HELSENORGE

Kvalitetssystem

Plan for kompetansespredning

Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse (NKUP) ble opprettet i 2019 på Oslo universitetssykehus, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme. Utredning, diagnostikk og behandling av psykisk lidelse hos personer med utviklingshemming er vurdert som et kompetansesvakt område.

NKUP skal gjennom kunnskapsformidling, kompetanseheving og ved å belyse problemstillinger relevante for spesialisthelsetjenester bidra til økt kvalitet og et mer likeverdig tjenestetilbud til pasienter med utviklingshemming og/eller autisme fra 16 års alder i hele Norge.

Kompetansespredningsplanen til NKUP bygger på en kartlegging av spesialisthelsetjenester til pasienter med utviklingshemming og psykisk lidelse (2019), tidligere norske undersøkelser og internasjonal forskning. Der er det avdekket at fagpersoner har behov for kunnskap både om utredning, diagnostikk og behandling. Kompetansetjenesten har derfor utarbeidet en «tre trinns kunnskapsrakett» for å spre kunnskap om utredning, diagnostikk og behandling av psykisk lidelse når pasienten har utviklingshemming. Kunnskapsraketten består av korte filmer på ca. ti minutter om diagnoser og behandling, tekster om god praksis som gir mer inngående informasjon og ukentlige tirsdagswebinarer av 30 minutters varighet. Tiltaket tar hensyn til fagpersoners travle hverdag ved at de har tilgang til kunnskapen når de har tid og behov for den uavhengig av hvor de bor i landet. NKUP avholder også to webinarer/seminarer med lengre varighet to ganger årlig hvor det ene omhandler et relevant tema og det andre er en oppsummering med nytt fra forsknings- og praksisfeltet.

Selv om personer med utviklingshemming og autisme har høyere forekomst av psykisk lidelse enn befolkningen for øvrig er pasientgruppen relativt liten i de fleste enhetene innen psykisk helsevern og habiliteringstjenestene i landet. Det kan derfor være vanskelig å etablere god nok kompetanse innen den enkelte enhet. NKUP leder to fagnettverk hvor fagpersoner fra spesialisthelsetjenesten kan delta og drøfte faglige problemstillinger med hverandre på tvers av enheter og sykehus.

Kunnskapsspredning og kompetanseheving er NKUPs hovedoppgaver, men fordi feltet er svakt kunnskapsbasert bidrar kompetansetjenesten gjennom samarbeid med spesialisthelsetjenesten til å gjennomføre forsknings- og kvalitetsforbedrende prosjekter. NKUP initierer og søker midler til prosjekter, men deltar også i prosjekter andre har initiert samt bidrar til å spre kunnskap om og fra prosjekter fra hele landet. Prosjektene omhandler temaer som er relevant for å øke kunnskap og kvalitet om utredning, behandling og organisering av spesialisthelsetjenester.

Tilgang til tjenester fra NKUP avhenger av at fagpersoner kjenner til kompetansetjenesten og tilbudene. Kommunikasjon utad er derfor en viktig forutsetning for at NKUP skal lykkes med å spre kunnskap og øke kompetansen. For å nå ut har NKUP en oppdatert hjemmeside med beskrivelse av god praksis og nyheter, vi sender ut månedlige nyhetsbrev og publiserer på egen Facebook-side samt at vi orienterer om tilbudene når vi avholder lengre webinarer, ved forelesninger, stands/postere, gjennom referansegruppens medlemmer og på epost-signaturen til ansatte.

NKUP har følgende aktiviteter som skal bidra til kompetansespredning i hele landet:
• To nasjonale fagnettverk
• Initiering og publisering av fagutvikling og forskning
• Foredrag og undervisning på forespørsel
• Ukentlige tirsdagswebinarer
• Lengre webinarer/seminarer om aktuelle temaer
• Hjemmeside med beskrivelse av god praksis og nyheter
• Månedlige nyhetsbrev
• Facebook-side

​System for dokumentert effekt

Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse (NKUP) skal tilby kompetanseutviklende tiltak som skal bidra til at pasienter med utviklingshemming og psykisk lidelse får bedre tjenester. Det finnes ikke kvalitetsregistre som kan måle om tjenestene til pasientene blir bedre og i kartleggingsrapporten av spesialisthelsetjenester for pasienter med utviklingshemming og psykisk lidelse finner vi at det ikke bare er manglende kunnskap og kompetanse som er barrierer for gode og likeverdige tjenester, men også organisering av tilbudet i helseforetakene.

NKUP dokumenterer derfor effekt av tiltakene gjennom å forespørre fagpersoner som anvender våre tjenester om de opplever at tiltakene bidrar til at de øker sin kunnskap og kompetanse. Dette gjør vi gjennom årlige å spørreundersøkelser til deltagerne i fagnettverkene og til abonnentene til tirsdagswebinarer og nyhetsbrev. Gjennom abonnementsordningen til tirsdagwebinarene og nyhetsbrev og påmelding til lengre webinarer og fagnettverk, dokumenterer vi om disse tiltakene når ut til alle landets helseforetak/sykehus. NKUP gjennomførte desember 2021 en brukerundersøkelse hvor vi ba om tilbakemeldinger på våre tjenester. Resultatene er oppsummert i denne artikkelen.

Resultatmål

Formål med tjenesten er å bidra til økt kvalitet og mer likeverdig tjenestetilbud til personer med utviklingshemning og psykisk lidelse særlig knyttet til differensialdiagnostiske vurderinger, psykososiale behandlingsmetoder inkludert miljøbehandling, medikamentell behandling og overvåking av bivirkninger.

For å nå formålet med tjenesten er overordnet resultatmål:
Fagpersoner i psykisk helse og avhengighet og habiliteringstjenesten i spesialisthelsetjenesten har tilgang til kunnskapsbasert informasjon om utredning, diagnostikk og behandling av psykisk lidelse hos personer med utviklingshemming og eller autismespekterforstyrrelse.

Det skal NKUP nå gjennom:
• kontakt, dialog og undersøkelser avdekke faglige behov og ønsker fra enhetene.
• formidling av kunnskap og ved å bidra til å etablere kompetanse på en kunnskapsbasert måte som er tilpasset enhetene (innhold, sted, tid).
• deltaglese i og initiering av fagutvikling og forskning på områder som bidrar til likeverdige helsetjenester med god kvalitet.
• samarbeid med brukerorganisasjoner.
• samarbeid med relevante kompetansetjenester.
• å holde oss orientert og samarbeide med internasjonale miljøer.

Når skal resultatmålet være oppfylt

Kompetansetjenesten utarbeider årlige handlingsplaner med konkrete resultatmål. De årlige resultatmålene bygger opp mot overordnet resultatmål for tjenesten. På bakgrunn av en gjennomgang av ordningen med nasjonale kompetansetjenester ble det av Helse- og omsorgsdepartementet besluttet at tidshorisonten for Nasjonal kompetansetjeneste med funksjon kompetanseoppbygging skal ha en virketid på ti år. NKUP har ikke fått klare signaler men anser at overordnet resultatmål må være oppfylt før virketiden utløper i 2029.


 

Tilbake til NKUPs forside

Fant du det du lette etter?