HELSENORGE

Fagnettverk

​NKUP er en nasjonal kompetansetjeneste som skal bidra til å bygge opp og formidle kompetanse om utviklingshemming og psykisk helse i Norge. Utgangspunktet for å opprette kompetansetjenesten var at fagfeltet er et kompetansesvakt område, spesielt med tanke på differensialdiagnostiske vurderinger, psykososiale behandlingsmetoder og medikamentell behandling.

Ett av virkemidlene for å bygge opp og formidle kompetanse er etableringen av to ulike fagnettverk; ett som tar for seg utredning og legemiddelbehandling og ett for psykososial behandling. Ved å organisere fagnettverkene med deltakere fra alle landets helseregioner og foretak, ønsker vi å bidra til erfaringsutveksling, læring og fagutvikling. På sikt ønsker vi at fagnettverkene kan bidra til implementering av evidensbaserte utredningsverktøy og behandlingstiltak, samt å fremme forskning.

Deltakerne i «utredningsnettverket» er hovedsakelig behandlingsansvarlige leger og psykologer, mens nettverket som omhandler psykososial behandling er åpent for alle faggrupper som gir behandling. Nettverkene møtes fire ganger årlig; tre ganger digitalt (1,5 time) og en stedlig samling over to dager. Nettverkene er orientert mot drøfting av krevende kasuistikker, deling av erfaringer og vanskelige problemstillinger, spredning av informasjon om lokale fagutviklings- og forskingsprosjekter samt formidling av nyere kunnskap. NKUP bidrar med organiseringen av nettverkene samt tilrettelegging av diskusjoner, mens deltakerne selv bringer inn det faglige materialet.

Høsten 2021 har vi fire nettverksgruppemøter, to for hver av de definerte temaområdene. Gruppene er fordelt ut fra geografisk og organisatorisk nærhet for å øke sannsynligheten for utveksling og kompetansespredning. Det forventes kontinuitet og aktiv deltakelse for at gruppene skal fungere etter intensjonen. Deltakelse krever derfor lederforankring.  Tilbakemeldingene fra deltagerne er at nettverkene er en nyttig møteplass. NKUP ønsker derfor å bidra til at flest mulig fagpersoner kan delta i nettverk og vil derfor så langt det lar seg gjøre utvide med flere nettverksgrupper. Opplever du at du sitter alene med denne pasientgruppen? Ønsker du noen å drøfte saker med? Ikke nøl med å ta kontakt. Ta det opp med ledelsen og be leder melde din deltakelse inn til oss.

 

 

Tilbake til NKUPs forside

Fant du det du lette etter?