Illustrasjonsbilde av homenkollen i Oslo

Veiviser for helsepersonell

Veiviseren er et hjelpemiddel for innleggelse og henvisning av Oslo-pasienter.

Veiviseren inneholder informasjon om generelle retningslinjer, oppgavefordeling mellom sykehus, avdelinger og poliklinikker innen somatikk og psykisk helsevern. Den informerer også om tilbud Oslo kommune og bydelene har til befolkningen innenfor områdene helse, omsorg og velferd.

Veiviseren er basert på et forpliktende samarbeid mellom:

Hver av partene vedlikeholder oversikt over tjenester med relevant adresse- telefon- og kontaktinformasjon som Veiviseren har lenker til.

​Innleggelse/henvisninger Ø-hjelp for pasienter som oppholder seg i Oslo:

Øyeblikkelig hjelp, matrise for Oslo

Når transporttid er en kritisk faktor skal pasienten transporteres til nærmeste sykehus. 
NB! Når en pasient er mottatt etter kriterier som nevnt ovenfor skal eventuell overflytting til annet sykehus ikke skje før pasienten er vurdert av lege, situasjonen er stabil og uten fare for medisinsk skadelige virkninger av ytterligere transport, og om mulig i samråd med pasienten.

Illustrasjonsbilde Oslo

Følgende sektorisering gjelder:

Somatiske pasienter som har folkeregistrert adresse i Oslo henvises til/legges inn ved den institusjon/HF som følger av pasientens bydelstilhørighet.

Somatiske pasienter som har folkeregistrert adresse i Akershus henvises sitt sektorsykehus i tilfeller uten kritisk tidsnød.

Somatiske pasienter som ikke har folkeregistrert adresse i Oslo/Akershus henvises/legges inn ved den institusjon/HF som følger av pasientens fødselsdato (se tabell nedenfor). Dette gjelder bl.a.:

 • Studenter
 • Utenlandske arbeidere
 • Asylsøkere/flyktninger (unntak: Refstad og Torshov transittmottak sektoriseres til hhv OUS Aker og OUS Ullevål)
 • Innsatte    
 • Turister og besøkende
 • Norske statsborgere som er bosatt i utlandet

Pasienter med psykisk lidelse sektoriseres ikke ut fra folkeregisteradresse, men ut fra reelt bosted. Botiden på stedet må være minst en måned. Hotell, hospits og institusjonsopphold med begrenset varighet regnes ikke som bolig.

 • Pasienter uten fast bopæl (UFB) og pasienter som ikke kan transporteres til sykehus utenfor Oslo/Akershus sektoriseres etter pasientens fødselsdato (se tabell nedenfor).    
 • Pasienter som er UFB og har en aktiv sak på et sosialkontor sektoriseres ut fra sosialkontoret. Dette må ofte avklares dagen etter akuttinnleggelser.
 • Innsatte som har bolig i Oslo og skal flytte tilbake til denne etter fengselsoppholdet sektoriseres etter bostedsadressen (evt. etter sosialkontor hvis de har en aktiv sak).

Somatiske Oslopasienter uten folkeregistrert adresse i Oslo/Akershus, pasienter uten fast bopel (UFB), pasienter uten avklart fødselsdato:
Se fordelingsmatrisen, ø-hjelp

Ved uenighet om formell sektorisering har AMK-sentralen beslutningsmyndighet.

Kart som viser hvilke bydeler i Oslo som har ansvar for tjenester til innbyggere i marka og sentrum

Innleggelse/henvisninger Ø-hjelp for pasienter tilhørende Ahus

Øyeblikkelig-hjelp - matrise Akershus

AMK-sentralen

AMK-sentralen betjener alle innbyggere og besøkende i Oslo og Akershus og har regionalt ansvar for Helse Sør-Øst.

 • behandler henvendelse ved akutt skade og sykdom
 • koordinerer helse- og sosialtjenestene ved større ulykker og katastrofer
 • samarbeider med andre nødetater ved hendelser der flere etater er involvert
 • formidler ambulanser etter bestilling fra hjelpeapparatet
 • formidler kontakt til vakttjenestene i bydelene

Akuttelefon: 113
AMK, operative henvendelser: Tlf. 22 93 22 51
Ambulansebestilling (institusjoner / helsepersonell): Tlf. 22 93 22 20
Ambulansetjenesten
Ambulansetjenesten utgjør sammen med kommunal legevaktordning den lokale akuttmedisinske beredskap og skal primært dekke behovet for primær diagnostikk og stabilisering og eventuell behandling av akutte skader og sykdomstilstander og bringe syke/skadde pasienter til adekvat behandlingsnivå i helsetjenesten når pasienten har behov for overvåkning og/eller behandling.
Illustrasjonsbilde AMK-sentralen

Øyeblikkelig hjelp - spesielle tilstander og tilhørighet

Illustrasjonsbilde øyeblikkelig hjelp

NB! Sjekk fordelingsmatrisene før du leser veiledningen under!

