HELSENORGE

Dødsfall etter tidligere smitteutbrudd på Ortopedisk klinikk

Etter smitteutbruddet på ortopedisk sengepost på Ullevål sykehus i februar/mars, er det nå bekreftet at 17 pasienter og 24 ansatte ble smittet. En av pasientene er død som følge av covid-19.


- Det er svært beklagelig at vi får et  utbrudd av koronasmitte på en av våre sengeposter, og at en pasient dør som følge av dette. Våre tanker går til de pårørende, sier klinikkleder Rolf Riise

Dødsfallet er meldt Helsetilsynet.

Britisk virus krever ekstra tiltak

Smitteverntiltakene på sykehuset i det foregående året har vært gode nok, men viser seg nå å ikke være tilstrekkelige for å møte den britiske varianten. Derfor har sykehuset med virkning fra i dag innført ekstra smitteverntiltak, som blant annet innebærer utvidet bruk av øyebeskyttelse sammen med munnbind og utvidet bruk av åndedrettsvern.

- God avstand er det mest effektive tiltaket, men ikke alltid gjennomførbart inne på et sykehus. Utbruddet ved ortopedisk sengepost er en påminnelse til oss alle om hvor lett viruset kan smitte, og hvor viktig smitteverntiltakene er, sier Riise.

Fortsatt redusert drift på sengeposten

- Vi håndterer øyeblikkelig hjelp på vanlig måte, men elektiv drift er foreløpig satt på vent.  Det er viktig å presisere at det på nåværende tidspunkt ikke er innlagt pasienter med smitte hos oss, sier Riise.