HELSENORGE

Informasjonskampanje om riktigere antibiotikabruk

Denne høsten får fastleger i Østfold tilbud om besøk av personell fra Oslo universitetssykehus (OUS). – Målet for høstens kampanje er å kommunisere hvordan antibiotikabruken kan bli mer rasjonell, og forebygge resistensutvikling best mulig, forteller Kari Kjeldstadli, lege og lokal prosjektleder ved OUS.

​Økende antibiotikaresistensutvikling er et stort problem på verdensbasis. Dette knytter seg til overforbruk og feilbruk av antibiotika.

– Ved å redusere totalforbruket av antibiotika, forskrive mer smalspektret og mindre bredspektret antibiotika kan vi bidra til å senke utviklingen av antibiotikaresistens, sier Kjeldstadli. 

Leger og farmasøyter ved RELIS Sør-Øst (regionalt legemiddelinformasjonssenter Sør-Øst) og seksjon for klinisk farmakologi ved Oslo universitetssykehus, skal i høst tilby kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter (KUPP) til fastlegene i alle kommunene i Østfold. Tilbudet om oppdateringsvisitter er en videreføring av et prosjekt som ble startet opp ved St. Olavs hospital og gjennomføres med støtte fra Helsedirektoratet.

Årets kampanje, «Riktigere bruk av antibiotika» utgjør en del av Handlingsplanen mot antibiotikaresistens i helsetjenesten og er allerede gjennomført i Helse Midt og Helse Nord, med gode tilbakemeldinger fra fastlegene.

– Budskapet er at vi ved å redusere totalforbruket av antibiotika og forskrive mer smalspektret og mindre bredspektret antibiotika kan bidra til å senke utviklingen av antibiotikaresistens, sier Kjeldstadli.

Temaet bygger på veilederen fra Antibiotikasenteret for primærhelsetjenesten som kom i 2012 - men inneholder også ny informasjon.

Parallelt med at fastleger i Østfold får besøk, starter RELIS Vest og Seksjon for klinisk farmakologi, Haukeland universitetssjukehus, en tilsvarende kampanje i Bergen.

KUPP som metode

For å tilby produsentuavhengig legemiddelinformasjon til fastleger har Avdeling for farmakologi ved St. Olavs hospital med RELIS Midt-Norge utviklet KUPP, såkalte kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter, som gjennom ulike kampanjer skal nå ut til fastlegene med oppdatert kunnskap om legemidler, ansikt-til-ansikt, på fastlegens kontor.

Metoden er utviklet ved Harvard-universitetet i Boston og i utstrakt bruk i USA, Australia og Canada. Kunnskapsgrunnlaget er imidlertid tilpasset norske forhold. Antibiotikampanjen er den andre kampanjen som gjennomføres i Norge.

Den første kampanjen hadde «Riktigere bruk av NSAIDs» som tema, og ga gode resultater. Tilbakemeldingene fra deltagende fastleger var svært gode, og i etterkant så man en betydelig reduksjon i forskrivningen av diklofenak i de kommunene som ble inkludert.