Infeksjoner
Oslopasienter med smittsomme og kompliserte infeksjoner som krever behandling og diagnostikk utover lokalsykehusnivå, som importsykdommer og HIV- infeksjoner  innlegges OUS.
Untatt er bydelene Grorud, Stovner og ALNA som innlegges ved AHUS.  

Akutt PCI-behandling ved hjerteinfarkt
Avhengig av klinikk og EKG-forandringer kan pasienter med ferskt hjerteinfarkt tilbys akutt PCI-behandling ved OUS Ullevål eller Rikshospitalet etter avtale med vakthavende lege. 

 • Oslopasienter går fortrinnsvis til Ullevål, og Akershus-pasienter (inkludert Follo) sendes til Rikshospitalet for akutt PCI-behandling.
 • EKG sendes digitalt eller pr fax til mottagende sykehus.
 • Ved usikkerhet vedrørende forandringer sendes EKG'et for Stovner, Alna og Grorud først til AHUS.
 • Hvis et sykehus ikke klarer å se på EKG'et innen 5 minutter og ringe ambulansen innen avtalt tidsspenn, vil ambulansen sende dette til enten Ullevål for Oslo- pasienter eller Rikshospitalet for AHUS sine pasienter.
 • Faksnummer Rikshospitalet prehospitalt EKG: 23 07 19 50.
  Faksnummer Ullevål prehospitalt EKG: 22 11 73 99.
  Faksnummer AHUS prehospitalt EKG: Oppgis ved konferering

Delirium ‐ akutt forvirring
Legges inn ved Medisinsk klinikk/Indremedisinsk avdeling/Geriatrisk avdeling ved sektorsykehuset 

Forgiftninger ‐ intox
Pasienter med forgiftning (våkne og komatøse) innlegges i utgangspunktet i sektorsykehus, men spesielle forgiftninger kan vurderes innlagt ved OUS Ullevål etter avtale med medisinsk konfereringsvakt, 

Akuttmottaket, Tlf. 22 11 73 50Unntatt er pasienter fra bydelene Grorud, Stovner og Alna som innlegges ved AHUS.

Hjerneslag
Pasienter med symptomer på hjerneslag og sykehistorie under 8 timer skal raskt til sykehus. Oslo‐pasienter (unntatt AHUS-bydeler) med sykehistorie under 8 timer skal innlegges OUS Ullevål, Akuttmottaket, Tlf. 22 11 73 50. Pasienter fra bydelene Stovner, Grorud og Alna innlegges AHUS, Akuttmottaket, Tlf: 67 96 11 18. Unntak: Pasienter m/ alvorlig demens, langtkommet kreftsykdom og organsvikt skal til sektorsykehus. Hjerneslagpasienter med sykehistorie ut over 8 timer skal også innlegges sektorsykehus.

Alvorlige brannskader som trenger intensiv behandling
Innlegges OUS Ullevål som traumepasienter.

Nærdrukning  
Voksne innlegges OUS Ullevål med unntak av pasienter fra bydelene Grorud, Stovner og Alna som innlegges ved AHUS. Alle barn fra hele Oslo innlegges OUS Rikshospitalet.

Hypotermi
Pasienter med målt/antatt kroppstemperatur under 30 grader C innlegges ved OUS Ullevål (mulighet for hjerte-lungemaskin).  Øvrige pasienter følger sektorgrenser. Alle barn fra hele Oslo innlegges OUS Rikshopitalet.

Multitraumer og nevrokirurgiske traumer
Innlegges OUS Ullevål.

Lunge- og thoraxkirurgi
Oslopasienter innlegges OUS Ullevål, bortsett fra Grorud, Stovner og Alna, som går til AHUS. (For aneurysmer, A-disseksjon og traumer: Følg Ø-hjelpsmatrisen)

Trykktankbehandling
Innlegges OUS Ullevål (døgnvakt; trykktanklege nås via AMK Tlf. 22 93 22 50 eller 113).

Dykkersyke, eksos- og røykskader , alvorlige tilstander 
Oslopasienter innlegges OUS Ullevål, bortsett fra Grorud, Stovner og Alna, som går til AHUS.

CBRNE - kjemiske, biologiske, radioaktive, nukleære, eksplosive hendelser

Alle Oslopasienter (alle 15 bydeler) skal innlegges Ullevål. (Se fordelingsmatrisen).

