HELSENORGE

Forskningsartikler

Over de siste årene har hjemmebaserte spesialisthelsetjenester som alternativ til behandling på sykehuset vært under stadig utvikling.  I litteraturen finner vi forskning på hjemmesykehus som belyser effektivitet, sikkerhet, kostnader og livskvalitet for et bredt spekter av pasientgrupper. Folkehelseinstituttet gjennomførte i 2018 et litteratursøk hvor de studerte hjemmebasert sykehusbehandling som et alternativ til behandling på sykehus.

Studien tok for seg en rekke kroniske og akutte diagnoser, både innen somatikk og mental helse.  Oppsummeringen de utarbeidet som følge av dette, utforsket behandling og oppfølging i hjemmet av sykehuspersonell, for pasienter med sykdommer eller tilstander som vanligvis behandles på sykehus. Dette gjenspeiles i flere systematiske litteraturgjennomganger. Oppsummert antyder forskningen på emnet at hjemmesykehus løsninger kan være et sikkert og kostnadseffektivt alternativ til eksisterende tilbud i sykehustjenesten.

Helsedirektoratet utarbeider en samleside for "Teknologi i pasientens helsetjeneste". Under de ulike fanene som "Hjemmesykehus", "Videokonsultasjoner" og "Digital hjemmeoppfølging" henvises det til relevant forskningslitteratur.

 

Fant du det du lette etter?