HELSENORGE

Forskningsbiobanker ved Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus har over 500 forskningsbiobanker. Denne listen er på ingen måte uttømmende og gir derfor kun en oversikt over noen av de større og/eller generelle biobankene. Dersom du er forsker og ønsker å tilgjengeliggjøre informasjon om din biobank her, ta kontakt med forskningsstøtte. Om du er pasient og ikke finner informasjon om biobanken som lagrer dine prøver, kontakt behandlende avdeling.

Astma og allergi

PreventAdall - Utvikling og forebygging av eksem, allergi og astma

Allergiske sykdommer rammer ca 25-40 % av befolkningen med stor individuell og samfunnsbelastning. I dag finnes ingen primærforebyggende strategier. Sykdomsårsaker er ukjente, men miljøfaktorer som redusert mikrobiologisk mangfold og økt bruk av miljøgifter har sannsynlig påvirkning av immun-utvikling ved interaksjon med gener (epigenetikk). Allergiske sykdommer starter ofte med atopisk eksem og fødemiddelallergi i første leveår etterfulgt av astma og allergisk rinitt.

PreventADALL er en prospektiv fødselskohortstudie som skal teste om allergisk sykdomsutvikling kan forebygges ved lavkostnadsintervensjoner, og identifisere faktorer som tidlig i livet kan føre til sykdom med data fra 18 ukers svangerskap, biologiske tester og langtidsoppfølging av barn. De gravide kvinnene vil bli bedt om å fylle ut spørreskjema som inkluderer generell helse, sosioøkonomi, livsstil (alkohol, tobakk, medisiner), kosthold, fysisk aktivitet, stress og livskvalitet. Oppfølging av barna inkluderer spørreskjema om generell helse, sykdommer, medisiner, sosioøkonomi, boforhold, kosthold, stress og livskvalitet.

Gravide kvinner skal rekrutteres på svangerskapskontroll uke 18. Barna inkluderes ved fødsel. Målet er å rekruttere 3500 kvinner i løpet av 24 mnd. Det vil bli sendt ut brev til alle kvinner som skal til slik kontroll med invitasjon.

Prosjektvarighet: 1.5.2014 - 31.12.2044
Type biobank: Spesifikk forskningsbiobank
Prosjektleder: Karin C. Lødrup Carlsen
Klinikk: Barneklinikken
Kontakt: preventadall@ous-hf.no
Forskningsansvarlig(e): Oslo universitetssykehus HF

Les mer om PreventADALL.


Diabetes

Barnediabetes

Forskningsbiobanken er tilknyttet Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes. Formålet er å bedre diagnostikk og klassifisering av diabetes, samt å fremme forskning på feltet. Materialet er samlet inn i forbindelse med spørsmål om deltakelse i ”Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes”. Forespørselen er rettet både til foresatte og til barn med diabetes.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). 
 
Type biobank: generell forskningsbiobank
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Torild Skrivarhaug
Avdeling: Barnemedisinsk avdeling
Klinikk: Barneklinikken
Kontakt: barnediabetes@ous-hf.no
Forskningsansvarlig(e): Oslo Universitetssykehus

Les mer om Barnediabetesregisteret.

Diabetes, endokrinologiske og metabolske sykdommer

Hovedformålet med biobanken er å sikre at overskudd av biologisk materiale samlet inn og lagret i forbindelse med medisinsk indiserte diagnostiske og terapeutiske prosedyrer, samt eventuelt ekstra materiale samlet inn med tanke på forskningsformål i forbindelse med disse, kan brukes til forskning i samsvar med gjeldende lovverk.
De spesifikke målene med biobanken er:

 • å forbedre diagnostikk og behandling av diabetes, endokrinologiske og metabolske sykdommer
 • å klarlegge biologiske mekanismer, både arvelige, miljømessige og psykosiale faktorer, som kan være av betydning for forløpet av disse sykdommene og assosierte tilstander.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Type biobank: generell forskningsbiobank
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Kåre I Birkeland
Avdeling: Avdeling for transplantasjonsmedisin
Klinikk: Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
Kontakt: KAABIR@ous-hf.no  
Forskningsansvarlig(e): Oslo Universitetssykehus

Hjerte- og karsykdommer

Blodtrykk – biokjemiske effekter av kiwifrukt og eple

The effect of kiwi on blood pressure
Undersøke biokjemiske effekter av kiwifrukt og eple på markører for endotelfunksjon, antioksidantkapasitet og genetisk regulering av proteiner med betydning for hjerte- og karsykdom.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinskog helsefaglig forskningsetikk (REK).

Startdato for innsamling av materiale:
Type biobank: generell forskningsbiobank
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Mette Svendsen
Avdeling: Avdeling for klinisk service
Klinikk: Medisinsk klinikk
Kontakt: mesven@ous-hf.no  
Forskningsansvarlig(e): Avdeling for preventiv kardiologi, Oslo Universitetssykehus

Hypertensjonsregister og biobank

Formålet er å legge til rette for framtidig forskning med henblikk på utvikling av ny kunnskap om biomarkører hos pasienter med høyt blodtrykk, som kan bidra til å utvilke ny og bedre behandling av høyt blodtrykk.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Startdato for innsamling av materiale: 1.4.2017
Type biobank: generell forskningsbiobank
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Sverre Erik Kjeldsen
Avdeling: Hjertemedisinsk avdeling
Klinikk: Medisinsk klinikk
Kontakt: UXSVKJ@ous-hf.no
Forskningsansvarlig(e): Oslo Universitetssykehus

Katekolaminerg polymorf ventrikkeltakykardi (CPVT)

Et plutselig dødsfall er alltid dramatisk, særlig når det dreier seg om unge mennesker. 14 % av uventede dødsfall i forbindelse med fysisk aktivitet kan skyldes katekolaminerg polymorf ventrikkeltakykardi (CPVT). Dette er en relativt nyoppdaget tilstand, og årsaken er mutasjoner i et gen som koder for en ionekanal. Hjerteceller er vanskelige å forske på i laboratoriet, fordi de har så kort levetid i kultur. Ny forskning viser imidlertid at hjerteceller kan lages fra hudceller, kun ved å tilføre fire nye gener. De tilførte genene skrur klokken tilbake i hudcellene, slik at de blir stamceller igjen. Stamceller kan bli til alle kroppens celletyper, og kan manipuleres til å bli hjerteceller. Formålet med prosjektet er å ta hudceller fra pasienter med CPVT og omprogrammere dem til hjerteceller. På denne måten kan man studere de molekylære mekanismene som ligger til grunn for sykdommen, og man kan bruke modellsystemet for å utvikle nye medisiner som potensielt kan behandle tilstanden. Biobanken vil inneholde cellelinjer fra disse pasientene og kontrollpersoner, samt medfølgende journalopplysninger. Biobanken er knyttet til prosjektet: "Modeling of catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia (CPVT) using induced pluripotent stem cells (iPSCs)".

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Startdato for innsamling av materiale: 01.12.2011
Type biobank: generell forskningsbiobank
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Elisabeth Larsen
Avdeling: Avdeling for medisinsk biokjemi
Klinikk: Klinikk for laboratoriemedisin
Kontakt: elalar@ous-hf.no  
Forskningsansvarlig(e): Oslo Universitetssykehus

Risikofaktorer for utvikling av hjerte- og karsykdom hos unge menn

Data fra tidligere studier og nye data fra denne første oppfølgingsstudien oppbevares i et konsesjonspliktig tematisk forskningsregister/helseregister og prøvene lagres i en tematisk forskningsbiobank frem til 2080, hvoretter opplysningene slettes. På denne måten kan vi følge de som deltar gjennom hele livet. Samlet sett skal forskningsregisteret og forskningsbiobanken generere materiale til langvarig forskning innen risikofaktorer for utvikling av hjerte-karsykdom hos unge menn. Forsøkspersonene samtykker bredt til deltakelse i dette og framtidige studier innen samme formål.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Startdato for innsamling av materiale:
Type biobank: generell forskningsbiobank
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Sverre Erik Kjeldsen
Avdeling: Hjertemedisinsk avdeling
Klinikk: Medisinsk klinikk
Kontakt: uxsvkj@ous-hf.no
Forskningsansvarlig(e): Indremedisinsk forskningslaboratorium, Oslo Universitetssykehus

Informasjon til RIKAM-deltakere

Informasjonsbrev 2017
Informasjonsbrev 2019


Kreft

Barnekreft

Forskning på barnekreft er tett knyttet opp mot behandling av barnekreft. Barnekreft er videre en sjelden tilstand. For denne gruppen pasienter er det derfor ekstremt viktig å optimalisere mulighet for forskning ved innsamling av biologisk materiale.

Biobanken skal oppbevare biologisk materiale samlet inn fra kreftsyke barn i forbindelse med utredning, behandling og oppfølgning, samt eventuelle tilleggsprøver (urin, hår, spytt). Formålet med biobankene er å tilrettelegge og stimulere til barnekreftforskning ved OUS og i Norge for å øke kunnskapen om årsak og utvikling av kreft, og på den måten bidra til at barn med kreft i fremtiden får bedre diagnostikk, behandling og oppfølging. Det er opprettet et bredt sammensatt fagråd som vil utarbeide retningslinjer for bruk av materialet. Det kan være aktuelt å overføre biologisk materiale til utlandet.

Deltakerne identifiseres ved diagnose, og rekrutteres ved behandlingsavdelingen av behandlende lege. Det innhentes samtykke fra foresatte, og barna vil få alderstilpasset informasjon. Nytt samtykke innhentes når barnet fyller 18 år.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Type biobank: Generell forskningsbiobank
Startdato for innsamling av materiale: 1.9.2016
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Monica Cheng Munthe-Kaas
Avdeling: Barnemedisinsk avdeling
Klinikk: Barne- og ungdomsklinikken
Kontakt: UXMOMU@ous-hf.no
Forskningsansvarlig(e): Oslo universitetssykehus HF 

Les mer om barnekreftbiobanken her

Blærekreft - genetiske årsaker

Formålet med biobanken er å muliggjøre forskning som har til hensikt å lete etter genetiske faktorer som kan påvirke risiko for blærekreft. Blodprøver vil bli samlet inn fra pasienter som får eller har fått behandling for blærekreft ved sykehus i Helse Sør Øst. I første omgang vil pasienter rekrutteres fra Akershus Universitetssykehus og Sykehuset Østfold. Det vil bli gjort genetiske analyser av prøvene for å avdekke om det finnes gener eller genvarianter som gir høyere risiko for denne krefttypen. Slik kunnskap kan bidra til at personer som har en slik genetisk disposisjon kan få oppfølging for tidligdiagnostikk av blærekreft. Gjennom de genetiske analysene kan det også avdekkes genetiske varianter som kan være av betydning for risiko for andre krefttyper.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Startdato for innsamling:
Type biobank: generell forskningsbiobank
Forskningsstatus:
Ansvarshavende: Eli Marie Grindedal
Avdeling: Avdeling for medisinsk genetikk
Klinikk: Klinikk for laboratoriemedisin
Kontaktperson: Eli Marie Grindedal
Epost: eligr@ous-hf.no
Forskningsansvarlig: Oslo universitetssykehus

Les mer om Genetiske årsaker til blærekreft: (lenke kommer)

Forskningsbiobank for kreft

Den generelle biobanken for kreft ved Oslo universitetssykehus (OUS) har som formål å ta vare på biologisk materiale fra pasienter med kreftsykdom til fremtidig forskning. Forskningsbiobank for kreft sikrer at overskuddet av det prøvematerialet som tas i forbindelse med diagnostikk og behandling, samt eventuelle ekstra prøver som tas til forskningsformål, utnyttes på best mulig måte til kreftforskning.

