Ny cellegift ved tilbakefall av aggressiv lymfekreft

Utprøvende cellegift-behandling ved tilbakefall av aggressive former for lymfekreft: PREBEN studien

Tilbakefall av aggressive lymfomer har en alvorlig prognose. Vi ønsker å prøve ut et nytt regime i en forskerinitiert multisenterstudie. Hensikten er å vise at regimet gir forlenget overlevelse med god livskvalitet.

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for inkludering fra 15.12.2017 fram til 1.6.2019

Dette er et forskningsprosjekt som innebærer utprøving av legemiddelet piksantron i kombinasjon med bendamustin, etoposid og – til B-cellelymfomer – rituximab til pasienter med aggressiv lymfekreft av enten B-celle eller T-celletype som, tross tidligere behandling, på ny er aktiv.

Initiativtager til forskningsprosjektet er Nordisk Lymfomgruppe (NLG) som er en sammenslutning av sykehusavdelinger som arbeider med diagnostisering og behandling av lymfekreft i Norden (Danmark, Finland, Norge og Sverige). NLG er ansvarlig for idéen, utviklingen, gjennomføringen og tolkningen av denne utprøvende behandlingen.

Det finnes ingen standardbehandling i sykdomssituasjonen beskrevet over, enten fordi pasientene allerede har fått høydosebehandling med egne stamceller (HMAS) eller fordi pasientene av medisinske årsaker ikke kan motta slik behandling. I studien prøves derfor ut nye medisiner / nye kombinasjoner av medisiner i håp om å etablere standardbehandlinger med bedre effekt og akseptable bivirkninger.

I denne undersøkelsen kombineres piksantron med 2 andre velbrukte cellegifter, etoposid og bendamustin. Piksantron er godkjent og registrert til kreftbehandling i EU. Dersom lymfekreftcellene har CD20 på sin overflate, får man i tillegg rituximab, som er en immunbehandling. Rituximab har vært i bruk mot blant annet lymfekreft i Norge i mange år.

Det nye er altså kombinasjonen av piksantron, etoposid, bendamustin og eventuelt rituximab og denne blandingen kaller vi P(R)EBEN etter de første bokstavene i hvert legemiddel.

Mer om studien:

ClinicalTrials.govREK

Hvem kan delta?

Du kan delta dersom det er biopsi-bekreftet tilbakefall av aggressivt B- eller T-cellelymfom for

  1. yngre pasienter med tilbakefall mer enn 6 mnd etter høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) - eller for deg med annen sykdom som tilsier at HMAS ikke er forsvarlig
  2. eldre pasienter med tilbakefall mer enn 6 mnd etter siste behandling.

Du kan ikke delta dersom du har fått tilbakefall mindre enn 6 mnd etter siste behandling eller har annen alvorlig sykdom.

Hva innebærer studien?

Du undersøkes med CT og PET / CT samt blodprøver, i stor grad i samsvar med det som er rutine.

Studien er forskerinitiert og følger i stor grad vanlig rutine. Du må regne med de samme utgiftene som også ellers ville påløpe.

Vær oppmerksom

Mulige fordeler og ulemper, inkludert mulige bivirkninger

Fordeler: Studiedeltakerne kan få en behandling som gir bedre effekt enn det de ellers ville fått.

Ulempene er at behandlingen må gis på de tre deltakende sentre – Oslo universitetssykehus, St Olavs hospital eller Stavanger universitetssykehus, hvilket kan innebære mer reising. Bivirkninger som benmargstoksisitet (fall i blodlegemer mellom kurer med økt infeksjonstendens) kan være mer uttalt enn for et regime med et mer lindrende behandlingsmål

Kontakt

Du kan komme i kontakt med og delta i studien gjennom henvisning fra lege ved eget sykehus.

Sjekkliste for fastlegen - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Om kliniske studier

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

      Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.