Helsenorge

Transkraniell magnetisk stimulering mot sentral nevropatisk smerte

En ny type magnetspole (H-formet) tillater nå en stimulering av dypere og større hjernearealer. Denne magneten har allerede vist potensielt smertestillende effekt i en pilotstudie hos pasienter med smertefull diabetisk polynevropati. Forhåpningen er at den nye H- spolen vil være mer effektiv i behandlingen av pasienter med sentrale nevropatiske smerter. Hovedformålet med denne studien er å sammenligne smertelindring oppnådd med den nye H-spolen mot konvensjonell rTMS.

Om studien

Stimulering av visse deler av hjernen med magnetisme brukes i økende grad til behandling av smerter som oppstår på grunn av skade eller sykdom i det sentrale nervesystemet (hjerne og ryggmarg). Metoden heter «repetitiv (gjentatt) transkraniell magnetisk stimulering» (rTMS), og fungerer ved at en magnetspole omgjør inngående elektrisk strøm til magnetbølger som når inn til hjernen, hvor en svak elektrisk strøm dannes og kan stimulere nerveceller. Effekten har generelt vært beskjeden, men ved hjelp av et nytt apparat ønsker vi å undersøke om en dypere stimulering av hjernen kan ha bedre effekt.

Vi samarbeider med to sykehus i Paris (Hopital Ambroise Paré og Hôpital Henri Mondor)

Hvem kan delta?

For å vite om du kan delta, må du henvises til Avdeling for smertebehandling, OUS, slik at spesialister kan undersøke om smertene er nevropatiske. Fastlege eller spesialist kan henvise. I tillegg til dette må du ha hatt smerte i løpet av de minst 6 siste månedene.

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må din behandlende lege ta kontakt med oss ved å sende en forespørsel til sykehuset som er ansvarlig for studien. Du kan vise din behandlende lege informasjonen som er gitt her på OUS’ sine nettsider og din lege kan deretter henvise videre til oss med informasjon om din totale medisinske tilstand.

For å bli inkludert er det nødvendig at du passer inn i kriteriene forskerne har satt for å velge ut deltagere til studien.

Inklusjonskriterier:

 • Alder over 18 år og mindre enn 80 år
 • Gjennomsnittlig smerteintensitet ≥ 4/10
 • Vedvarende smerte i minst 6 måneder
 • Stabil medisinsk behandling for smerte
 • Sentral nevropatisk smerte relatert til ryggmargsskade eller hjerneslag (gjøres på Avdeling for smertebehandling).

Eksklusjonskriterier:

 • Enhver klinisk signifikant eller ustabil medisinsk eller psykisk lidelse
 • Avhengighetssyndrom
 •  Pågående økonomisk avklaring ift. forsikringsselskap eller NAV
 • Graviditet / amming
 • Kontraindikasjon mot rTMS eller H-coil (tidligere eller nåværende epilepsi; alvorlig hodetraume, intrakraniell hypertensjon, metallklemme, hodekirurgi, pace-maker)
 • Periodisk smerte, mer alvorlig smerte enn nevropatisk smerte og diffus smerte

Hva innebærer studien?

Vi undersøker to ulike typer magnetstimulering, og deres effekt på sentrale nevropatiske smerter. Denne studien kan sammen med andre studier si noe om et slikt behandlingsopplegg bør etableres som et fast tilbud. For å bedre bedømme dette vil noen pasienter få behandling (med begge de to ulike systemene), mens noen pasienter vil få placebobehandling (ingen aktiv behandling via de to ulike systemene).

Studien innebærer en til to besøk til Avdeling for smertebehandling på Ullevål for å fastslå om du har nevropatiske smerter.

Dersom du ønsker og dersom du kan delta i studien, vil du først gjennomgå en magnetresonansskanning (MR) av hodet og deretter møte 15 ganger ved avdelingen. Oppmøtene er både til behandling og til kontroller.

Du vil først gjennomgå behandling med én type spole i 5 dager, deretter er det 5-6 ukers pause før det er en ny behandlingsrunde med en annen type spole. I pausen mellom behandlingsseansene og i ukene etter siste behandlingsseanse vil du møte til kontroller. Du vil dermed være deltaker i studien i omtrent 12 uker.

Selve behandlingen varer i 20 minutter, men det vil være en del tid som går til å besvare ulike spørreskjemaer. Vi anslår at disse besøkene varer i 2-3 timer. Oppfølgingsperioden inkludert behandlingspauser er 12 uker som nevnt ovenfor.

Reiseutgifter dekkes etter behov på samme måte som ved andre behandlingsreiser. Du betaler ikke for behandling og kontroller i forbindelse med denne studien. Dersom du har behov for overnatting vil dette bli dekket.

Vær oppmerksom

rTMS er en ny og muligens effektiv smertebehandling som ser ut til å ha svært få bivirkninger.

En fordel er at rTMS-behandling er smertefri. Det vanligste ubehaget er følelse av midlertidige «prikninger» når rTMS-spolen plasseres over hodebunnen. Noen har også rapportert forbigående hodepine og ubehag med lyden stimuleringen avgir. Det er rapportert svært sjeldne tilfeller med forbigående kramper.

Hvis du har eller har hatt epilepsi, om du er gravid eller ammer, hvis du har cochleaimplantater eller pacemaker, eller dersom du har gjennomgått en nevrokirurgisk operasjon (det vil si hjernekirurgi), kan du ikke delta i studien.

Deltakelse i studien krever at du setter av noe tid. Som tidligere nevnt må du komme til Smertebehandlingsavdelingen i alt 15 ganger for behandling og kontroller i løpet av 12 uker.

Kontaktinformasjon

Alle henvendelser vedrørende studien rettes til studielege og avdelingsleder Audun Stubhaug, eller overlege, professor Per Hansson ved Avdeling for smertebehandling, Oslo universitetssykehus.

Ved vurdering av deltakelse i studien skal det i tillegg til kliniske opplysninger stå «Vurdering for deltakelse i rTMS-studien». I sentralt henvisningsmottak registreres henvisningen og videresendes Avdeling for smertebehandling for vurdering.

Bruk elektronisk henvisning hvis du har mulighet til det. Henviser finner adressen for elektronisk henvisning i adresseregisteret i eget journalsystem.

NB: Vanlig e-post er en usikret kanal, og skal ikke brukes til å sende henvisninger eller andre personopplysninger.

Postadresse til henvisningsmottaket:

Oslo universitetssykehus
Anestesiologi/smerte
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Fant du det du lette etter?