De spesifikke målene med biobanken er:

 1. å forbedre diagnostikk og behandling av kreftsykdommer
 2. å klarlegge biologiske mekanismer, både arvelige, miljømessige og psykososiale faktorer, som kan være av betydning for forløpet av kreftsykdom og assosierte tilstander.

Til slike studier vil det være behov for å bygge opp en biobank bestående av flere typer biologisk materiale. OUS samler og lagrer kontinuerlig kliniske opplysninger og alle typer biologisk materiale fra pasienter med kreftsykdom. Materialet har potensiell meget stor nytteverdi og betydning i forskningsprosjekter. Etableringen av en slik forskningsbiobank vil gi oss en godt grunnlag for fremtidig kreftforskning, og sikre en god utnyttelse av det innsamlede materialet.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Startdato for innsamling av materiale: 1.2.2014
Type biobank: generell forskningsbiobank
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Gunnar Sæter
Avdeling: Stab
Klinikk: Kreftklinikken
Kontaktperson: Nina Bertheussen
Epost: uxnirt@ous-hf.no  
Forskningsansvarlig(e): Oslo Universitetssykehus

Les mer om forskningsbiobank for kreft

​Generell forskningsbiobank TREASURE-HPV (tidligere SESAM)

​Biobanken har et utvidet forskningsformål enn opprinnelig, slik at forskning på HPV-infeksjon og andre infeksjoner som kan bidra til kreftutvikling inkluderes i tillegg til forskning på kreft. Opprinnelig formål dekker forskning på kreft. HPV-forskning inkluderes for å kunne generere kunnskap om HPV generelt. Bl.a. forårsakes kjønnsvorter av HPV-subtyper som ikke fører til kreft, samt forskning på andre infeksjoner som kan føre til kreft (dette inkluderer virus kjent for å føre til kreft, og virus som i fremtiden viser seg å kunne føre til kreft). Kronisk infeksjon med bl.a. Epstein-Barr-virus og Kaposi's sarkoma herpesvirus er virus kjent for å kunne føre til kreft. I tillegg er langvarige bakterieinfeksjoner og parasitter assosiert med kreftutvikling. Utvidet formål sikrer at det verdifulle materialet i biobanken kan benyttes til den forskningen det er spesielt godt egnet til. 

I tillegg oppgis det at det er aktuelt å overføre materiale fra tre spesifikke Forsknings-biobanker (i prosjekter med referanse 2011/2341, 2009/389 og 2012/819), som ​inneholder biologisk materiale fra ca. 7200 kvinner, til denne generelle biobanken.​

Forskningsansvarlig: Kreftregisteret ved Oslo universitetssykehus HF
Ansvarshavende: Mari Nygård
Status: Pågående

Gynekologisk kreft - Forskningsbiobank for pasienter med mistenkt gynekologisk kreft

Til denne forskningsbiobanken skal det innhentes og lagres biologisk materiale for bruk i fremtidige forskningsprosjekter innen gynekologisk kreft. Det er planlagt å innhente biologisk materiale fra pasienter som er under utredning, behandling og oppfølging for mistenkt gynekologisk kreft eller forstadier og samtykke til bruk av helseopplysninger til konkrete forskningsprosjekter. Biobanken vil inneholde vevsprøver fra primærtumor og eventuelle metastaser samt blod, urin og andre kroppsvæsker. Allerede eksisterende biobanker ved avdeling for gynekologisk kreft/avdeling for patologi er planlagt innlemmet i den nye generelle/tematiske biobanken for gynekologisk kreft.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Type biobank: Generell forskningsbiobank
Startdato for innsamling av materiale: 1.1.2016
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Bente Vilming Elgaaen
Avdeling: Avdeling for gynekologisk kreft
Klinikk: Kreftklinikken
Kontakt: benelg@ous-hf.no  
Forskningsansvarlig(e): Oslo Universitetssykehus

Gynekologiske svulster

Vi ønsker å finne gener og genprodukter som kan ha betydning for utvikling og spredning av gynekologiske svulster. Videre håper vi at våre undersøkelser kan føre til at vi finner markører som kan skille de aggressive svulstene fra de mindre aggressive, noe som vil ha betydning for å velge ut de pasientene som må ha en intensiv behandling og de som kan få en mer skånsom behandling.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Type biobank: Generell forskningsbiobank  
Startdato for innsamling av materiale: 1.7.2003
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Ben Davidson
Avdeling: Avdeling for patologi
Klinikk: Laboratoriemedisin
Kontakt: BDD@ous-hf.no
Forskningsansvarlig(e): Oslo universitetssykehus HF 

Hjernekreft

Se Nevrokirugisk forskning lenger ned.

Immunterapi og kreft

Generell biobank for pasienter med kreft som mottar immunterapi i forskningsstudie. I denne forskningsbiobanken oppbevares biologisk materiale fra pasienter med kreft som mottar immunterapi og som deltar i ulike forskningsprosjekter. Blod og svulstvev samles inn og oppbevares og analyseres for sin sammensetning, for immunologiske, morfologiske og molekylære (genetiske) egenskaper og forandringer som skjer under behandling. Man vil søke etter nye biomarkører og søke etter bedre forståelse av virkningsmekanismer til immunterapi. Undersøkelsene vil foregå både i Norge og i utlandet, og det kan således være aktuelt å utføre biologisk materiale til andre land. Kliniske data fra journal vil bli innhentet og brukt i forbindelse med analyser av biobankmateriale, men kliniske data vil ikke bli utlevert til utlandet.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Type biobank: Generell forskningsbiobank
Startdato for innsamling av materiale: 1.2.2015
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Steinar Aamdal
Avdeling: Avdeling for kreftbehandling
Klinikk: Kreftklinikken
Kontakt: SAA@ous-hf.no
Forskningsansvarlig(e): Oslo Universitetssykehus

Immunterapi

Biobanken inneholder prøver fra pasienter som inngår i immunterapistudier eller er pasienter ved Radiumhospitalet. Prøvene skal anvendes til forskningsprosjekter for å studere effekt av behandlingen og utvikle ny terapi/kreftvaksine.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Type biobank: Generell forskningsbiobank
Startdato for innsamling av materiale:
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Anne-Marie Rasmussen
Avdeling: Seksjon for Celleterapi
Klinikk: Kreftklinikken
Kontakt:
Forskningsansvarlig(e): Oslo universitetssykehus HF 

Lever og galleveier - Tematisk forsknings og kvalitetsregister med biobank

En forutsetning for økt forståelse av årsaksmekanismene til utvikling av maligne svulster i lever- og galleveier er at man kan sammenstille pasientrelatert klinisk informasjon med resultater fra undersøkelser av korresponderende biologisk vev. Formålet med denne tematiske forskningsbiobanken er å etablere en forskningsbiobank for alle pasienter med svulster i lever og galleveier som utredes eller behandles ved seksjon for lever- og pancreaskirurgi ved OUS. Seksjon for lever- og pancreaskirurgi (HPB-seksjonen) ved Oslo universitetssykehus (OUS) har i dag ansvar for utredning og behandling av svulster i lever og galleveier for en befolkning på om lag 2 700 000 personer og gjennomfører omtrent 60 % av alle slike operasjoner i Norge. Sentraliseringen av virksomheten for disse pasientene ved OUS gir en unik mulighet til både kliniske og eksperimentelle studier men også til populasjonsstudier som i tillegg til det molekylærbiologiske også gir grunnlag for studier av årsakssammenhenger av mer epidemiologisk karakter. Pasientvolumet ved seksjonen er på høyde med en internasjonal storavdeling hvilket gjør OUS til potensielt viktig samarbeidspartner for større multisenterstudier. Dette krever imidlertid oppegående kvalitets- og forskningsregistre med tilhørende biobanker. Formålet med biobanken er derfor å gjøre materialet tilgjengelig for, og å legge til rette for utnyttelse av den forskningskompetanse som finnes ved avdelinger og seksjoner innen OUS/UiO med kompetanse innenfor sykdommer i lever- og galleveier.

En tematisk biobank hvor det systematisk sendes vev til biobanking etter hvert inngrep sikrer at alt vev lagres og er en forutsetning for at slike studier kan utføres. Det er også av betydning å innhente vev fra pasienter med sjeldne diagnoser der internasjonalt samarbeid mellom flere biobanker må til for å få et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å kartlegge sykdomsmekanismene og etablere effektiv behandling. En tematisk biobank for svulster i lever- og galleveier er et nødvendig middel for å ivareta verdifullt pasientvev og sikre muligheten for studier som på sikt forhåpentligvis vil gi bedre behandlingsmuligheter. Etablering av en generell, tematisk biobank for denne pasientgruppen har høy prioritet i klinikken.

