Lover og regler

​Helsepersonell omfattes av mange lover og regler, og hver enkelt er ansvarlig for å sette seg inn i de lover som til enhver tid er gjeldende for sitt eget virke. Under er det listet opp noen, men ikke alle, lover som kan være aktuelle.
Ingen norske lover beskriver hvilke krav som stilles til dekontamineringsprosessen, men det stilles klare krav til forsvarlig drift, med spesielt hensyn til pasientsikkerhet, smittevern, HMS og arbeidsmiljø. I tillegg kommer en rekke norske standarder man bør sette seg inn i.
Ved å følge våre råd og anbefalinger – som baserer seg på norsk lovverk, standarder og internasjonale anbefalinger - er det lettere å holde seg innenfor det som anses å være forsvarlig drift og «best practice».

Lover og forskrifter
LOV-2017-06-16-55Tannhelsetjenesteloven
LOV-2018-12-20-98 LOV-2018-06-22-46 Arbeidsmiljøloven
LOV-2018-12-07-91Spesialisthelsetjenesteloven
LOV-2018-04-27-14Lov om legemidler
LOV-2017-03-03-8Smittevernloven
LOV-2018-06-15-38Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)
LOV-2018-06-22-76Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
LOV 1995-01-12-06: Lov om medisinsk utstyr.
FOR 1997-05-10-02: Forskrifter om kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie.
FOR 2005-12-15-1690: Forskrift om medisinsk utstyr.
FOR 2013-11-29-1373: Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr.
FOR-2016-12-22-1868: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)


Standarder: Norsk Standard: www.standard.no
Veiledere:

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.