Spiserørskreft: Tidspunkt for kirurgi etter strålebehandling- og cellegiftbehandling

Målsetningen med studien er å bedømme hvilket tidsintervall etter stråle-/cellegiftbehandling som er det beste for kirurgi, enten etter 4-6 uker eller etter 10-12 uker.

Tidspunkt for kirurgi etter stråle- og cellegiftbehandling for spiserørskreft, NeoRes II studien

Pasienter med cancer i øsofagus og gastroøsofageale overgang får neoadjuvant kjemoradioterapi, dvs. stråle-/cellegiftbehandling før operasjon.

Målsetningen med studien er å bedømme hvilket tidsintervall etter neoadjuvant behandling som er optimalt for kirurgi, enten etter 4-6 uker eller etter 10-12 uker. Dette vil bli sammenlignet i en prospektiv skandinavisk flersenterstudie. Variabler som vil bli studert er total overlevelse, sykdomsfri overlevelse, patologisk tumor-respons (grad av nedsmeltning av tumor), frie reseksjonsrender, komplikasjoner knyttet til kirurgi og helserelatert livskvalitet.


Hvem kan delta?

Pasienter som skal opereres for spiserørskkreft i Norge og som oppfyller inklusjonskriteriene, kan delta i studien. Pasienter som er aktuelle for studier må henvises via fastlege eller sykehus.

Hva innebærer studien?

Inkluderbare pasienter må uansett gjennom kjemoradioterapi før randomisering (inndeling i sammenlign ingsgrupper). Etterpå blir man randomisert til å vente 4-6 eller 10-12 uker før kirurgi. Den gruppen pasienter som må vente 10-12 uker vil bli utsatt for tilleggsundersøkelser for å forsikre seg om at tumor ikke vokser. Hvis tumor vokser vil pasienten raskt bli operert.

Kontakt

Oslo universitetssykehus, Ullevål
Avdeling for kreftbehandling

Kontaktperson: Geir Olav Hjortland, telefon: 23 02 66 00.

Sjekkliste for fastlegen - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.
For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Henvisning sendes:

Oslo universitetssykehus
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

      Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.