Rekrutteringen vil foregå ved at enhver pasient med svulster (benigne eller maligne) som er innlagt ved seksjon for lever- og pancreaskirurgi vil av mottagende lege bli forespurt om deltagelse i biobanken. Pasientene vil bli forelagt et informasjonsskriv under denne samtalen som de kan lese gjennom og eventuelt signere før den aktuelle prosedyre finner sted. Det tas sikte på å innhente humant biologisk materiale også fra mindreårige, herunder barn under 12 år. Under forutsetning av samtykke fra pårørende, vil det også være aktuelt å inkludere voksne personer med mangelfull samtykkekompetanse. Den generelle biobanken vil inneholde overskuddsvev som er igjen etter at vevsuttak til nødvendig patologisk diagnostikk er foretatt. Materialet vil bli lagret både som parafin-innstøpt vev og som ferskt vev i ultrafrysere. Blodprøver tatt i relasjon til det kirurgiske inngrepet vil også bli lagret i biobanken for mulighet til senere analyser.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Startdato for innsamling av materiale: 1.6.2013
Type biobank: generell forskningsbiobank
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Bård Røsok
Avdeling: Gastro- og barnekirurgi
Klinikk: Kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
Kontakt: brosok@ous-hf.no  
Forskningsansvarlig(e): Oslo Universitetssykehus

Livmorkreft - DNA ploiditet og molekylærbasert klassifikasjon av endometriekarsinom

Avidentifiserte tumorvev fra 400 pasienter med endometriekarsinom er planlagt importert fra Canada. Prøvene skal prepareres og analyseres i Norge. Formålet er å sammenligne DNA ploidi med molekylærbaserte resultater, for om mulig kunne identifisere prognostiske undergrupper hos pasienter med endometriekarsinom. Etter analysen skal opplysninger overføres til Universitet i British Columbia, Vancouver, Canada. Prosjektet er godkjent av etisk komite i Canada, og det er også godkjent en dispensasjon fra samtykke for bruk av materialet til forskning.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Type biobank: Generell forskningsbiobank
Startdato for innsamling av materiale: 1.3.2016
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Håvard Danielsen
Avdeling: Institutt for kreftgenetikk og informatikk
Klinikk: Kreftklinikken
Kontakt: HED@ous-hf.no  
Forskningsansvarlig(e): Oslo Universitetssykehus

Lymfom - Forskningbiobank for maligne lymfomer

Formålet med biobanken er å få organisert oppbevaring av tidligere innsamlet humant biologisk materiale fra diagnostikk og spesifikke forskningsbiobanker samt nytt humant biologisk materiale fra utredning/behandling ved Kreftavdelingen, i en generell forskningsbiobank til bruk for kreftforskning. Biobanken vil innholde: ferskfrosset tumor (lymfom): 50-100 prøver pr. år. Cellesuspensjoner/vitalfrosset på DMSO: totalt ca 100 prøver. Serumprøver: fra ca år 2002 og nedfrosset DNA/fullblod: fra ca år 2002. Urin og andre kroppsvæsker.

Humant biologisk materiale vil være fra pasienter innlagt ved Kreftavdelingen med lymfomdiagnose, Oslo universitetssykehus HF. Innsamling av humant biologiske materialet i en generell forskningsbiobank skal bygge på et bredt samtykke fra pasientene. Pasienter som allerede har vært til behandling vil få tilsendt et oppdatert informasjonsskriv og samtykkeerklæring med anmodning om å kunne benytte tidligere avgitt overskuddsmateriale til kreftforskning. Det søkes om godkjenning for fritak fra samtykkekravet for de pasienter som er døde og hvor det eksisterer overskuddsvev fra diagnostikk i forbindelse lymfekreftdiagnose. Materialet vil bli behandlet avidentifisert i forskningsbiobanken. Materialet vil kunne bli overført til samarbeidspartnere i land innenfor og utenfor EØS.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Type biobank: Generell forskningsbiobank
Startdato for innsamling av materiale: 31.5.2012
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Harald Holte
Avdeling: Avdeling for kreftbehandling
Klinikk: Kreftklinikken
Kontakt: HHE@ous-hf.no  
Forskningsansvarlig(e): Oslo Universitetssykehus

Lymfom – Mantelcellelymfom (Triangle - MCL Haukeland/Danmark)

Tumorvev fra alle pasienter som inkluderes i studien i Norge skal sendes til referansepatolog ved Haukeland Universitetssykehus for å stadfeste riktig diagnose. I tillegg vil det tas av materiale i form av snitt og for TMA (tissue microarray) som oppbevares i biobank knyttet til studien på Haukeland. Materialet vil benyttes til fremtidige forskningsprosjekter som må godkjennes av Nordisk Mantelcellegruppe og kun etter ny søknad til REK.

Det etableres i tillegg en biobank ved Rigshospitalet i Danmark for alle Nordiske pasienter. Hit sendes blod og benmarg fra før, under og etter behandling for påvisning av MRD (minimal residual disease) ved hjelp av metoden PCR. Materiale oppbevares i biobank her for senere analyser i form av mutasjonsanalyser, genekspresjon, DNA/RNA sekvensering av tumorceller og andre analyser for å undersøke mekanismer, evntuelle nye mål for behandling og påvise biomarkører for effekt av terapi.  Fremtidige forskningsprosjekter må godkjennes av Nordisk Mantelcellegruppe og gjennomføres kun etter ny søknad til REK.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Type biobank: Generell forskningsbiobank  
Startdato for innsamling av materiale: 1.11.2016
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Arne Kolstad
Avdeling: Avdeling for kreftbehandling
Klinikk: Kreftklinikken
Kontakt: ARNEK@ous-hf.no  
Forskningsansvarlig(e): Oslo universitetssykehus HF 

Lymfom - Philemon biobank

Formålet med biobanken er i første rekke å identifisere biomarkører som kan predikere effekt av behandling og prognose.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Type biobank: Generell forskningsbiobank
Startdato for innsamling av materiale: 2.2.2015
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Arne Kolstad
Avdeling: Avdeling for kreftbehandling
Klinikk: Kreftklinikken
Kontakt: ARNEK@ous-hf.no  
Forskningsansvarlig(e): St Olavs Hospital og Oslo universitetssykehus

Malignt Melanom

Formålet med den tematiske forskningsbiobanken er å karakterisere (molekylært og funksjonelt) primærtumorer og metastatisk vev fra pasienter med malignt melanom for å identifisere nye prediktive og prognostiske biomarkører, samt nye angrepspunkt for terapi. Materiale fra den tematiske forskningsbiobanken skal gjøres tilgjengelig for REK-godkjente forskningsprosjekt som imøtekommer det overordna formålet med forskningsbiobanken. Det vil bli utført karakterisering på genetisk, epigenetisk og transkripsjonelt nivå, samt på proteom-, kinom- og metabolnivå. Det vil også forsøkes å etablere in vitro cellelinjer og xenografter (dyreforsøk) fra noe av det innsamlede materiale.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Startdato for innsamling av materiale: 6.6.2006
Type biobank: generell forskningsbiobank
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Vivi Ann Flørenes
Avdeling: Patologi
Klinikk: Klinikk for laboratoriemedisin
Kontakt: VAF@ous-hf.no
Forskningsansvarlig(e): Oslo Universitetssykehus

Myeloproliferative sykdommer

Formålet med en generell biobank for myeloproliferative sykdommer er ønsket om å studere og finne ut mer om de patologiske progenitor- og stamcellene (ev. "kreftstamcellene") ved disse sykdommene. Ved noen av de myeloproliferative sykdommene (som ved myelodysplastisk syndrom [MDS] og kronisk myeloid leukemi [KML]) er det holdepunkter for at kreftstamceller er nødvendige og tilstrekkelige for sykdomssutvikling, opprettholdelse av og årsak til at det kan være vanskelig å kurere sykdommene. Ved andre sykdommer er det antatt at mer modne celler, såkalte progenitor celler (som ved systemisk mastocytose [SM]) er de primære cellene for sykdomsutviklingen.

Man ønsker ved hver sykdomsgruppe å identifisere og karakterisere de sykdomsfremkallende cellene og spesielt undersøke om stamcellene kan være involvert. I tillegg ønsker man å identifisere og studere molekylærgenetiske endringer/mutasjoner i de patologiske cellene/kreftstamcellene ved sykdomsdebut, under sykdomsforløpet, progresjon og under behandling.

Kunnskap om de enkelte "kreftstamceller" ved de myeloproliferative sykdommene er fortsatt svært mangelfull. Bedre kartlegging og forståelse av deres regulering vil være viktig for å kunne gi bedre terapi ved disse sykdommene der behandlingsmulighetene for flere av disse, er svært mangelfulle. Det er viktig med biobank for lagring av benmargsceller, som er hovedkilden til progenitor- og stamceller, i det progenitor- og stamcellestudier er svært krevende og trenger nøye planlegging. Således er det viktig at prøvene kan lagres og tas frem når det er mulig å gjøre forsøkene.

Det skal gjøres studier på ulike sykdomstrinn hos samme pasient. Disse sekvensielle prøvene bør ofte undersøkes samtidig. Lagring av biologisk materiale er derfor viktig siden det muliggjør samtidig undersøkelse av prøver tatt med måneders og års intervall. Det kan også være aktuelt å sende materiale til en samarbeidene forskningsgruppe i Oxford som kan bidra med avanserte undersøkelser på stamceller.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Startdato for innsamling av materiale: 1.7.2011
Type biobank: generell forskningsbiobank
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Ingunn Dybedal
Avdeling: Avdeling for blodsykdommer
Klinikk: Kreftklinikken
Kontakt: idybedal@ous-hf.no  
Forskningsansvarlig(e): Oslo Universitetssykehus

Nevroendokrine tumorer - NET-biobank

Formålet med denne generelle forskningsbiobanken er å innsamle biologisk materiale for fremtidig forskning på nevroendokrine tumorer (NET). NET er en gruppe kreftformer som er sjeldne og vanskelig å diagnostisere og det er behov for forskningsbasert kunnskap på dette feltet.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Startdato for innsamling av materiale: 1.1.2004
Type biobank: generell forskningsbiobank
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Espen Thiis-Evensen
Avdeling: Transplantasjonsmedisin
Klinikk: Kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
Kontakt: ethiisev@ous-hf.no  
Forskningsansvarlig(e): Oslo Universitetssykehus

Prostatakreft - Biobank for arvelig årsak til prostatakreft

Formålet med biobanken er å samle biologisk materiale, spesielt DNA som skal gi grunnlag for forskning på:

 • genetiske årsaker til prostatakreft
 •  kliniske kjennetegn ved arvelig prostatakreft
 • sammenhengen mellom kompleks genetisk variasjon og aggressivitet av prostatakreft

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Type biobank: Generell forskningsbiobank  
Startdato for innsamling av materiale: 1.1.2017
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Lovise Olaug Mæhle
Avdeling: Medisinsk genetikk
Klinikk: Laboratoriemedisin
Kontakt: LOM@ous-hf.no  
Forskningsansvarlig(e): Oslo universitetssykehus HF 

Prostatakreft - Overlevelse og livskvalitet etter strålebehandling

Biobanken inkluderer biologisk materiale fra om lag 2000 pasienter som har fått kurativ strålebehandling for prostatakreft.  Det oppbevares fullblodsprøver, vevsmateriale fra diagnostisk biobank og resultater fra tidligere analyserte blodprøver og vev. Fremtidige analyser er ikke avklart, men det vil blant annet kunne dreie seg om genetiske analyser, helgenomanalyser eller analyser på polymorfismer. Man vil i utgangspunktet ikke tilbakeføre resultater av slike analyser til deltakerne. Om man skulle oppdage tilfeldige patologisk funn vil spesialist i medisinsk genetikk bli konsultert for å diskutere mulige tiltak. Forskningsbiobanken skal ha en varighet til 2030. Data fra biobanken vil bli koblet mot kliniske data og informasjon i offentlige registre.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Type biobank: Generell forskningsbiobank
Startdato for innsamling av materiale: 1.9.2014
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Sophie D. Fosså
Avdeling: Avdeling for klinisk service
Klinikk: Kreftklinikken
Kontakt: sopfos@ous-hf.no  
Forskningsansvarlig(e): Oslo universitetssykehus 

Prostatakreft - Prostatabiobanken

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen blant menn i Norge og rammer årlig over 5000 nye menn. Risikoen for å få påvist prostatakreft i løpet av livet er ca 15 %. Risikoen for å dø av prostatakreft er ca. 3 % - det vil si at de fleste som får sykdommen ikke dør av den.