Oslo legevakt, Lovisenberg og Diakonhjemmet  har utstyr, kompetanse og kapasitet tilsvarende legevaktsnivå, slik det er beskrevet i

Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser med personskade (HDir):

Personlig beskyttelsesutstyr for biologiske agens og støv (operasjonsfrakk, plastforkle, hansker,
FFP3 åndedrettsvern, briller, heldekkende visir).
Tilgang på CBRNE-drakt, maske med kull- og partikkelfilter (fra ambulansebase, ev. fra eget lager).
Tilgang på temperert vann til utendørs dekontaminering av minst en pasient av gangen.
Tralle med rene håndklær, pledd, O2-kolber, åndedrettsvern, mobilt akuttmedisinsk utstyr.

Gateadresser, bydelstilhørighet, hjemmetjenester og opptaksområder for elektive tilstander


(For mer informasjon om hjemmetjenester, se avsnittet om Oslo kommune)

Hvert helseforetak/sykehus i Helse Sør- Øst har i utgangspunktet ansvar for befolkningen i sitt sykehusområde, som består av bestemte kommuner og bydeler. Samtidig er det funksjonsfordeling mellom OUS, Lovisenberg, Diakonhjemmet og AHUS (og øvrige sykehus i HSØ) på en rekke områder. Ordningen med fritt sykehusvalg gjelder ved elektive henvisninger.

For følgende områder kan Ø- hjelpsmatrisene for sektorisering i Oslo og Akershus anvendes ved elektive henvisninger: Gynekologi, Hud og veneriske sykdommer, Nefrologi/dialyse, Nevrologi, Pediatri, Urologi og Øyesykdommer.

For andre områder gjelder:

Indremedisin og Geriatri:
Elektive henvisninger følger vanlige sektorgrenser basert på bydelstilhørighet.
Elektiv kirurgi:
Elektive kirurgiske tilstander henvises i henhold til Ø-hjelpsmatrisen med unntak av Lovisenberg sykehus, som har elektive tilbud innen ortopedi og øre-nese-hals, men ikke tar imot akutte tilstander
Elektiv karkirurgi:
OUS Aker tar imot alle Oslopasienter unntatt bydelene Alna, Grorud og Stovner, som sogner til AHUS.
Elektiv thoraxkirurgi:
OUS tar imot alle Oslopasienter unntatt bydelene Alna, Grorud og Stovner, som sogner til AHUS.    
Elektiv nevrokirurgi: OUS tar imot alle Oslopasienter unntatt bydelene Alna, Grorud og Stovner, som sogner til AHUS.
Ortopedi:
Elektive henvisninger innen ortopedi følger vanlige sektorgrenser.
Obstetrikk. Søknad om fødeplass:
Det er fritt sykehusvalg ved søknad om fødeplass, forutsatt at det foretrukne sykehuset har kapasitet til å ta imot.
Informasjon om fødeplass på OUS:
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen
Informasjon om fødeplass på AHUS:
https://www.ahus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeseksjon
Revmatologi: Det er funksjonsfordeling mellom Seksjon for revmatologi, OUS Rikshospitalet og Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmets Sykehus.
OUS, Rikshospitalet, Revmatologisk seksjon, har ansvar for:

 1. Voksne i Oslo med systemiske bindevevssykdommer og vaskulitter, pasienter med inflammatorisk leddsykdom med indre organ komplikasjoner og voksne med inflammatorisk leddsykdom med debut i barnealder
 2. Barn og ungdom i Oslo med alle typer revmatisk sykdom, spesielt de med inflammatorisk revmatisk sykdom, både medikamentell og kirurgisk behandling.
   
  https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-inflammasjonsmedisin-og-transplantasjon/avdeling-for-revmatologi-hud-og-infeksjonssykdommer/seksjon-for-revmatologi

  Diakonhjemmets sykehus, Revmatologisk avdeling har ansvar for:
 1. Utredning og behandling av revmatiske leddsykdommer (leddgikt, Bekhterevs sykdom, psoriasisgikt, artrose og beslektede sykdommer) og andre revmatiske sykdommer som ikke faller inn under OUS, Rikshospitalets oppgaver.
 2. Revmakirurgisk seksjon Diakonhjemmet Sykehus har ansvaret for all revmakirurgi hos voksne, bortsett fra operasjoner i cervikal columna som utføres på Rikshospitalet.
 3. Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR) gir et tilbud til pasienter med innflammatorisk revmatisk sykdom som ikke får dekket sitt rehabiliteringsbehov på lokalt regionalt nivå
   
  http://diakonhjemmetsykehus.no/#!/diakon/forside/om-sykehuset/avdelinger-ved-sykehuset/_31

Øre-Nese-Hals (ØNH)
OUS Rikshospitalet har regionfunksjon innen ØNH-faget, og områdefunksjon sammen med Lovisenberg Diakonale Sykehus og AHUS for Oslo-pasienter.

