Søknad om sentrale forskningsmidler for 2019-2020 til generelle forskningsbiobanker – 2-årig tildeling

Oslo universitetssykehus lyser ut sentrale forskningsmidler for 2019/2020. 3,85 millioner kroner per år er avsatt strategisk satsning på store forskningsbiobanker. Søknader sendes forskningsleder i egen klinikk innen 18. november. 

Rammer og frister

Total ramme: 3,85 mill. kroner pr år.
Maksimalt søknadsbeløp pr biobank: 1 mill. kroner pr år.

Utfylt skjema sendes klinikkens forskningsleder med frist 18. november 2018.

Forskningsleder i klinikk kvalitetssikrer søknadene som sendes til Biobank – og registerutvalget ved Turid Eide: tureid@ous-hf.no , med frist 25. november 2018.

 

Formål

En del av de sentrale forskningsmidlene har tradisjonelt vært søkbare for forskningsbiobanker og lokale kvalitetsregistre, med årlige utlysninger. OUS ønsker nå, etter anbefaling fra Biobank- og registerutvalget, å prioritere en strategisk satsing på store forskningsbiobanker, i tråd med behov for modernisering og bedre samling av infrastrukturen for sykehusets biobanker.

I 2019 og 2020 vil derfor stimuleringsmidlene til infrastrukturtiltak eller etableringstiltak kun deles ut til generelle (også kalt tematiske eller prospektive) forskningsbiobanker, forankret på OUS.

En generell forskningsbiobank består av biologisk materiale som er samlet/samles inn uten krav om å tilhøre ett konkret forskningsprosjekt. Det betyr enten at det endelige forskningsformålet eller analysene ennå ikke er bestemt, og/eller at materialet tenkes brukt til flere forskningsprosjekter i OUS (jf. eHåndbok dok. 806 Biobank Opprettelse og organisering av generell forskningsbiobank). Søknader om klinikkvise/klinikkovergripende store tematiske forskningsbiobanker (f.eks. innen hjerte-kar, nevrologi, kreft, o.l.) vil bli prioritert.

Økonomiske betingelser

Tildelingen vil gjelde for to år (2019-2020). Totalsummen til utdeling pr år er 3,85 mill. kroner.  Målsettingen er å bidra til etablering og/eller videreutvikling av storskala forskningsbiobanker. Det blir ikke tildelt midler til drift av forskningsbiobankene utover to år. Det tildeles heller ikke midler til investeringer /utstyrsanskaffelser / ombygginger (jf. gjeldende investeringsgrense, dvs. kostnad over 100 000 kroner inkl. installasjon og MVA, og mer enn tre års levetid).

Midlene er begrenset oppad til kroner 1 mill. kroner pr år pr innvilget søknad. (dvs. totalt 2 mill. kroner). Fremtidige planer for finansiering av drift av biobanken må beskrives.

Midlene må brukes innen utgangen av hvert enkelt år (2019/2020) og er ikke overførbare.

 

Fant du det du lette etter?