HELSENORGE
MagnetismMM-5-studien:

Kombinasjon av studiemedisiner for pasienter med residiverende og eller refraktær beinmargskreft (myelomatose)

Myelomatose er en kreftsykdom i benmargen med ukontrollert vekst av plasmaceller (en type blodceller). Denne studien undersøker sikkerhet, effekt og tolerabilitet av elranatamab alene og i kombinasjon med daratumumab, sammenlignet med en annen medisinsk kombinasjon (pomalidomid og daratumumab med deksametason).

Om studien

Internasjonal studie

Denne er en internasjonal multisenterstudie. 

Flere sykehus i Norge deltar i denne studien, inkludert: 

  • Haukeland universitetssjukehus
  • Stavanger universitetssjukehus
  • Oslo universitetssykehus (Ullevål sykehus)
  • St. Olavs hospitalLes mer om studien på www.ClinicalTrials.gov

Hvem kan delta?

For å kunne bli med i studien må du ha residiverende/refraktær myelomatose dvs. at du enten har opplevd tilbakefall eller ikke har respondert på tidligere behandling. Du må ha mottatt minst 1 behandlingslinje tidligere (men ikke mer enn 3 behandlingslinjer).

Du kan melde din interesse for studien ved å gi beskjed til din behandlende lege. Din behandlende lege kan eventuelt ta kontakt med aktuelt studiesenter for deltagelse. I tillegg må du oppfylle bestemte inklusjonskrav.
Hva innebærer studien?

Du må gjennomføre en rekke undersøkelser, tester eller prosedyrer for å finne ut om du kan delta i studien. Disse testene inkluderer: medisinsk undersøkelse, nevrologisk undersøkelse, hjerte undersøkelse (EKKO, EKG, MUGA), blodprøve, 24-timers urinprøve, benmargsbiopsi/aspirat og radiologisk undersøkelse (MR, PET-CT, CT), gjennomgang av din sykehistorie.

Studien har tre deler

Del 1

I del 1 vurderes sikkerheten til elranatamab og identifiserer dosen til elranatamab som skal brukes i kombinasjon med daratumumab i del 2 av studien. 

Del 2

I del 2 blir du tilfeldig tilordnet (du vil ikke ha et valg) ett av følgende behandlingsregimer: 
  1. Arm 1: elranatamab alene (det utprøvende legemidlet i denne studien). Elranatamab binder seg samtidig til T-celler (en type immunsystemcelle) og myelomceller, noe som får T-cellene til å ødelegge myelomcellene. Elranatamab anses som utprøvende legemiddel fordi det ikke er godkjent for bruk i Norge eller i andre land. 
  2. Arm 2: elranatamab pluss daratumumab (utprøvende legemiddelkombinasjon). Daratumumab brukes i Norge til behandling av myelomatose, men i denne studien studeres det i kombinasjon med elranatamab, og kombinasjonsbehandlingen er utprøvende. Daratumumab binder seg til et protein i myelomceller og induserer celledød. 
  3. Arm 3: pomalidomid, daratumumab pluss deksametason. Dette er én av standardbehandlingene som brukes for senere linjebehandling av myelomatose.

Del 3

I del 3 vil ukentlig dosering av elranatamab bli sammenlignet med dosering annenhver uke av elranatamab, når gitt i kombinasjon med daratumumab. 

Gjennomføring

Elranatamab (arm 1 og 2) og daratumumab (arm 2 og 3) gis som injeksjon under huden og pomalidomid (arm 3) gis oralt (via munnen). Du blir lagt inn på sykehus de første 2 gangene du mottar studielegemidlet dersom du er tilordnet elranatamab.

Dersom du får behandlingsregimet i arm 1 og arm 2, besøker studiesenteret hver uke i de første 6 månedene av behandlingen, og deretter eventuelt annenhver uke, og etter 12 måneder eventuelt månedlig (dersom du har en god respons på studiebehandlingen) for å gjennomgå studieprosedyrer som å avgi blod-, benmarg-, urin- og spyttprøver, utføre radiologiske undersøkelser, EKG-er og fylle ut spørreskjemaer om helsen din. 

Dersom du er i behandlingsregime 3, vil du besøke studiesenteret hver uke i 2 måneder, deretter annenhver uke fram til måned 7, og deretter hver måned.
Vær oppmerksom

Mulige fordeler ved å delta i studien 

Du mottar en utprøvende behandling hvis du blir randomisert til Arm 1 og Arm 2 i del 2 og dersom du deltar i del 3. Det er mulig at din tilstand eller helse kan forbedre seg med studiebehandling men dette kan ikke loves. Informasjon oppnådd fra denne studien kan hjelpe andre i fremtiden, for eksempel gjennom utvikling av nye legemidler eller behandlinger.

Mulige ulemper ved å delta i studien

Det er ingen garanti for at du vil ha noen som helst helsegevinst. I tillegg, kan du oppleve bivirkninger av legemidler og/eller prosedyrer når du deltar i denne studien. 

Elranatamab kan forårsake bivirkninger bl.a. en reaksjon kalt cytokinfrigjøringssyndrom (CRS), som er en tilstand relatert til en overdreven inflammatorisk respons i kroppen, og kan forårsake en rekke symptomer som feber, frysninger, hodepine, kvalme eller kortpustethet.
Kontaktinformasjon

Oslo universitetssykehus

Studielege: Fredrik Schjesvold,
mobil: 996 97 796, e-post: fredrikschjesvold@gmail.com

St. Olavs Hospital HF

Studielege: Tobias S. Slørdahl,
Epost: tobias.s.slordahl@ntnu.no

Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Studielege: Galina Tsykunova
Epost: galina.tsykunova@helse-bergen.no


Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Studielege: Kari Lenita Falck Moore,
 e-post: kari.lenita.falck.moore@sus.no


Fant du det du lette etter?