Hvilket DPS (distriktpsykiatrisk senter) og BUP (Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk) den enkelte bydel i Oslo sogner til

Her finner du lenke til DPS som den enkelte bydel sogner til. Lenkene kan også brukes til å få oversikt over hvilke tilbud det enkelte sykehus har på området psykisk helse/avhengighet.

Bjerke, Nordre Aker, Sagene:
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/nydalen-dps

Søndre Nordstrand, Nordstrand, Østensjø:
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/sondre-oslo-dps

Gamle Oslo, Grünerløkka, og St Hanshaugen:
http://www.lds.no/avdelinger/lovisenberg-dps/voksenpsykiatriske-poliklinikker/

Ullern, Vestre Aker, Frogner:
http://diakonhjemmetsykehus.no/#!/diakon/forside/Helsepersonell/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderen/_460

Alna, Grorud, Stovner og Nittedal:
https://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/distriktspsykiatriske-sentre/dps-groruddalen

Hvilken BUP den enkelte bydel i Oslo sogner til

Her finner du lenke til BUP som den enkelte bydel sogner til.

Bjerke, Nordre Aker, Sagene:
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-oslo-nord

Søndre Nordstrand, Nordstrand, Østensjø:
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-oslo-syd

Gamle Oslo, Grünerløkka, St Hanshaugen, Vestre Aker:
http://www.lds.no/avdelinger/nic-waals-institutt/

Ullern, Frogner:
http://diakonhjemmetsykehus.no/#!/diakon/forside/Helsepersonell/barne-og-ungdomspsykiatrisk-poliklinikk

Grorud, Stovner, Nittedal:
https://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/barn-og-unges-psykiske-helsevern-abup/bup-grorud

Alna:
https://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/barn-og-unges-psykiske-helsevern-abup/bup-furuset

Legevakten i Oslo

Illustrasjonsbilde legevaten i Oslo

Fastleger i Oslo

Illustrasjonsbilde fastleger i Oslo

Fastlegene behandler alle tilstander innen somatikk og psykisk helse/avhengighet. Ved  øyeblikkelig hjelp for vanlige tilstander, f. eks luftveisinfeksjoner, bør primært henvendelsen gå til fastlegen. På kveld, natt og i helg, eller dersom man ikke lykkes med å få time hos fastlege, anbefales bruke av legevakt. Dette gjelder også øyeblikkelig hjelp for pasienter som befinner seg i Oslo men har fastlege andre steder i landet.

Informasjon om hvem som er pasientens fastlege ligger i kjernejournalen.

Oslo kommune

Illustrasjonsbilde oslo panoramaPrivate avtalespesialister i Helse Sør-Øst

Private avtalespesialister i Norge har sine avtaler med det Regionale Helseforetaket i området de praktiserer. I lenken under finner du en oversikt over private avtalespesialister i Helse Sør Øst.

Kontaktlister

Fastlegeliste

Veiviserens redaksjon

Redaksjonsansvaret for Veiviseren er lagt til avdeling Samhandling, underlagt viseadministrerende direktør i OUS. Det innkalles til redaksjonsmøte en gang pr/år(januar) og/eller ved behov. Ous har ansvaret for dette. Hver samarbeidspart har ansvar for å sørge for vedlikehold av egne nettsider. Samarbeidspartnerne har ansvar for å innmelde endringer til redaksjonen.

Redaksjonen består av:

 • Oslo kommune, Oslo kommunale legevakt: Ida Natås, overlege, Legevakten
 • Oslo kommune, IKT utvalg m/sykehus: Anne Marit Rennemo, systemansvarlig.
 • OUS-Akuttklinikken: Jens Holmberg, seksjonsleder Ullevål
 • Diakonhjemmet sykehus: Anne Merete Nitter-Hauge, Ledende spesialsykepleier med driftsansvar medisinsk akuttmottak
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus: Berte Bjørg Moen, Ledende spesialsykepleier med driftsansvar medisinsk akuttmottak
 • AHUS: Morten Glasø, Samhandlingsoverlege
 • OUS: Prehospitale tjenester/AMK: Eyvind Hausberg, operasjonsleder
 • OUS: Stab, fag, pasientsikkerhet og samhandling: Grete Høghaug, spesialrådgiver
 • OUS: Stab, fag, pasientsikkerhet og samhandling: Bente Thorsen, samhandlingsoverlege
 • OUS: Stab, fag, pasientsikkerhet og samhandling: Kjell Aasheim, spesialrådgiver
 • OUS: Stab, kommunikasjon: Bjørn Tiller, web master internett

Endringer i representasjonen må meldes til OUS av den enkelte samarbeidspart.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.