Urologens dilemma er at de ofte ikke vet hvorvidt kreftcellene som patologene observer i vevsprøven vil være av klinisk betydning. Dette fører til overbehandling og mange menn påføres plager av behandlingen som er større enn hva sykdommen ville gitt dem. Det er derfor behov for å identifisere biomarkører som kan skille ikke-aggressiv og aggressiv prostatakreft før kirurgi eller strålebehandling gjennomføres.

Årsakene til prostatakreft er ikke kjent, men det er funnet sammenhenger med arv, hormoner, kosthold og nivå av fysisk aktivitet.

Prostatabiobanken skal legge til rette for forskning som kan bidra til økt kunnskap om årsaker til og forhold som bidrar til utvikling av prostatakreft. Dette er informasjon som kan benyttes til å forebygge sykdom og som kan føre til bedre diagnostikk og behandling.
Les mer om Prostatabiobanken

Spiserør- og magesekkreft

Tematisk biobank innenfor øsofagus- og ventrikkelcancer for basalbiologiske analyser. Prosjektets formål er å etablere en biobank for tumorvev, friskt vev og blod fra pasienter som opereres for kreft i spiserør eller magesekk. Hensikten med biobanken er å kunne utføre analyser på tumormarkører og sirkulerende tumorceller i blod og få ny genetisk kunnskap som igjen kan bedre diagnostikk og behandling. Det skal blant annet gjøres helgenomsekvensering av materialet. Alle prøvene tas når pasienten er i narkose for operasjon. Det tas blodprøver, vevsprøver fra tumor som tas når svulsten er tatt ut av pasienten, samt vevsprøve fra normalt vev i minst 10 cm avstand fra tumor.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Startdato for innsamling av materiale: 1.2.2013
Type biobank: generell forskningsbiobank
Ansvarshavende: Egil Johnson
Avdeling: Gastro- og barnekirurgi
Klinikk: Kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
Kontakt: UXEGJO@ous-hf.no  
Forskningsansvarlig(e): Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Valeria biobank Oslo

Biobanken skal oppbevare materiale av prøver tatt fra pasienter med tilbakefall av mantelcelle lymfom. Det er kun voksne med samtykkekompetanse som skal avgi materiale til biobanken. Formålet med biobanken er tredelt: 1. Samle inn materiale der analyse har direkte betydning for den enkelte pasient, f eks med henblikk på hvor lenge behandlingen skal pågå. 2. Biologiske studier med henblikk på å lære mer om mantelcelle lymfom og påvise predikte og prognostiske markører. 3. Gjennom økt kunnskap skape grunnlag for nye "targets" for fremtidig terapi.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Startdato for innsamling av materiale: 01.01.2018 til 01.01.2022
Type biobank: generell forskningsbiobank
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Arne Kolstad
Avdeling: Avdeling for kreftbehandling
Klinikk: Kreftklinikken
Kontakt: ARNEK@ous-hf.no
Forskningsansvarlig(e): Oslo universitetssykehus HF

Kvinnesykdommer

Generell biobank og register for fødsels- og kvinnesykdommer (OPB)

Formålet med biobanken er å samle inn og oppbevare opplysninger og prøver til forskning innen fødsels- og kvinnesykdommer. I forbindelse med utredning og behandling for svangerskapsrelaterte sykdommer er det vanlig å få tatt prøver som urin, blod og eventuelt andre kroppsvæsker (kalt biologisk materiale) for å stille riktig diagnose.

Type biobank: Generell
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Annetine Staff
Klinikk: Kvinneklinikken
Forskningsansvarlig: Oslo universitetssykehus
Kontaktperson: uxnnaf@ous-hf.no
Les mer om Oslo Pregnancy Biobank (OPB)

Livmorbiobanken

Formålet med biobanken er å få mer kunnskap om sykdommer i livmoren med tanke på å gi riktig behandling tilpasset hver enkelt kvinne, samt å utvikle bedre og mer effektive behandlingsmetoder enn de vi har i dag. Det biologiske materialet som skal lagres er vevsprøver, celleprøver eller sekret fra livmoren, skjeden og/eller peritoneum (bukhinnen), blodprøver og urinprøver fra både syke og friske kvinner. Biobanken vil omfatte biologisk materiale fra ca. 500 kvinner. Deltakerne rekrutteres ved henvisning til kvinneklinikken på Oslo Universitetsssykehus.

Type biobank: Generell
Ansvarshavende: Kirsten Hald
Klinikk: Kvinneklinikken
Kontakt: uxkild@ous-hf.no
Forskningsansvarlig: Oslo universitetssykehus HF
Status: Pågående
Les mer: avventer link til nettside til forskningsgruppe/ prosjekt

Lunger og luftveier

Lungesykdommer - Biologiske prøver fra pasienter på Lungeavdelingen

Generell forskningsbiobank som skal benyttes til fremtidig forskning på lungesykdommer. Det samles inn serum, plasma, supernatant fra luftveiene, celler fra luftveier og fra blod, biopsimateriale fra luftveier, ekstrahert DNA og RNA. Materialet innhentes fra pasienter ved Lungeavdelingen, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus. Hovedtyngden av materialet vil innsamles fra lungetransplanterte pasienter, men også materiale fra pasienter med lungekreft, KOLS, astma og interstituell lungesykdom vil lagres i biobanken. Innsamling av materiale er planlagt i perioden 1.4.2013 - 1.1.2043.
 
Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Startdato for innsamling av materiale: 1.4.2013
Type biobank: generell forskningsbiobank
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Johny Kongerud
Avdeling: Lungeavdelingen
Klinikk: Hjerte-, lunge- og karklinikken
Kontakt: jkongeru@ous-hf.no  
Forskningsansvarlig(e): Oslo Universitetssykehus

Muskel og skjelett

Barneleddgikt og autoimmun bindevevssykdom hos barn (Biobank for NOBAREV)

Inflammatorisk barnerevmatologisk sykdom omfatter Juvenil idiopatisk artritt (JIA) også kalt barneleddgikt, hvor årlig insidens er ca 14-20/100 000 barn. Systemiske bindevevssykdommer omfatter juvenil systemisk lupus erytematosus (jSLE), juvenil dermatomyositt (JDM), juvenil mixed connective tissue disease (jMCTD), juvenil systemisk sklerose (jSSc) og juvenilt Sjøgrens syndrom. Dette er svært sjeldne sykdommer som hver har årlig insidens på 0,1-0,5 /100 000 barn. Andre sjeldne, ofte alvorlige tilstander er de systemiske vaskulittsykdommene, som inkluderer Wegeners granulomatose, Takayasus artreritt og mikroskopisk polyangitt som også ses i barne og ungdomsalder. Sjeldne er også de autoinflammatoriske syndromene (periodiske febersyndromer) som er forårsaket av medfødte genetiske forandringer.

Sykdommene behandles med immundempende medikamenter, hvor nyere biologiske legemidler er aktuelt for utvalgte pasienter. Nasjonal kompetansetjeneste for barne og ungdomsrevmatologi (NAKBUR) er lagt til seksjon for Revmatologi, OUS-Rikshospitalet. Det er også søkt om å opprette et Nasjonalt kvalitets- og forskningsregister for barnerevmatologisk sykdom, kalt NOBAREV (Norsk Register for Barnerevmatologi). Biobanken vil knyttes opp mot NOBAREV.

Formålet med biobanken er å lagre blodprøver og overskuddsmateriale fra vevsprøver (hud, muskel, nyre) og kroppsvæsker (leddvæske og urin). Utvalgte analyser av materialet (som inflammasjonsmarkører, revmaimmunologiske prøver og serumkonsentrasjoner av medikamenter) vil brukes til oppdatere NOBAREV. Det lagrede materialet vil også være en unik kilde til bruk inn i spesifikke forskningsprosjekter utgått fra registeret under tematisk område barnerevmatologi.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Startdato for innsamling av materiale: 1.1.2015
Type biobank: generell forskningsbiobank
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Helga Sanner
Avdeling: Revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer
Klinikk: Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
Kontakt: helsan@ous-hf.no  
Forskningsansvarlig(e): Oslo Universitetssykehus

Smertebiobanken

Hodepine og muskel-skjelett relaterte smerter har stor betydning for helse og livskvalitet for den enkelte, med påfølgende samfunnsøkonomiske kostnader i form av legebesøk, bruk av medisiner, samt langvarig sykefravær og uføretrygd. Årsaksbildet for utvikling av kroniske smertetilstander er sammensatte og består av både biologiske, psykologiske og sosiale forhold. For å kunne forebygge og behandle smerte bedre er det behov for økt kunnskap om hvilke mekanismer som ligger til grunn for utvikling av kroniske plager. En generell forskningsbiobank for smerte vil danne grunnlag for å sammenstille analyser og bidra til å avklare hvilke genetiske varianter som er knyttet opp til smerte generelt og til spesifikke diagnostiske (fenotypiske) undergrupper. Innsamling av biologisk materiale og fenotypiske karakteristika tar tid, så en generell forskningsbiobank vil representere et viktig bidrag til fremtidig forskning innen feltet. Etablering av en forskningsbiobank vil gi grunnlag for bl.a. genetiske analyser, som representerer et viktig bidrag til økt innsikt i tilgrunnliggende biologiske mekanismer. Utvalget består av personer med hodepine og/eller muskel-skjelett smerter, som rekrutteres fortløpende.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Type biobank: Generell forskningsbiobank
Startdato for innsamling av materiale: 1.1.2013
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: John-Anker Zwart
Avdeling: FoU-avdelingen
Klinikk: Nevroklinikken
Kontakt: UXZWJO@ous-hf.no
Forskningsansvarlig(e): Oslo universitetssykehus HF

