOA). Hun har mange års erfaring innen veiledning og er blant annet redaktør av boken Helseveiledning.
 • Anne Lise Hustadnes, rådgiver, og Per Møller Axelsen, erfaringskonsulent. Begge arbeider ved lærings- og mestringssenteret i Medisinsk klinikk ved Oslo universitetssykehus. De har mange års erfaring innen pasient- og pårørendeopplæring, blant annet som kursledere for gruppebaserte læringstilbud.
 • Randi Opheim, førsteamanuensis ved Avdeling for sykepleievitenskap UiO og sykepleier i Medisinsk klinikk OUS, vil dele refleksjoner rundt teori og praksis i pasient- og pårørendeopplæring
 • Stig Erik Nordnes, leder for Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende ved OUS, er opptatt av litteratur som kunnskapskilde og helseinformasjonsforståelse
 • Håvard Dahl, rådgiver i Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring. Han er med som kursholder og vil blant annet snakke om pedagogikk og presentasjonsteknikk
 • Anette Eie og Kjersti Tveten, kursledere og spesialrådgivere fra Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling. De har begge erfaring fra veiledning, kursledelse, forbedrings- og utviklingsarbeid innen pasient- og pårørendeopplæring.

Kurs for helsepersonell:
Kurset gir deg innsikt i mangfold og muligheter innen den lovpålagte oppgaven om pasient- og pårørendeopplæring. Sentrale tema er helseveiledning, helseinformasjonsforståelse, pasientkommunikasjon, samvalg, brukermedvirkning og individuell- og gruppebasert opplæring. Kurset benytter aktive undervisningsmetoder som film, e-læring, erfaringsdeling og praktiske samarbeidsøvelser.

Som en del av kurset inngår e-læringskurset, "Innføring i pasient- og pårørendeopplæring", som deltakerne tar før kursstart (lenke lenger ned på siden).

Kurset består av tre samlinger følgende dager:

20.mai, 27.mai og 3. juni 2019 kl. 09:00 – 15:15 på Ullevål sykehus, bygg 2, Søsterhjemmet.

Dette er noe av det du får på kurset:

 • innføring i metoder for å legge til rette for læring, mestring og medvirkning
  Bilde av helsepersonell og ung pasient
 • mulighet til å trene på noen metoder
 • kort innføring i teoretisk rammeverk i pasient- og pårørendeopplæring
 • blir bedre kjent med brukermedvirkning som verdi og metode i pasient- og pårørendeopplæring
 • pedagogiske verktøy og litteratur du kan benytte i ditt arbeid
 • tid til å diskutere og reflektere med brukere og andre ansatte på tvers av spesialiteter
 • mulighet til å arbeide med forbedring av pasient- og pårørendeopplæring på eget arbeidssted

For å få kurset godkjent kreves 80 % tilstedeværelse. Deler av samlingene er felles med brukere som har en rolle i pasient- og pårørendeopplæring ved sykehuset. Du som ansatt ved OUS oppfordres derfor til å invitere med deg en bruker du samarbeider med for å styrke kvaliteten på opplæringen ytterligere.

Kurset for helsepersonell er godkjent som tellende i spesialisering med 18 timer av Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk psykologforening, Den norske legeforeningen og Norsk sykepleieforbund.

Fysioterapeuter, Sosionomer og Barnevernspedagoger må selv kontakte sin fagforening for å få godkjent kurset, da FO ikke forhåndsgodkjenner kurs.

Program: kurs i PPO for helsepersonell - Våren 2019

Påmeldingsfrist er fredag 6. mai, 2019

Ved spørsmål og påmelding per mail, ta Kontakt med Anette Eie, Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling:
aneeie@ous-hf.no

Kurs for brukere:
Kurset er for deg som har en rolle i pasient- og pårørendeopplæring ved sykehuset. Kurset gir deg økt innsikt i mangfold og muligheter innen den lovpålagte oppgaven om pasient- og pårørendeopplæring. Det er en fordel at du har erfaring fra arbeid med opplæring og informasjon til pasienter og pårørende, for eksempel gjennom deltagelse i lærings- og mestringskurs. Kurset benytter aktive undervisningsmetoder som film, e-læring, erfaringsutveksling og praktiske samarbeidsøvelser.

Kurs for brukere jan 2019.jpg

Kurset består av to samlinger følgende dager: 20.mai og 3.juni 2019 kl. 09:00 – 15:15 på Ullevål sykehus, bygg 2, Søsterhjemmet.

Dette er noe av det du skal få kunnskap om på kurset:

 • økt kjennskap til brukermedvirkning som verdi og metode i pasient- og pårørendeopplæring

 • lære mer om hvordan du kan bruke din historie til å fremme læring og mestring hos andre

 • økt kunnskap om ulike pedagogiske verktøy og litteratur du kan bruke i ditt arbeid
 • tid til å diskutere og reflektere med andre brukere og helsepersonell om pasient- og pårørendeopplæring

For å få kursbevis og kurset godkjent, kreves 80 % tilstedeværelse. Kurset er gratis og har begrenset antall plasser. Det gis ikke honorar for deltakelse.

Program: kurs i PPO for brukere - Våren 2019

Påmeldingsfrist er fredag 6. mai, 2019

Påmelding per epost til kursansvarlige:
Anette Eie: aneeie@ous-hf.no

E-læringskurset "Innføring i pasient- og pårørendeopplæring"

Helsepersonell har en viktig oppgave i formidling av informasjon og for å  legge til rette for læring og mestring hos pasienter og pårørende. Mange formidler at de er overrasket over å ha et pedagogisk ansvar, og at det knyttes stor usikkerhet til både metoder og verktøy. i 2017 ble det laget et e-læringskurs, som en introduksjon til fagområdet pasient- og pårørendeopplæring. I kurset presenteres bredde og mangfold i pasient- og pårørendeopplæring, uten å gå i dybden. Gjennom e-læringskurset kan deltakeren i tillegg oppnå forståelsen for betydningen av pasient- og pårørendeopplæring, samt inspirere til bruk av ulike metoder. 

Klikk på bildet for å finne lenken til E-læringskurset Innføring i pasient- og pårørendeopplæring:

Bilde av elæring i mobilvisning

Kurset er utviklet etter innspill fra både helsepersonell, brukere, studenter, lærere og ressurspersoner fra ulike kompetansemiljøer både lokalt, regionalt og nasjonalt. Kurset er en åpen læringsressurs for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og kommune, brukere som har en rolle i pasient- og pårørendeopplæring, studenter og lærere innen helsefag. Det er aktivt benyttet film som et virkemiddel. Pasienter har delt sine tanker om informasjon og opplæring, og vi har intervjuet ulike fagpersoner både på høgskolen og i sykehuset. Kurset har også benyttet allerede utviklede læringsressurser andre kompetansemiljøer, som Nasjonal kompetansetjeneste for læring- og mestring innen helse og Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst. Tanken er at kurset kan inngå i ulike studier, og i kompetanseprogram i helsetjenesten som en aktiv læringsressurs.

Kurset er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Oslo og Akershus og Oslo universitetssykehus HF, med mål om å styrke kompetanse og samarbeid om pasient- og pårørendeopplæring mellom utdanning og arbeidsliv. Ved spørsmål om kurset, kontakt spesialrådgiver Anette Eie, Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling, Oslo universitetssykehus, aneeie@ous-hf.no .

Under kan du se filmen "Skulle ønske du visste..." der syv pasienter deler sine erfaringer i møte med sykehuset, før, under og etter behandling.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.