Internasjonalt samarbeid

Seksjon for internasjonalt samarbeid koordinerer Oslo universitetssykehus (OUS) sine internasjonale helseutviklingsprosjekter. OUS skal ha fokus på global helse og utvikle langsiktige samarbeid med universitetssykehus i lav- og mellominntektsland for gjensidig faglig utvikling og kompetansebygging.

OUS har prosjekter i Malawi, India, Etiopia og Palestina. Nytteverdien for egen organisasjon er faglig utbytte, volumtrening, entusiasme og engasjement for egne medarbeidere.

Seksjonen har tre ansatte på kontoret og har norske ansatte som til enhver tid arbeider som faglige veiledere i de landene OUS har prosjekter i samt ansatte fra de forskjellige samarbeidslandene som hospiterer ved OUS.

De kliniske avdelingene ved OUS har fagansvar og egne prosjektledere i prosjektene.

Om seksjonen

Seksjon for internasjonalt samarbeid ble etablert i 2008 etter initiativ fra ledelsen ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Seksjon for internasjonalt samarbeid ligger i direktørens stab og har som oppgave å ha en service funksjon for de kliniske avdelingene samt følge opp personaladministrasjon for de som er ansatt i prosjektene. Seksjonen assisterer avdelingene i utforming av prosjektsøknader og følger opp prosjektene med hensyn til rekruttering, økonomikontroll og rapportering.

Avdelingen skal ha oppdatert informasjon om samarbeidslandene til OUS og har den formelle kontakten med utenriksdepartementet, giverorganisasjoner, norske ambassader, og følger opp og fornyer avtaler med donorer, samarbeidsinstitusjonene og med myndighetene i de aktuelle landene.

Seksjon for internasjonalt samarbeid koordinerer en økende mengde prosjekter og er hovedsakelig finansiert via eksterne midler fra utenriksdepartementet og Aktiv mot kreft.

Nyfødtintensiv i India

Oslo- Rajasthan Sick Newborn Care Training Programme (2013-2016)

I 2013 ble Oslo universitetssykehus (OUS) kontaktet av den norske ambassaden i New Delhi som leder Norway India Partnership Initiative (NIPI) og bedt om å bidra til faglig veiledning i forbindelse med etablering av et ressurssenter for syke nyfødte- og premature barn ved Sir Padam Pat Mother & Child Health Institute (JK Lone Hospital, Rajasthan).

Samarbeidet har bestått i utveksling av sykepleiere og leger fra nyfødtintensivavdelinger ved dette sykehuset og OUS. Indiske helsearbeiderne har hospitert ved nyfødtintensivavdelingene ved OUS for å lære seg grunnleggende prinsipper i behandlingen, og de norske sykepleierne har jobbet som veiledere i avdelingen i Jaipur. OUS har i tillegg sendt ut ressurspersonell som overleger og lederen av melkebanken ved OUS som har støttet opp under de norske sykepleiernes arbeid.

Grunnleggende sykepleieferdigheter i nyfødtintensivavdelingen i Jaipur har blitt vesentlig forbedret. Sykehuset har etablert en veldrevet morsmelkbank gjennom veiledning og støtte fra OUS. Det har blitt et økt fokus på morsmelkens betydning og amming. OUS er som følge av prosjektet med i en rådgivningsgruppe som lager nasjonale retningslinjer for melkebanker i India.

Sykehuset har nå sin egen sykepleieprosedyrebok og fungerer nå som et ressurssenter for syke nyfødte- og premature barn i staten Rajasthan. De norsktrente sykepleierne og legene holder undervisning for leger og sykepleiere fra distrikts sykehusene.

Planlagt prosjekt
Oslo- Delhi- Jaipur: Improved Newborn Care Program 2017-2020

OUS er i planlegging av et utvidet samarbeidsprosjekt i India med Kalawati Saran Children’s Hospital (KSCH), New Delhi og JK Lone Hospital, Jaipur med oppstart i februar 2017. Målsetningen med det nye samarbeidsprosjektet er å bidra til kompetanseheving blant sykepleiere og leger ved nyfødtintensivavdeling ved KSCH samt etablering av en nasjonal melkebank ved sykehuset. Melkebanken er fra myndighetenes side tiltenkt en rolle som ressursmelkebank for hele India. Det planlegges at to norske sykepleiere skal jobbe i New Delhi og at ressurspersonell fra OUS i tillegg bidrar med veiledning. Det vil bli utveksling av sykepleiere og leger fra New Delhi og Jaipur.