Spinraza ved spinal muskelatrofi

Formålet med biobanken er å lagre spinalvæske og blod fra personer med spinal muskelatrofi som behandles med Spinraza. Det biologiske materialet blir oppbevart på ubestemt tid og skal brukes i fremtidig forskning relatert til Spinraza-behandling ved spinal muskelatrofi. Det er blant annet ønskelig å gjøre studier av visse proteiner i spinalvæsken for å se om man kan finne en markør for hvilke undergrupper av de som behandles, som vil ha best effekt av medisinen. Med tanke også på fremtidige aktuelle forskningsprosjekter er det viktig å ta vare på den spinalvæsken som likevel tas ut i forbindelse med behandlingen.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Type biobank: Generell forskningsbiobank
Startdato for innsamling av materiale: 01.06.2018
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Magnhild Rasmussen
Avdeling: Barneavdeling for nevrofag
Klinikk: Barne- og ungdomsklinikken
Kontakt: marasmus@ous-hf.no
Forskningsansvarlig(e): Oslo universitetssykehus HF

Hjerne og nervesykdommer

Hjerneforskning koblet til hjerneavbildning

Forskningsbiobankens beskrivelse: "Brain Imaging Biobank" – Formål: Hjernesykdommer har en stor betydning for folkehelsen, men årsaker, diagnostikk og behandling er fremdeles mangelfull. I forbindelse med utredning og behandling av hjernesykdom, blir det ofte tatt hjernebilder, og ofte prøver av blod, urin og andre kroppsvæsker, for å stille diagnosen og bestemme riktig behandling. Begrunnelse for også å velge biologiske og genetiske prøver, er at hjernen er et organ med høy heritabililtet, og det er vist at visse sykdommer har hjerneavvik som er genetisk bestemt. Det er derfor viktig å kartlegge vanlig genetisk bestemt variasjon i hjernens struktur når man skal bestemme sykdomsspesifikke avvik. Hovedformålet til prosjekter er å bruke biologisk materiale sammen med informasjonen samlet inn gjennom vanlig klinisk utredning av hjernesykdommer, til å forstå årsaker, bedre diagnostikk og behandling av hjernesykdommer. Det spesifikke formålet med den generelle forskningsbiobanken er å samle spytt - og blodprøver som skal brukes til å utvinne DNA og evt. biokjemiske prøver, som skal brukes til å studere genetiske faktorer som er relatert til hjernevariasjon og hjernesykdom. Alle som samtykker vil avgi en spytt- og eller blodprøve som skal lagres i den tematiske biobanken. For å kunne utføre spesifikke konkrete forskningsprosjekt, må det søkes om spesifikk godkjenning av REK, innenfor rammene til formålet for det brede samtykket, dvs. hjerneforskning, og ikke inkludere de som har reservert seg mot å delta i studien.

Forskningsbiobanken skal brukes til å skaffe mer kunnskap om hjernesykdommer, og i hovedsak vil det være DNA som blir brukt. Det vil være studier som undersøker genetiske faktorer for utvikling av hjernesykdommer og avvikende hjerneforhold. Det vil ikke være mulig å utføre forskning basert på denne tematiske biobanken uten at spesifikke prosjekter defineres innenfor rammene til formålet for det tematiske prosjektet, og så får godkjenning av REK. Forskere ved OUS/UiO og godkjente samarbeidspartnere vil kunne søke om tilgang til materialet. Prosjektene må være godkjent internt på OUS. Biobanken har en styringsgruppe utpekt av Klinikk for diagnostikk og intervensjon, som vil vurdere prosjektene. Det vil bli etablert et system og logistikk for tilgang til biologisk materiale for prosjekter som er godkjent.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Type biobank: Generell forskningsbiobank
Startdato for innsamling av materiale: 01.06.2011
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Ole A. Andreassen
Avdeling:
Klinikk: Psykisk helse og avhengighet
Kontakt: OLANDR@ous-hf.no  
Forskningsansvarlig(e): Oslo universitetssykehus HF 

Hydrocephalus – «Vannhode»

Det overordnede formål med den generelle forskningsbiobanken er å kartlegge mekanismene bak unormal vanntransport i hjernen. Forskningsbiobanken skal derfor lagre ulike typer vev og vevsvæske fra nevrokirurgiske pasientgrupper. Hydrocephalus Forskningsbiobank har vært i drift siden godkjennelsen 20.05.2010. Forskningsbiobanken ble etablert for å kartlegge mekanismene for unormal vanntransport i hjernen ved ulike sykdommer og sykdomstilstander. Forskningsbiobanken inkluderer både materiale som tas i forbindelse med deltakelse i konkrete forskningsprosjekter, og materiale som er overskudd etter rutineundersøkelser.

Forskningsbiobanken har vært tilpasset tre hovedkategorier av studier:

 • Innhenting av hjernevevsbiopsi hos nevrokirurgiske pasienter som gjennomgår diagnostisk hjernetrykk måling for kartlegging av hjernetrykk.
 • Lagring av overskudd av vevsvæske (CSF, cystevæske, blod, urin etc.) som tas under operative inngrep, eller som ledd i overvåkning.
 • Lagring av overskuddsvev som tas under nevrokirurgiske inngrep.

Fra og med 2012 har man også fått tillatelse til å samle inn materiale fra flere pasientgrupper, blant annet pasienter med mangelfull samtykkekompetanse:

 • Voksne som gjennomgår diagnostiske og terapeutiske inngrep for hydrocephalus, eller øket hjernetrykk uten store væskerom.
  Voksne som håndteres med ekstern CSF drenasje som ledd i behandling (for eksempel etter hjerneblødning, og infeksjon).
 • Inklusjon av disse pasientene er nødvendig for å kartlegge unormal vannbalanse hos pasienter, tilsvarende undersøkelse kan ikke gjøres i dyremodeller. Det inkluderes også barn med hydrocephalus eller øket hjernetrykk uten store hjerneventrikler.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Type biobank: Generell forskningsbiobank
Startdato for innsamling av materiale: 20.05.2010
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Per Kristian Eide
Avdeling: Nevrokirurgisk avdeling
Klinikk: Nevroklinikken
Kontakt: peide@ous-hf.no  
Forskningsansvarlig(e): Oslo universitetssykehus HF 

MinHjerne

Formålet med «MinHjerne» biobanken er å forstå hvordan hjernen utvikles og fungerer og hvilke faktorer som har betydning for mentale trekk og for å utvikle mentale lidelser. Den skal brukes til å studere årsaksforhold og mekanismer, med fokus på miljømessige og genetiske forhold.

Les mer om prosjekter og biobanken her: https://www.med.uio.no/norment/forskning/deltakelse/

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Type biobank: generell forskningsbiobank
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Ole Andreassen
Avdeling: Nydalen DPS
Klinikk: Klinikk psykisk helse og avhengighet
Kontakt: olandr@ous-hf.no
Forskningsansvarlig(e): Oslo Universitetssykehus

Nevrokirurgisk forskning

I 2003 beskrev man for første gang at det finnes stamceller hjernen som kan utvikles til funksjonelle nevroner. Dette åpner nye perspektiver for behandling av nevrodegenerative sykdommer. Omtrent samtidig påviste man at en celletype som har store likhetstrekk med stamceller, driver veksten av den vanligste ondartede hjernesvulsten (glioblastom). Denne celletypen er nå omtalt som gliomstamcelle. Tilsvarende er senere vist for andre solide svulster.

Formålet med biobanken er å innhente og lagre biologisk materiale som kan nyttes i translasjonsforskning som sikter mot å utvikle ny terapi for nevrodegenerative sykdommer og hjernekreft. Det vil i prinsippet si vev som inneholder nevrale stamceller eller cancer-stamceller.
Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
  
Type biobank: Generell forskningsbiobank
Startdato for innsamling av materiale: 15.10.2016
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Iver Arne Langmoen
Avdeling: Nevrokirurgisk avdeling
Klinikk: Nevroklinikken
Kontakt: UXLAIV@ous-hf.no  
Forskningsansvarlig(e): Oslo universitetssykehus HF 

Nevrovitenskapelig biobank

Hovedformålet er å lagre biologisk materiale samlet inn i forbindelse med diagnostiske undersøkelser med tanke på sykdom i hjerne/ryggmarg, nerver og muskler, samt biologisk materiale samlet inn i forsknings- og kvalitetsstudier med nevrovitenskapelige formål.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Type biobank: Generell forskningsbiobank
Startdato for innsamling av materiale: 01.12.2015
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Kristian Bernhard Nilsen
Avdeling: Nevrologisk avdeling
Klinikk: Nevroklinikken
Kontakt: UXNIKQ@ous-hf.no
Forskningsansvarlig(e): Oslo universitetssykehus HF 

Les mer på biobankens nettside.


Psykiske lidelser

Alderspsykiatri

Kvalitets- og forskningsregister i alderspsykiatri – KVALAP
Den generelle biobanken til Kvalitets- og forsknigsregister for alderspsykiatriske pasienter (KVALAP) har som formål å samle biologiske materiale til forskning for å forbedre kunnskap om psykiske lidelser hos eldre, inkludert risikofaktorer, diagnostikk og behandling.

Type biobank: generell forskningsbiobank
Startdato for innsamling av materiale: 2.10.2016
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Geir Selbæk
Avdeling: Geriatrisk avdeling
Klinikk: Medisinsk klinikk
Kontakt: geisel@ous-hf.no  
Forskningsansvarlig(e): Oslo Universitetssykehus

​BUPGEN generell biobank

​BUPGEN studien har som formål å studere årsak og forløp ved nevroutviklings-forstyrrelser med fokus på ASD symptomer. Det å forstå variasjonen i symptomatologi i grupper som har en økt sårbarhet for utviklingsforstyrrelser kan avdekke både forhold som øker risko, og forhold som beskytter mot forstyrret utviklingen. Opprettelsen består i hovedsak av en videreføring av forskningsbiobanken «Barne- og  ungdomspsykiatriske sykdommer – BUPGEN», ved samme ansvarshavende, godkjent som del av prosjektgodkjenningen for 2009/932.

