Internasjonalt samarbeid

Seksjon for internasjonalt samarbeid

Seksjonen er administrativt ansvarlig for faglige samarbeidsprosjekter mellom OUS og universitetssykehus i flere land, per dags dato Palestina, Etiopia, Malawi og India, og ivaretar koordinatorfunksjonen i disse prosjekter.

For prosjektene i Etiopia og Malawi er det overordnede målet å styrke samarbeids-institusjonenes evne til å utdanne egne fagpersoner ved hjelp av kompetanseoverføring mellom OUS og den aktuelle institusjonen. Pensum for det enkelte studium utarbeides i nært samarbeid mellom partene. OUS bidrar primært med tilgang på faglig kompetente forelesere og veiledere. Det utveksles også personell mellom OUS og samarbeidsinstitusjonene.

Samarbeidsprosjektene i India og Palestina har som mål å introdusere nye behandlings-metoder, samt å fremme oppdatert evidensbasert kunnskap uten et formelt studieprogram. Eksempler på dette er innføring av laparoskopiske teknikker i Palestina og etablering av morsmelkbanker i India. Arbeidsmetoden i India er utveksling av erfarent og faglig kvalifisert personell mellom OUS og samarbeidsinstitusjonene, mens det i Palestina-prosjektet kun gjennomføres utveksling av fagpersoner fra OUS.

Felles for alle prosjektene er at det forutsettes at institusjonssamarbeidet er forankret i den øverste ledelse ved den gjeldende institusjonen, samt at samarbeidsavtalen støttes av nasjonale og lokale myndigheter.Om seksjonen

Seksjon for internasjonalt samarbeid ble etablert i 2008 etter initiativ fra ledelsen ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Seksjon for internasjonalt samarbeid er en del av direktørens stab og har som oppgave å ha en service funksjon for de kliniske avdelingene samt følge opp personaladministrasjon for de som er ansatt i prosjektene. Seksjonen assisterer avdelingene i utforming av prosjektsøknader og følger opp prosjektene med hensyn til rekruttering, økonomikontroll og rapportering.

Seksjonen har oppdatert informasjon om samarbeidslandene til OUS og har den formelle kontakten med utenriksdepartementet, giverorganisasjoner, norske ambassader, og følger opp og fornyer avtaler med donorer, samarbeidsinstitusjonene og med myndighetene i de aktuelle landene.

Seksjon for internasjonalt samarbeid koordinerer en økende mengde prosjekter og er hovedsakelig finansiert via eksterne midler fra utenriksdepartementet og Aktiv mot kreft.

Nyfødtintensiv i India

Prosjektets fulle tittel er ”Oslo-Delhi-Jaipur: Improved Newborn Care Program” og er et samarbeidsprosjekt mellom norske og indiske myndigheter.

Spedbarnsdødelighet benyttes i internasjonal sammenheng som en indikator for levestandard, velferdsordninger og medisinske fremskritt. De hyppigste dødsårsakene er prematuritet/lav fødselsvekt, infeksjoner og asfyksi/fødselstraume.

I 2006 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom tidligere statsminister Stoltenberg og Indias daværende statsminister Singh, Norway India Partnership Inititative (NIPI). NIPI er nå inne i andre programperiode (2013-2017). Gjennom avtalen forpliktet norske myndigheter seg til å bistå India med faglig assistanse og økonomisk støtte i arbeidet med å forebygge spedbarnsdød. OUS har påtatt seg ansvaret for den helsefaglige oppfølging, mens Fredskorpset finansierer store deler av prosjektet. Fredskorpset er et norsk forvaltningsorgan som er direkte underlagt Utenriksdepartementet.

Virksomhetens funksjon er å tilrettelegge for gjensidig utveksling av personell mellom norske bedrifter/organisasjoner og personell fra liknende institusjoner i land i sør. Hensikten med internasjonal utveksling er å fremme gjensidig læring, styrke demokratiseringen av utviklingsland og bidra til større grad av likeverd og solidaritet.

Seksjon for internasjonalt samarbeid ved OUS inngikk en samarbeidsavtale med JK Lone Hospital medio 2013.  Avtalen varte til 2016, men er nå blitt forlenget med tre nye år. JK Lone Hospital er et stort og velrenommert regionsykehus i staten Rajasthan. Sykehuset dekker en rekke pediatriske funksjoner i regionen, deriblant nyfødtintensiv og nyfødtkirurgi. Lady Hardinge Medical College & Kalawati Saran`s Hospital (KSCH) i New Delhi er nå også en del av prosjektet og vil være det sykehuset norske sykepleiere utveksler til. KSCH er en av Asias største barnesykehus, og med 84 sengeplasser for nyfødte har sykehuset den største nyfødtavdelingen i landet. KSCH er et undervisningssykehus og har blant annet spesialiteter i kardiologi, gastrologi og nevrologi. Det er 13000-14000 fødsler i året med mer enn 2500 nyfødte innlagt på nyfødtavdelingene.

Prosjektets overordnede målsetning er å forbedre omsorgen til syke og premature nyfødte, i tråd med forskningsbasert praksis i Jaipur (Rajasthan) og i New Delhi (Delhi).  Spedbarnsmorbiditet og -mortalitet skal reduseres ved å heve kvaliteten på grunnleggende behandling/pleie til et internasjonalt nivå. I forrige runde ble det åpnet en melkebank i Jaipur med stor suksess. Vi har nå som mål og åpne en melkebank i New Delhi, og arbeidet er allerede i gang. Andre fokusområder til prosjektet er bla KMC, ernæring, smertelindring, familiefokusert omsorg, medisinteknisk utstyr, resuscitering, transport av nyfødte og pleie av babyer som får pustestøtte.  Et likestilt mål er å gi norsk helsepersonell erfaring med problemstillinger som er mindre kjente i det norske samfunnet. Oslo har en stadig økende innvandrerbefolkning og behovet for fagkunnskap innen et utvidet sykdomspanorama, så vel som kultursensitivitet og multikulturell forståelse vil derfor øke i årene som kommer. Internasjonal utveksling vil styrke OUS i møtet med disse utfordringene. 