    

Kirurgiprosjekt i Malawi

Oslo Universitetssykehus (OUS) har siden 2013 samarbeidet med Queen Elizabeth Central Hospital (QECH) i Blantyre, Malawi. Samarbeidet startet med utveksling av sykepleiere og leger innenfor nevrokirurgi og ble høsten 2016 utvidet med barnekirurgi.

En viktig milepæl for de tre første årene av prosjektet var opprettelsen av en nevrokirurgisk high dependency unit ved QECH. En rekke sykepleiere fra Malawi har hospitert ved OUS i perioder på seks måneder for å få nødvendig kompetanse. Dette har ført til at uniten nå er selvdreven. I tillegg til utveksling av personell mellom QECH og OUS har det blitt sendt ned nødvendig utstyr. Det er viktig for prosjektet at nødvendig opplæring på bruk og vedlikehold av donert utstyr gis, det har derfor vært tett samarbeid med medisin-teknisk avdeling ved OUS som også har bidratt med personell til utveksling samt kortere turer til Malawi.

Utvidelsen til også å inkludere barnekirurgi fra og med høsten 2016 henger sammen med at QECH får et helt nytt bygg dedikert til pediatri. Prosjektet er finansiert av stiftelsen Raising Malawi – drevet av Madonna. OUS bidrar her med utstyr og opplæring av personell. Fokuset på begge delene av prosjektet (nevro- og barnekirugi) er at det som gjennomføres skal være selvdrevent når prosjektet er ferdig. Det er derfor stort fokus på utdanning av personell, både på sykepleiere, leger og medisin-teknikere.  Hjemme ved OUS favner prosjektet over flere klinikker og det er til enhver tid to til tre ansatte ved OUS på utveksling til Malawi.

Prosjektet finansieres av fredskorpset og nåværende stønadsperiode går fra 2016 – 2019.


              


Utdanning av kreftleger og sykepleiere i Etiopia

Prosjektet har som målsetting å gjøre Etiopia i stand til å utdanne lege- og sykepleiespesialister innen onkologi på hjemmebane. Universitetssykehuset i Addis Abeba får norsk støtte fra Oslo universitetssykehus (OUS) til å utvikle landets eneste kreftavdeling slik at den blir i stand til å tilby en fullverdig spesialistutdannelse for leger og sykepleiere fra hele Etiopia.

Norske leger fra OUS har vært til stede ved Black Lion Hospital i Addis Abeba i snart tre år. De to første kullene med etiopiske leger under spesialisering i onkologi er godt i gang og har gjennomført kurs i både strålingsbiologi og kjemoterapi. Etter fire års utdanning skal noen fortsette ved avdelingen i Addis Abeba, mens andre skal lede oppbyggingen av nye kreftavdelinger i andre deler av Etiopia.

To norske kreftsykepleiere har i perioder veiledet sykepleierstaben ved Black Lion Hospital. De har holdt kurs og deltatt i utformingen av et utdanningsopplegg som startet våren 2015. Norske kreftsykepleiere kommer til å være kontinuerlig tilstede i avdelingen for å bistå i den daglige veiledningen av sykepleiere under spesialutdanning.
Kreft rammer flere kvinner enn menn i Etiopia der brystkreft og livmorhalskreft er de to hyppigste kreftformene. Et styrket krefttilbud vil bedre kvinners helsetilbud i landet. De fleste sykepleiere i landet er kvinner, det samme er to av de ti legene som er under spesialistutdanning i onkologi. Spesialistutdanning vil bidra til å myndiggjøre og selvstendiggjøre kvinnelige helsearbeidere.

De norske bidragsyterne får verdifull erfaring og innsikt med tilbake til sitt hjemlige fagmiljø. Etter hvert vil behovet for norsk bistand i utdanningen gradvis bli mindre. Da vil samarbeidet fokusere mer på fagutvikling og forskning. Idéen som ligger til grunn for prosjektet ville kunne overføres til andre utviklingsland.
Prosjektet er finansiert av Aktiv mot kreft.


               


Kontakt oss

 
Postadresse
Oslo universitetssykehus
Seksjon for internasjonalt samarbeid
Stab samhandling og internasjonalt samarbeid
Postboks 5956 Nydalen
0424 Oslo 
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.