Forskningsansvarlig: Oslo universitetssykehus HF
Ansvarshavende: Ole A. Andreassen
Klinikk: PHA
Kontakt: ole.andreassen@medisin.uio.no
Status: Pågående

​NORSMI biobank - Norwegian Research in Mental Illness

Formål med biobanken: Skaffe mer kunnskap om årsaker, sykdomsmekanismer og behandling ved psykiske lidelser.

Det er behov for rutinemessig innsamling av materialet fra pasienter under behandling/tidligere behandling i spesialisthelsetjenesten for å samle et stort representativt materiale for å skaffe mer kunnskap.

REK referanse: 2017/1890 (20453)
Startdato for innsamling av materiale: 2018
Varighet: 2035
Type biobank: generell forskningsbiobank
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Ole Andreassen
Klinikk: Psykisk helse og avhengighet
Kontakt: Ole Andreassen
Forskningsansvarlig(e): Oslo Universitetssykehus
Nettside for NORSMI biobank

Personlighetsforstyrrelser

Ullevål-studien om molekylærgenetikk og personlighetspatologi (NONSTOP-GEN)

Formålet med biobanken er å samle inn blodprøver fra pasienter med personlighetsforstyrrelser for å kunne se på forholdet mellom genetiske faktorer og personlighetslidelser. Deltakere skal rekrutteres blant pasienter ved Avdeling for personlighetspsykiatri ved Oslo Universitetssykehus. Resultater fra spørreskjemaundersøkelser og kliniske undersøkelser skal kobles til blodprøvene og deretter skal helseopplysningene og blodprøvene anonymiseres. Deltakerne samtykker til deltagelse i forskning på forholdet mellom genetiske faktorer og personlighetsforstyrrelser, til innhenting, oppbevaring og bruk av biologisk materiale, til at materialet overføres til utlandet og til at materialet kobles anonymt til helseopplysningene som er registrert om dem. Biobanken planlegges å vare til 2050. Det er ikke beskrevet noen konkrete forskningsprosjekter i søknaden, og alle fremtidig prosjekter skal sendes til REK for godkjenning.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Type biobank: generell forskningsbiobank
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Benjamin Hummelen
Avdeling: Forsknings- og utviklingsavdelingen
Klinikk: Klinikk psykisk helse og avhengighet
Kontakt: UXBEUM@ous-hf.no
Forskningsansvarlig(e): Oslo Universitetssykehus

Trikotillomani og hudplukkingslidelse (NorTriHp-Gen)

Formålet er å undersøke sammenhengen mellom genetiske variasjoner og kroppsfokuserte repetitive lidelser, dvs, trikotillomani (TTM) og hudplukkingslidelse (HPL). Vi ønsker å delta i den første "Genom-wide association study" (GWAS) for disse lidelsene.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Type biobank: Generell forskningsbiobank
Startdato for innsamling av materiale: 31.3.2015
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Benjamin Hummelen
Avdeling: Forsknings- og utviklingsavdelingen
Klinikk: Psykisk helse og avhengighet
Kontakt: UXBEUM@ous-hf.no
Forskningsansvarlig(e): Oslo universitetssykehus HF 

Flere sykdommer

​​​​Barnefedmeregisterets biobank

Formålet med den generelle forskningsbiobanken er å lagre humant biologisk materiale fra barn og unge med fedme som inngår i et nasjonalt kvalitetsregister (Barnefedmeregisteret). Det dreier seg både om allerede innsamlet materiale (som ble samlet inn i forbindelse med et spesifikt forskningsprosjekt) og prospektiv innsamling. Materialet skal benyttes til fremtidig forskning på fedme blant barn og unge i aldersgruppen 3-18 år. Biobanken planlegges å vare til 2042. For materialet som allerede er samlet inn vil det innhentes samtykke for å kunne inkludere materialet i den generelle forskningsbiobanken. Det dreier seg om serum og DNA fra historiske pasienter på Barnepoliklinikken, Oslo universitetssykehus (ca 600), serum og DNA fra pasienter i Barnefedmeregisteret i Vestfold (ca 250). I tillegg vil serum og DNA samles inn prospektivt fra nye pasienter som er henvist til undersøkelse og behandling for fedme ved barnepoliklinikkene ved OUS og SIV (ca 200 pr år). Etter hvert skal også materiale fra andre sykehus med barneavdelinger inngå. Man antar at man frem til år 2020 vil ha samlet inn 2500 prøver.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Startdato for innsamling av materiale: 1.9.2012
Type biobank: generell forskningsbiobank
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Geir Joner
Avdeling: Barnemedisinsk avdeling
Klinikk: Barne- og ungdomsklinikken
Kontakt: UXGEON@ous-hf.no
Forskningsansvarlig(e): Oslo universitetssykehus 

​Bindevevssykdommer (arvelige) med arteriepatologi

​Fullstendig navn: Biobank for tverrfaglig klinikk for diagnostikk, behandling og oppfølging av personer med arvelige bindevevssykdommer med arteriepatologi.

Materialet vil bli innsamlet i Bindevevsklinikken, som har fått tilført støtte fra Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). Det vil bli opprettet et register til biobanken Hovedformålet med registeret og tilhørende biobank er å monitorere alle ledd i behandlingen for å kunne forbedre diagnostikk og behandling i hele kjeden, herunder thorax- og karkirurgi, kardiologi, pediatri/barnekardiologi, medisinsk genetikk, oftalmologi, radiologi og fysikalsk medisin. Per dags dato blir 250 til 300 pasienter fulgt opp ved OUS for bindevevssykdom og disse vil kobles til klinikken(e) og kan avgi materiale til forskningsbiobanken. I tillegg vil evtentulle nyhenviste pasienter bli forespurt om deltakelse. Utover blodprøver vil det tas ut karveggsbiopsier og annet vev som hud, ben, binde- og muskelvev. Det presiseres at uttaket vil være av en slik størrelse at det ikke har konsekvenser for pasienten eller endrer eller øker risikoen ved det operative inngrepet. Materialet vil innsamles og lagres frem til 2032.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Startdato for innsamling av materiale: 1.9.2017
Type biobank: generell forskningsbiobank
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Kirsten Krohg-Sørensen
Avdeling: Thoraxkirurgisk avdeling
Klinikk: Hjerte-, lunge- og karklinikken
Kontakt: kisorens@ous-hf.no  
Forskningsansvarlig(e): Oslo Universitetssykehus

​Covid-19

​Hensikten med den generelle forskningsbiobanken for COVID-19 er å samregistrere alle prøver som tas i COVID-19-sammenheng og som kan benyttes til pågående og fremtidige forskningsprosjekter innen temaet, med brede tillatelser. Prøvene kan tas ved Oslo Universitetssykehus, eller utenfor.


Det er utarbeidet brede samtykker, som inkluderer også pasienter med redusert samtykkekompetanse, samt andre frivillige inkl ungdommer og barn. Disse er utarbeidet for å gjøre det mulig at alle spesifikke innsamlinger kan inngå i den generelle biobanken. De spesifikke innsamlingskohortene vil danne egne fagråd som vil ha råderett over prøvene og kunne ta stilling til innkomne forespørsler.

Den generelle biobanken har en klinikkovergripende styre ledet av Wenche Reed (leder av Forskningsavdelingen, Stab forskning, innovasjon og utdanning, Oslo universitetssykehus). Alle prøvene registreres i eBiobank, som er et elektronisk sporingssystem. Den generelle biobanken inneholder også prøver som er samlet utenfor Oslo Universitetssykehus.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Type biobank: Generell forskningsbiobank
Startdato for innsamling av materiale: 30.04.2020
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Lars Eide
Ebiobankkoordinator: Anne Steffensen
Klinikk: Klinikk for laboratoriemedisin
Kontakt: laeide@ous-hf.no; lars.eide@medisin.uio.no
Forskningsansvarlig(e): Oslo Universitetssykehus
Styringsgruppe

Cystisk fibrose

Cystisk fibrose (CF) er en arvelig, medfødt sykdom og er forårsaket av mutasjoner i genet CFTR. De kliniske konsekvensene er sykdom i flere av kroppens organer. Sykdommen utvikler seg fra tidlig spedbarnsalder. Ved Norsk Senter for Cystisk Fibrose er Norsk CF-register med tilhørende forskningsbiobank etablert for å  kunne fremskaffe og bruke data til forskning og kvalitetssikring både nasjonalt og internasjonalt. Dette vil kunne gi bedre informasjon om hvordan kvaliteten på omsorgen er og hvordan behandlingen av CF kan bli best mulig.

Hensikten med CF-forskningsbiobank er å samle materiale som kan brukes til forskningsformål knyttet til CF.

I biobanken vil det lagres alle typer humant biologisk materiale fra pasienter med  CF eller med CF-lignende tilstander som har samtykket til å delta.
Materialet vil bli samlet inn i forbindelse med utredning, behandling, oppfølging eller gjennom egne forskningsprosjekt som har med CF å gjøre. Materialet vil kun bli brukt til å forstå CF eller CF-lignende tilstander bedre.

Biobanken er underlagt registeransvarlig ved Norsk senter for cystisk fibrose som også er biobank-ansvarlig. Tilgang for innsamling av biologisk materiale, drift og vedlikehold av biobanken ligger hos biobank-ansvarlig ved Norsk senter for cystisk fibrose.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Startdato for innsamling av materiale: 1.4.2013
Type biobank: generell forskningsbiobank
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Egil Bakkeheim
Avdeling: Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger
Klinikk: Barne- og ungdomsklinikken
Kontakt: post.nscf@oslo-universitetssykehus.no
Forskningsansvarlig(e): Oslo Universitetssykehus og Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger
Les mer om Biobank for Norsk CF-register.

Ernæringsbiobank - 1

ERNÆRINGSBIOBANKEN vil bli bygd opp som en database basert på kliniske og biologiske data fra ulike pasientgrupper som lider av sykdomsrelatert underernæring. Biobanken skal inneholde data som gjennom forskning skal gi:

1. Økt kunnskap om ulike pasientgrupper med sykdomsrelatert underernæring
2. Mulighet til å utarbeide beste behandling for ulike pasientgrupper med sykdomsrelatert underernæring
3. Nye biomarkører som definerer sykdomsrelatert underernæring for ulike pasientgrupper

Biobanken er godkjent av REK.

