Grønt sykehus – en mest mulig miljøvennlig sykehusdrift

Mer enn 24.000 ansatte ved Oslo universitetssykehus står på døgnet rundt for å gi best mulig behandling til våre pasienter. Samtidig vet vi at moderne sykehusdrift dessverre medfører en del miljøutslipp. Derfor er det viktig at Oslo universitetssykehus har systemer som gjør at miljøutslippene reduseres der det er mulig.

​Oslo universitetssykehus er miljøsertifisert

I desember 2018 ble Oslo universitetssykehus sertifisert i henhold til den internasjonale miljøstandarden ISO 14001:2015. For å få sertifiseringen på plass måtte vi kartlegge hvordan driften påvirker det ytre miljøet, etablere miljøpolicy og sette konkrete mål for hvordan sykehuset skal bli mer miljøvennlig i fremtiden.  

Hvordan påvirker vi det ytre miljø

Sykehusdriften fører til miljøutslipp både direkte gjennom behandling av pasienter og ansattes aktiviteter og indirekte gjennom drift av bygg og anlegg, transport, innkjøp, logistikk og reisevirksomhet. Energiforbruket til Oslo universitetssykehus tilsvarer energiforbruket til rundt 12.000 eneboliger. I tillegg produserer vi like mye avfall som 2.750 husholdninger. Derfor er det viktig at sykehuset har systemer som gjør at miljøutslippene reduseres der det er mulig.


Vi kan ikke fjerne sykehusets behov for energi, men vi kan være bevisste på hvilke energiformer vi bruker. Og selv om vi har et enormt behov for materiell, så kan vi øke bevisstheten vår omkring riktig bruk og måten vi best håndterer avfallet i etterkant. Vi kan heller ikke eliminere vårt store behov for transport, men vi kan bruke miljøvennlige alternativer når dette er mulig.


Vår miljøpolicy

Oslo universitetssykehus sin miljøpolicy skal være synlig og preget av åpenhet. Våre ansatte skal kjenne til og identifisere seg med miljøpolicyen. Våre leverandører, kunder, pasienter og samarbeidspartnere skal ha tilgang til den.


Dette er miljøpolicyen til Oslo universitetssykehus:

• Vi skal tilstrebe en mest mulig miljøvennlig drift i relasjon til sin kontekst og tilgjengelige ressurser.

• Vi skal beskytte det ytre miljøet ved å redusere våre klimagassutslipp, substituere miljøgifter, redusere ressursforbruket og øke bruk av bærekraftig mat og miljømerkede produkter.

• På kontinuerlig basis skal vi identifisere tiltak som bidrar til å forebygge og redusere negative påvirkninger på naturmiljøet fra skade og nedbryting på grunn av våre aktiviteter, leveranser og tjenester.

• Vi skal sette strengere miljøkrav enn lovkrav og andre krav der det er teknisk og økonomisk mulig, og aktivt følge opp at vi til en hver tid er i samsvar med lovkrav og andre krav med relasjon til vår påvirkning på det ytre miljø.

• Vi skal stimulere til økt miljøbevissthet på alle nivå i sykehuset gjennom prosedyrer, opplæring og informasjon.

• Vi skal sørge for at våre medarbeidere og samarbeidspartnere utfører sine oppgaver i tråd med sykehusets miljøpolicy og miljømål.

• Vi skal samarbeide med myndigheter, eier og organisasjoner, slik at vårt miljøarbeid samsvarer med samfunnets miljømål.

• Vi skal evaluere miljøledelsessystemet og miljømålene med regelmessige intervaller med målsetting å forbedre både systemet og miljøprestasjonene.

• Vi skal sette mål og delmål for miljøarbeidet med prioritet for de vesentligste miljøaspektene.


Våre miljømål

Oslo universitetssykehus (OUS) sine overordnede miljømål 2018 -2020

Miljømålene tar utgangspunkt i OUS sin miljøpolicy, kontekst, interessentanalyse og kartlegging av vesentlige miljøaspekt. Vi skal jobbe for en mest mulig miljøvennlig sykehusdrift.

1. Redusere CO2-utslipp med 10 prosent
OUS skal redusere CO2-utslippene på områdene energi og transport, ved å redusere energiforbruk og ved bruk av fornybar energi.

2. Forbedre avfallshåndteringen
OUS skal redusere total mengde avfall (inkludert matsvinn), og samtidig øke gjenvinningsgraden.

3. Redusere bruken av miljøgifter
OUS skal redusere bruk og utslipp av helse- og miljøfarlige kjemikalier og legemidler.

4. Innkjøp
OUS skal bruke innkjøp som et aktivt virkemiddel for en effektiv miljøpolitikk.

5. Bygg og miljø
OUS ønsker klima- og miljøvennlige løsninger ved nybygg, ombygging og rehabilitering.


Har du spørsmål om arbeidet? Da kan du kontakte oss på e-post adresse: Grontsykehus@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?