HELSENORGE

Legemiddelanalyser

Legemiddelanalyser utføres når det er behov for å måle legemiddelkonsentrasjoner i kroppen. Det er aktuelt å gjøre legemiddelanalyser i blod eller serum som ledd i terapikontroll, ved spørsmål om medikamentetterlevelse eller ved mistanke om forgiftning eller overdosering. Terapikontroll er særlig aktuelt ved manglende effekt, mistanke om bivirkninger, interaksjoner og i spesielle populasjoner (eldre, barn, gravide). For enkelte legemidler (f.eks. litium og utvalgte immundempende legemidler) finnes fastlagte standardprosedyrer for å bruke legemiddelkonsentrasjonene til å tilpasse behandlingen. 

Tidspunkt for prøvetaking av legemiddelanalyser avhenger av problemstilling og hvilket stoff som skal analyseres. Tiden fra inntak av legemiddel til blodprøvetaking har stor betydning for prøvesvaret. Ved terapikontroll tas prøver som hovedregel medikamentfastende (rett før neste dose) og etter at pasienten har stått på medisinen lenge nok til at konsentrasjonen av legemidlet er rimelig stabil (vanligvis etter fem halveringstider). For enkelte legemidler tas flere prøver innenfor samme doseintervall for å beregne totaleksponering. I situasjoner hvor det foreligger mistanke om forgiftning eller manglende etterlevelse kan prøve tas når som helst.

Adekvat fortolkning av legemiddelanalyser forutsetter tilgang til relevante kliniske opplysninger om sykdomsforhold og legemiddelbruk. Laboratoriet som sender ut analysesvar vet ofte lite om pasienten. Det er derfor viktig at rekvirerende lege alltid fortolker analysesvaret i lys av kliniske opplysninger og i samråd med pasienten. Rekvirenter er velkommen til å ta kontakt med oss dersom det er behov for å diskutere analysesvar (se telefonnummer nederst på siden).

Les her for mer informasjon om de enkelte legemiddelanalysene: Brukerhåndbok i klinisk farmakologi OUS (labfag.no)

 Fant du det du lette etter?