Type biobank: Generell forskningsbiobank
Startdato for innsamling av materiale: 01.01.2019
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Hanne Juul
Avdeling: Avdeling for klinisk service
Klinikk: Kreftklinikken
Kontakt: hanjuu@ous-hf.no
Forskningsansvarlig: Oslo universitetssykehus HF

Les mer om Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring (NKSU)

Generell biobank for AMR-TTA

Antimikrobiell resistens en av de største trusler mot folkehelsen, den moderne medisin og det er behov for økt kunnskap om hvilke faktorer som hindrer eller fremmer resistensutvikling, hvordan resistens oppstår, spres og spiller sammen med vår mikrobiota. Formålet med opprettelse av biobanken er å kunne forske på mikrobiota for å oppnå bedre forståelse av sammenhengen mellom sammensetning, påvirkning av mikrobiota og forekomst og spredning av antimikrobiell resistens.

Forskningsansvarlig: Oslo universitetssykehus HF
Ansvarshavende: Fredrik Müller
Status: Pågående
Klinikk: KLM
Lenke til nettsted: avventer lenke her
Kontakt: fmuller@ous-hf.no

Lever og gallegangssykdommer - NoPSC biobanken

Primær skleroserende cholangitt (PSC) er en kronisk betennelses-sykdom i gallegangene. Vi har ingen effektiv medikamentell behandling, og PSC er derfor den vanligste årsaken til levertransplantasjon i Norge. Norsk senter for PSC ble formelt etablert i 2008, men det har pågått PSC-forskning i Oslo i mer enn 30 år. Et sentralt tema er forskning omkring årsaker og årsaksmekanismer i PSC, primært gjennom genetiske studier. I tillegg er de PSC-relaterte temaene gallegangskreft og lever-transplantasjon av spesiell interesse. Metodene strekker seg fra storskala genetiske studier til avansert endoskopi, og vi driver omfattende innsamling av biobankmateriale.

NoPSC biobanken er en topp moderne biobank, hvor hver enkelt prøve er sporbar og både kliniske og biologiske parameter registreres. Det samles inn et bredt spekter av biologiske prøver fra pasienter med primær PSC og andre leverrelaterte sykdommer. I tillegg til blodprøver samles det inn urin og avføring. Det samles også inn galle- og vevsprøver i forbindelse med ulike rutineprosedyrer, som endoskopisk retrograd cholangiografi (ERCP), levertransplantasjon etc.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Startdato for innsamling av materiale:
Type biobank: generell forskningsbiobank
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Kirsten Muri Boberg
Avdeling: Transplantasjonsmedisin
Klinikk: Kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
Kontakt: kboberg@ous-hf.no  
Forskningsansvarlig(e): Oslo Universitetssykehus
Les mer om NoPSC biobanken.

Lipidforstyrrelser

Biobank for alvorlige lipidforstyrrelser og andre alvorlige bivirkninger av lipidsenkende behandling ved Oslo universitetssykehus HF
Formålet med biobanken er å samle inn biologisk materiale som senere kan anvendes i definerte prosjekter der for eksempel årsaken til lipidforstyrrelser eller særlig kraftige bivirkninger av lipidsenkende medikamenter kan studeres nærmere. Genetisk sårbarhet kan være en av de aktuelle problemstillingene. Det innhentes samtykke fra alle som avgir materiale til forskningsbiobanken. Kriteriet for å bli inkludert er at det i henhold til et klinisk skjønn foreligger en alvorlig lipidforstyrrelse eller en kraftig bivirkning på konvensjonell behandling for dette. Det samles inn blodprøver fra deltakere som henvises til Lipidklinikken fra hele landet. Tillatelse til bruk av data fra biobanken skal fortrinnsvis gis til enheter og ansatte ved Oslo universitetssykehus som er aktive deltakere i arbeidet med familiær hyperkolesterolemi og andre alvorlige lipidforstyrrelser samt alvorlige bivirkningsproblemer. Ved utlevering av data fra registeret skal alltid godkjenning innhentes fra registeransvarlig lege. Det er utarbeidet vedtekter for biobanken som redegjør nærmere for utlevering av data. Materialet oppbevares avidentifisert i biobanken, og koblingsnøkkelen oppbevares hos institusjonen. Biobanken skal ha en varighet til 1.1.2025.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Startdato for innsamling av materiale: 1.1.2014
Type biobank: Generell forskningsbiobank
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Arne Svilaas
Avdeling: Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin
Klinikk: Medisinsk klinikk
Kontakt: asvilaas@ous-hf.no
Forskningsansvarlig(e): Oslo universitetssykehus 

ME/CFS – Myalgisk encefalopati/Kronisk utmattelsessyndrom

Årsaken til Myalgisk encephalopathi (ME) er ukjent. Det finnes ikke spesifikke diagnostiske tester og diagnosen stilles klinisk. Vår målsetting er å utrede bakgrunnen til ME. Biobanken består av prøver fra pasienter med sikker ME diagnose samt friske kontroller fra Blodbanken. Ca 350 ME-pasienter inkluderes årlig, inklusjonsperioden er fra 2010 - 2062. Det er behov for å finne agens eller spesifikke immunologisk funn som kan knyttes direkte til ME, slik at man kan utvikle laboratorietester for å bekrefte diagnosen.

Startdato for innsamling av materiale:
Type biobank: Generell forskningsbiobank
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Bente Bråthen Berg
Avdeling: Geriatrisk avdeling
Klinikk: Medisinsk klinikk
Kontakt: BEBBER@ous-hf.no  
Forskningsansvarlig(e): Oslo universitetssykehus 

Medfødte misdannelser

Biobank med bredt samtykkesom vil gi muligheter for forskningsprosjekter som kan identifisere diagnostiske-, prediktive-, prognostiske- og monitoreringsmarkører, samt gi utgangspunkt for behandling av alvorlige medfødte misdannelser. Biobanken vil gjøre oss attraktive og sterke som samarbeidspartnere for internasjonale forskningssamarbeidspartnere innenfor medfødte misdannelser. Det vil også legges ut informasjon om biobanken på nettstedet www.helsenorge.no hvor det også ligger informasjon om aktuelle REK godkjente forskningsprosjekter knyttet til medfødte misdannelser.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Type biobank: Generell forskningsbiobank
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Ragnhild Emblem
Avdeling: Gastro- og barnekirurgi
Klinikk: Kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
Kontakt: remblem@ous-hf.no
Forskningsansvarlig(e): Oslo Universitetssykehus

Narkolepsi og relaterte sykdommer

Formålet med biobanken er på nasjonalt plan å samle inn og oppbevare biologisk materiale fra pasienter med narkolepsi, relaterte familiekontroller og urelaterte kontroller for en standardisert verifisering av diagnosen narkolepsi, utvikling av nye diagnostiske analyser, og forskning i patogenese og etiologi ved narkolepsi og relaterte sykdommer. Det skal inkluderes prøver fra opp til ca. 2000 individer, og man skal oppbevare blod, spinalvæske, lymfocytter, urin og spytt. Biobanken planlegges å vare til 2060. Deltakerne samtykker til overførsel av humant biologisk materiale til utlandet.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Startdato for innsamling av materiale: 1.5.2014
Type biobank: generell forskningsbiobank
Ansvarshavende: Stine Knudsen
Avdeling: Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger
Klinikk: Barneklinikken
Kontakt: stinkn2@ous-hf.no  
Forskningsansvarlig(e): Oslo universitetssykehus 

Netthinnesykdommer - Arvelige netthinnesykdommer

Arvelige netthinnesykdommer er en av de vanligste årsakene til alvorlig synsreduksjon og blindhet hos barn og unge voksne i den vestlige verden. Inntil nylig har det ikke vært noen behandling å tilby. Med nye behandlingsmuligheter som genterapi og stamcellebehandling er det behov for kartlegging og genetisk klassifisering av norske pasienter med arvelige netthinnesykdommer. Formålet med den generelle forskningsbiobank er derfor:

1. Muliggjøre molekylær klassifisering av genotypen hos pasienter med arvelige netthinnesykdommer.
2. Opprettholde et depot av DNA koblet til kliniske fenotypiske data for senere godkjent forskning.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Startdato for innsamling av materiale: 24.8.2015
Type biobank: generell forskningsbiobank
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Ragnheiður Bragadóttir
Kontakt: UXRADO@ous-hf.no
Avdeling: Øyeavdelingen
Klinikk: Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi
Forskningsansvarlig(e): Oslo universitetssykehus​​

Primær cilie dyskinesi (PCD) - Biobank for Norsk PCD-register

Formålet med prosjektet er å fremskaffe og bruke humant biologisk materiale til forskning på nasjonalt nivå og innen undergrupper av primær cilie dyskinesi (PCD) pasienter for å øke kunnskap om epidemiologiske forhold, sykdomsmekanismer, samspill mellom genetiske-, miljø- og kliniske faktorer som påvirker sykdommen, medikamentell og annen behandling samt å identifisere, implementere og overvåke optimale behandlingstilbud.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Startdato for innsamling av materiale: 1.3.2015
Type biobank: generell forskningsbiobank
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Suzanne Crowley
Avdeling: Barnemedisinsk avdeling
Klinikk: Barneklinikken
Kontakt: suzcro@ous-hf.no
Forskningsansvarlig(e): Oslo Universitetssykehus- Nasjonale kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og funksjonshemniger

Les mer om Biobank for Norsk PCD-register

​Sjeldne metabolske sykdommer

Hensikten med denne generelle forskningsbiobanken er å ta vare på overskuddsmateriale fra diagnostikk av pasienter med sjeldne, metabolske sykdommer. Disse inkluderer (men er ikke begrenset til) Fenylketonuri (Føllings sykdom), Maple Syrup Urine Disease (MSUD), Tyrosinemia. Formålet er å kunne stille slikt materiale til disposisjon til fremtidig forskning innen sjeldne metabolske sykdommer. Voksne pasienter, samt mindreårige under 12 år og 12 - 18 år, med sjeldne, medfødte sykdommer, samt friske kontroller blir forespurt om å delta med biologisk materiale til biobanken. Sjeldne metabolske sykdommer utgjør hver for seg veldig få tilfeller i Norge med tilsvarende utfordringer med å skaffe humant materiale til forskning. Det skal samarbeides med forskere fra seks ulike europeiske land, og det vil være aktuelt å utlevere og innføre både kliniske data og biologisk materiale til/fra disse seks landene.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Type biobank: Generell forskningsbiobank
Startdato for innsamling av materiale: 1.2.2018
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Lars Eide
Avdeling: Avdeling for medisinsk biokjemi
Klinikk: Laboratorieklinikken
Kontakt: laeide@ous-hf.no
Forskningsansvarlig(e): Oslo Universitetssykehus

Les mer på forskergruppens nettside: https://www.ous-research.no/larseide/

Tarmsykdommer

Formålet til forskningsgruppene som arbeider med tarmsykdommer ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet er å;
1. kartlegge arvelige og miljømessige faktorer og forhold ved kroppens immunsystem som kan bidra til at tarmsykdommer oppstår og som kan være av betydning for forløpet av sykdommene og assosierte tilstander
2. forbedre diagnostikk og behandling av tarmsykdommer. Til slike studier vil vi ha behov for å bygge opp en biobank bestående av flere typer biologisk materiale.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Startdato for innsamling av materiale: 1.5.2012
Type biobank: generell forskningsbiobank
Ansvarshavende: Knut E. A. Lundin
Avdeling: Transplantasjonsmedisin
Klinikk: Kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
Kontakinfo: klundin@ous-hf.no  
Forskningsansvarlig(e): Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet 


Andre tema

Anonymiserte restprodukter fra blodgivere

Biobanken er koblet til forskningsprosjekter på studier av humane blodceller i immunologisk forskning. Målet er å få ny innsikt i immunologiske sykdommers underliggende årsaker, og å skape nye behandlingsalternativer for sykdommer, som blant annet kreft.