Sykepleierkoordinator i India prosjektet:

Ingvild.jpg
Ingvild Andresen
ingva2@ous-hf.no    
Kirurgiprosjekt i Malawi

Oslo Universitetssykehus (OUS) har siden 2013 samarbeidet med Queen Elizabeth Central Hospital (QECH) i Blantyre, Malawi. Samarbeidet startet med utveksling av sykepleiere og leger innenfor nevrokirurgi og ble høsten 2016 utvidet med barnekirurgi.

En viktig milepæl for de tre første årene av prosjektet var opprettelsen av en nevrokirurgisk high dependency unit (HDU) ved QECH. En rekke sykepleiere fra Malawi har hospitert ved OUS i perioder på seks måneder for å få nødvendig kompetanse, dette har ført til at HDU nå er selvdreven. I tillegg til utveksling av personell mellom QECH og OUS har det blitt sendt ned nødvendig utstyr. Det er viktig for prosjektet at nødvendig opplæring på bruk og vedlikehold av donert utstyr gis, det har derfor vært tett samarbeid med medisin-teknisk avdeling ved OUS som også har bidratt med personell til utveksling samt kortere turer til Malawi.

Utvidelsen til å inkludere barnekirurgi fra og med høsten 2016 henger sammen med at QECH får et helt nytt bygg dedikert til pediatri. Bygget er finansiert av stiftelsen Raising Malawi – drevet av Madonna. OUS bidrar her med utstyr og opplæring av personell. Fokuset på begge delene av prosjektet (nevro- og barnekirugi) er at det som gjennomføres skal være selvdrevent når prosjektet er ferdig. Det er derfor stort fokus på utdanning av personell, både på sykepleiere, leger og medisin-teknikere.  Hjemme ved OUS favner prosjektet over flere klinikker og det er til enhver tid to til tre ansatte ved OUS på utveksling til Malawi.

Prosjektet finansieres av fredskorpset og nåværende stønadsperiode går fra 2016 – 2019.

Sykepleierkoordinator i Malawi prosjektet- nevrokirurgi

Hedda Portrett.jpg

Hedda Wegger
hedweg@ous-hf.no

Sykepleierkoordinator i Malawi prosjektet- pediatri

camillaportrett.jpg

Camilla Småstu Cramer
casmcr@ous-hf.no


              


Utdanning av kreftleger og sykepleiere i Etiopia

Prosjektet har som målsetting å gjøre Etiopia i stand til å utdanne lege- og sykepleiespesialister innen onkologi. Universitetssykehuset i Addis Abeba får norsk støtte fra Oslo universitetssykehus (OUS) til å utvikle landets eneste kreftavdeling slik at den blir i stand til å tilby en fullverdig spesialistutdannelse for leger og sykepleiere fra hele Etiopia.

Norske leger fra OUS har vært til stede ved Black Lion Hospital i Addis Abeba i snart tre år. De to første kullene med etiopiske leger under spesialisering i onkologi er godt i gang og har gjennomført kurs i både strålingsbiologi og kjemoterapi. Etter fire års utdanning skal noen fortsette ved avdelingen i Addis Abeba, mens andre skal lede oppbyggingen av nye kreftavdelinger i andre deler av Etiopia.

To norske kreftsykepleiere har i perioder veiledet sykepleierstaben ved Black Lion Hospital. De har holdt kurs og deltatt i utformingen av et utdanningsopplegg som startet våren 2015. Norske kreftsykepleiere kommer til å være kontinuerlig tilstede i avdelingen for å bistå i den daglige veiledningen av sykepleiere under spesialutdanning.
Kreft rammer flere kvinner enn menn i Etiopia der brystkreft og livmorhalskreft er de to hyppigste kreftformene. Et styrket krefttilbud vil bedre kvinners helsetilbud i landet. De fleste sykepleiere i landet er kvinner, det samme er to av de ti legene som er under spesialistutdanning i onkologi. Spesialistutdanning vil bidra til å myndiggjøre og selvstendiggjøre kvinnelige helsearbeidere.

De norske bidragsyterne får verdifull erfaring og innsikt med tilbake til sitt hjemlige fagmiljø. Etter hvert vil behovet for norsk bistand i utdanningen gradvis bli mindre. Da vil samarbeidet fokusere mer på fagutvikling og forskning. Idéen som ligger til grunn for prosjektet ville kunne overføres til andre utviklingsland.
Prosjektet er finansiert av Aktiv mot kreft.

               

Kontakt oss

Kristin320x240.jpg
Kristin S. Hanche-OIsen
Seksjonsleder
uxkrnc@ous-hf.no / 924 48 746

jveriaIinternett.jpg
Jveria Jalil
Prosjektrådgiver
jaljve@ous-hf.no / 454 59 193

P1000011 (2).JPG
Juliane Brattli
Prosjektmedarbeider
jubrat@ous-hf.no/ 480 90 136


Postadresse
Oslo universitetssykehus
Seksjon for internasjonalt samarbeid
Stab samhandling og internasjonalt samarbeid
Postboks 5956 Nydalen
0424 Oslo 
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.