HELSENORGE

Legemiddelbruk

Seksjon for Legemiddelkomite- og sikkerhet skal understøtte rasjonell, sikker og kostnadseffektiv legemiddelbruk i sykehuset. 
Rasjonell legemiddelbruk er tuftet på kunnskapsbasert medisin med referanse til forskning, kunnskapsoppsummeringer, metodevurderinger, retningslinjer, erfaringer fra klinisk praksis og pasientperspektiv.  Utviklingen av presisjonsmedisin ventes å kunne gi muligheter for tilpasninger av medikamentell behandling til den enkelte pasient på stadig flere områder for å optimalisere effekt og samtidig begrense utilsiktede hendelser.
 

Seksjonen har ansvar for å lede og drifte Legemiddelkomiteen (LMK) ved Oslo universitetssykehus som er et viktig instrument i det klinikkovergripende arbeidet på ovennevnte felter. Komiteen har medlemmer fra en rekke klinikker i sykehuset og har en rådgivende funksjon overfor Direktøren. Legemiddelkomiteen kan også få tildelt beslutningsmyndighet i visse saker. Komiteens arbeid omfatter også underutvalg på en rekke områder med tverrfaglig representasjon fra sykehuset; utvalg for medikamentell kreftbehandling, legemiddelhåndteringsutvalget, utvalg for legemidler til barn, psykofarmakautvalget, anti-epileptikautvalget, legemiddeløkonomiutvalget og utvalg for smertebehandling.
Seksjonen er videre involvert i en rekke andre aktiviteter og prosjekter som skal understøtte utvikling av rasjonell og sikker legemiddelbruk i sykehuset, eksempelvis lukket legemiddelsløyfe og farmasitun.Fant du det du lette etter?