Forskningsbiobanken vil bestå av data og biologisk materiale fra restprodukter ved blodgivning (kalt buffy coat) fra friske blodgivere, som brukes i løpende prosjekter fra forskningsgruppen. Alt materiale som inngår i studien vil anonymiseres, så personene som utfører analysen vil ikke vite hvem materialet kommer fra.

Biobanken vil inkludere prøver fra mellom 50 og 400 blodgivere per år. Det vil ikke lagres biologiske prøver fra alle donorer, da materialet ofte brukes opp i de primære analysene. Lagret materiale vil kunne benyttes av personer som er involvert i de aktuelle forskningsprosjektene ved Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet, samt i internasjonale samarbeid.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Les mer om forskningsprosjektene her: https://www.ous-research.no/malmberg/

Startdato for innsamling av materiale: 08.11.2018
Type biobank: generell forskningsbiobank
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Karl Johan Malmberg
Avdeling: Institutt for kreftforskning
Klinikk: Klinikk for kreft og kirurgi
Kontakt: Karl Johan Malmberg
Forskningsansvarlig(e): Oslo Universitetssykehus

Friske forsøkspersoner

Tematisk Forskningsbiobank for etablering av og validering av målemetoder i blodprøver fra friske forsøkspersoner

Formålet med den generelle tematiske forskningsbiobanken er å kunne etablere og validere assay for faktorer i blod (serum/plasma) som potensielt kan være markører på hjertesvikt eller multiorgansvikt ved sepsis. Et annet formål er å etablere og validere assay for SNP (singel nucleotide polymorfism) i DNA isolert fra hvite blodlegemer. De aktuelle SNP variantene som det skal etablere assay for koder for gener som kan predikere klinisk forløp etter hjerteinfarkt. Biobanken skal også reflektere normal kjønnsfordeling og aldersfordeling av en voksen befolkning. Blodprøvene innhentes ved informert skriftlig samtykke fra personer som gir blod ved Blodbanken Oslo Universitetssykehus, og materialet skal behandles avidentifisert i biobanken slik at det ikke skal være mulig å knytte personopplysningene av noen art til selve blodprøven.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer formedisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Startdato for innsamling av materiale: 15.8.2011
Type biobank: generell forskningsbiobank
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Håvard Attramadal
Avdeling: Institutt for kirurgisk forskning
Klinikk: Hjerte-, lunge- og karklinikken
Kontakt: havarda@ous-hf.no
Forskningsansvarlig(e): Oslo Universitetssykehus

Generell forskningsbiobank for organtransplantasjon (Tx-biobank)

Det er opprettet en felles generell biobank for all organtransplantasjon med det primære formålet å legge til rette for forsknings- og kvalitetsstudier som kan kartlegge årsaker til og behov for transplantasjon, utfallet etter transplantasjon og utvikling av nye behandlingsprinsipper i et overordnet forsøk på å forbedre langtidsutsiktene for pasienter som er organtransplantert. Planen er å inkludere materiale fra alle transplanterte pasienter, samt fra levende og døde donorer. Samtykke vil bli innhentet før innhenting av biologisk materiale. Pårørende vil bli forespurt dersom det blir aktuelt å innhente prøver fra personer uten samtykkekompetanse. For avdøde donorer gis pårørende reservasjonsrett, i henhold til obduksjonsloven § 7. Det innhentes separat samtykke for genetiske analyser.

Startdato for innsamling av materiale: 01.01.2019
REK referanse: 2018/1328
Ansvarshavende: Pål-Dag Line
Kontaktperson: Anders Åsberg, aasb@ous-hf.no
Klinikk: KIT – Avdeling for transplantasjonsmedisin
Forskningsansvarlig: Oslo universitetssykehus
Status: Pågående

Kontrollbiobank - Infeksjonsmedisin

Formålet med biobanken er å samle inn biologisk materiale til forskningsformål knyttet til infeksjonssykdommer. Immunforsvaret er av stor betydning for hvordan den enkelte takler infeksjonssykdommer. Derfor er ulike aspekter ved immunforsvaret ved akutte (som sepsis) og kroniske infeksjonssykdommer (som Hepatitt, HIV, TB) ofte gjenstand for forskning. Det er derfor av vitenskapelig verdi å innsamle prøvemateriale fra pasienter med infeksjonssykdom så vel som kontroller (friske personer eller fra pasienter som ikke har infeksjonssykdom). Til biobanken skal det utelukkende samles inn materiale fra voksne, samtykkekompetente personer. Prøvematerialet omfatter blod (plasma, serum og blodceller), penselprøver fra hud/kroppsåpninger, urin eller avføring. I tillegg kan det være aktuelt å inkludere overskuddsmateriale (som spinalvæske, sekret/væsker fra sår/hulrom og vevsprøver) etter diagnostisk undersøkelse eller utredning. Kontroller utgjøres av pasienter som enten er til utredning eller kontroll ved sykehuset for andre sykdommer enn infeksjonssykdommer eller friske personer som ikke er pasienter. Biologisk materiale kan utføres til samarbeidende forskningsinstitusjoner i utlandet som ledd i konkrete forskningsprosjekter, dette kan være til land også utenfor EU/EØS.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Type biobank: Generell forskningsbiobank  
Startdato for innsamling av materiale: 1.5.2016
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Dag Kvale
Avdeling: Infeksjonsmedisin
Klinikk: Medisinsk klinikk
Kontakt: DAGKVA@ous-hf.no  
Forskningsansvarlig(e): Oslo universitetssykehus HF 

Normalkontroller – genetiske markører

Formålet med biobanken er å samle et kontrollmateriale for til forskning på genetiske markører, i første omgang i relasjon til plutselig uventet spedbarnsdød, men også for forskning på tykktarmskreft og andre tilstander.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Type biobank: Generell forskningsbiobank
Startdato for innsamling av materiale:
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Siri Hauge Opdal
Avdeling: Rettsmedisinske fag
Klinikk: Laboratoriemedisin
Kontakt: siropd@ous-hf.no  
Forskningsansvarlig(e): Oslo universitetssykehus HF

Referansemateriale i plasma

Formålet med biobanken er å etablere et referansemateriale for friske kontroller og for bruk i fremtidig forskning på metabolske sykdommer.

Biobanken inneholder EDTA-blod som er samlet spesielt med hensyn på senere analyse av fettsyrer (rask nedkjøling av blodprøve, umiddelbar alikvotering og nedfrysning.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Type biobank: Generell forskningsbiobank
Startdato for innsamling av materiale: 1.2.2018
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Lars Eide
Avdeling: Avdeling for medisinsk biokjemi
Klinikk: Laboratorieklinikken
Kontakt: laeide@ous-hf.no
Forskningsansvarlig(e): Oslo Universitetssykehus

Les mer på forskergruppens nettside: https://www.ous-research.no/larseide/  

Somatiske stamceller

Biobanken består av somatiske stamceller fra fettvev og benmarg, som skal benyttes i basal og preklinisk forskning innen regenerativ medisin. Det skal innhentes stamceller fra fettvev og benmarg, 50 prøver av hver. Pasienter som avgir fettvev gjør dette i forbindelse med et planlagt kirurgisk inngrep, mens benmarg innhentes fra frivillige givere. Materialet kan blant annet benyttes til å studere cellenes karakteristika, egenskaper, differensieringspotensial og påvirkning av andre celler og vev.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Type biobank: Generell forskningsbiobank
Startdato for innsamling av materiale: 1.5.2013
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Dag Josefsen
Avdeling: Avdeling for kreftbehandling
Klinikk: Kreftklinikken
Kontakt: DJO@ous-hf.no  
Forskningsansvarlig(e): Oslo Universitetssykehus

Stamceller fra fettvev

Fullstendig navn: Isolering, ekspansjon, karakterisering og differensiering av humane stamceller fra fettvev

Formålet med forskningsbiobanken er å isolere, ekspandere, karakterisere og differensiere stamceller fra fettvev fordi disse cellene kan vise seg å ha terapeutisk potensiale.
Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Startdato for innsamling av materiale: 
Type biobank: generell forskningsbiobank
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Jan Brinchmann
Avdeling: Immunologi og transfusjonsmedisin
Klinikk: Klinikk for laboratoriemedisin
Kontakt: jbrinchm@ous-hf.no
Forskningsansvarlig(e): Oslo Universitetssykehus

Vevskultur

Forskningsbiobanken er opprettet for framtidig forskning eller for lagring av celler/vev for et vidt utvalg av forventede fremtidige forskningsprosjekter. Man vil rekruttere pasienter fra Tørrøyneklinikken og donorer fra Avdeling for plastikk-kirurgi ved Rikshospitalet, samt fra avdøde. Biobanken vil inneholde vev fra hornhinne, konjunktiva, munnslimhinne, hud, retinale pigmentepitelceller, trommehinner og blod. Det anslås et behov for ca 500 prøver fra hud og pigmentepitelceller, og 250 prøver fra øvrige vev- og celletyper.

Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinskog helsefaglig forskningsetikk (REK).


Startdato for innsamling av materiale: 15.10.2013
Type biobank: generell forskningsbiobank
Forskningsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Tor Paaske Utheim
Avdeling: Medisinsk biokjemi
Klinikk: Klinikk for laboratoriemedisin
Kontakt: UXUTTO@ous-hf.no  
Forskningsansvarlig(e): Oslo Universitetssykehus


Fant du det du lette etter?