HELSENORGE

Ny og bedre analysemetode for rusmidler og vanedannende legemidler i serum

Seksjon for klinisk farmakologi på Ullevål har tatt i bruk en ny og mer effektiv analysemetode for rusmidler og vanedannende legemidler i serum. Endringen betyr at alle rekvirerte rusmidler og vanedannende legemidler fra vårt repertoar vil bli analysert samtidig og dermed blir svartiden kortere. Seksjonen utfører disse analysene innenfor vanlig arbeidstid, flere dager i uken.

Foto: OUS bildedatabase

Analyserepertoaret er fornyet og omfatter analyser av de vanligste rusmidlene og vanedannende legemidlene i Norge. Flere nye stoffer er inkludert (fentanyl, tramadol, tapentadol, zopiklon, zolpidem og tetrahydrocannabinol (THC, virkestoff i cannabis)). Analysene kan bestilles i DIPS for Ullevål-rekvirenter, enten som enkeltstoff eller som pakker (se nedenfor). For andre sykehus i OUS og eksterne rekvirenter kan papirrekvisisjon benyttes.

Her er en oversikt over analysene ut fra analysepakkene i DIPS:

aktuelle vanedannende legemidler og rusmidler
Vanedannende legemidler

Opioider

Benzodiazepiner / Hypnotika

Sentralstimulerende

Cannabis

Buprenorfin

Buprenorfin

Alprazolam

Amfetamin

THC

Fentanyl

Fentanyl

Diazepam

Metamfetamin

 

Kodein

Kodein

Klonazepam

Benzoylekgonin*

 

Morfin

Morfin

Nitrazepam

MDMA (ecstasy)

 

Oksykodon

Metadon

Oksazepam

 

 

Tapentadol

Oksykodon

Zolpidem

 

 

Tramadol

Tapentadol

Zopiklon

 

 

Alprazolam

Tramadol

 

 

 

Diazepam

 

 

 

 

Klonazepam

 

 

 

 

Nitrazepam

 

 

 

 

Oksazepam

 

 

 

 

Zolpidem

 

 

 

 

Zopiklon

 

 

 

 

*Benzoylekgonin er et ikke-aktivt omdannelsesprodukt av kokain