HELSENORGE

Metodeutvikling som har betydning for persontilpasset legemiddelbehandling

Den nylig publiserte analysemetoden for busulfan har blitt utviklet og tatt i bruk ved Avdeling for farmakologi. Metoden brukes til persontilpasning av den forberedende behandlingen i forkant av hematopoetisk stamcelletransplantasjon.

Overingeniør Andersen foran massespektrometer.jpg

Overingeniør Andersen foran massespektrometer som brukes ved analysering av busulfan. Foto: Nils Tore Vethe

Busulfan er et potent cytotoksisk legemiddel som brukes i den forberedende behandlingen før transplantasjon av hematopoetiske stamceller. Det er viktig at doseringen er balansert slik at man oppnår cytotoksisk effekt og samtidig lavest mulig risiko for alvorlige bivirkninger. I en del av behandlingsprotokollene benytter man seg av fortløpende busulfan-målinger i blodprøver som et verktøy for å persontilpasse doseringen.

Når busulfan-målingene brukes i forbindelse med kritisk pasientbehandling, er det avgjørende at man kan stole på analyseresultatene og at de kommer i tide. Anders M. Andersen er førsteforfatter på artikkelen publisert i Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. Han avdekket metodologiske utfordringer i forbindelse med utviklingsarbeidet. Hjelpestoffer i infusjonsvæsken, som da også foreligger i blodet til pasienten, påvirket analysen i massespektrometeret og det måtte gjøres ulike tiltak for å motvirke dette. Valideringen viste at de analysetekniske tiltakene har stor betydning i forbindelse med analyseprinsippet væskekromatografi-massespektrometri. Under metodeutviklingen ble det også lagt  vekt på at analysen skal kunne utføres raskt og driftssikkert, siden man må være sikker på at analyseresultatene er klare før neste dose skal gis. Metodedesignet ble lagt opp for å sikre praktisk gjennomføring og minimalisere feilrisikoen.

Medarbeidere ved Avdeling for farmakologi legger stor innsats i å opprettholde driftssikkerheten og kvaliteten for busulfan-analysene, både på hverdager og i helger. Metodeartikkelen dokumenterer at busulfan måles med høy presisjon over tid i det farmakologiske laboratoriet. Analysemetoden har fleksibilitet til å gå på ulike analyseinstrumenter og den har også fått Norsk akkrediterings kvalitetsstempel.

Les mer om den nye Busulfanmetoden i Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis her