HELSENORGE

Legemiddelbruk

 

Legemiddelsikkerhet er et samlebegrep for alle aktiviteter, prosesser og rutiner som gjøres for å redusere forekomsten av uønskede legemiddelhendelser og sikre kvaliteten på legemidlene som brukes. Blant annet er rapportering av nye bivirkninger ved bruk av legemidler viktig for å gjøre legemiddelbehandlingen bedre og sikrere for pasienter.
Vår seksjon har et spesielt ansvar for å lage og vedlikeholde prosesser og rutiner som sykehuset har utformet for å sørge for legemiddelsikkerhet. Vi følger med på meldte uheldige hendelser innen legemiddelhåndtering. Kunnskapen og konsekvensene fra hendelsene brukes for forbedring av prosesser og til læring for andre enheter i helseforetaket. Vi følger opp uheldige hendelser basert på systemfeil som for eksempel legemidler med forvekslingsfare eller der brukervennligheten ikke er tilfredsstillende.

Fant du det du lette etter?