Utlysning av OUS-midler til forskningsbiobank og lokale kvalitetsregistre 2018

Oslo universitetssykehus lyser ut sentrale forskningsmidler for 2018. 1.6 millioner kroner er øremerket forskningsbiobanker, 2.1 millioner kroner er avsatt til lokale medisinske kvalitetsregistre. Søknader sendes forskningsleder i egen klinikk innen 31. oktober. 

​Forskningsbiobanker

Stimuleringsmidlene deles ut til infrastrukturtiltak og/eller etableringstiltak for forskningsbiobanker forankret på Oslo universitetssykehus. Totalsummen for 2018 er 1.6 MNOK. Siktemålet er å bidra til etablering og/eller videreutvikling av forskningsbiobanker. Det blir ikke tildelt midler til normal/løpende drift av forskningsbiobankene, men til tidsavgrensede utviklingskostnader.  Det tildeles heller ikke midler til større investeringer/utstyrsanskaffelser (dvs. over kr. 100 000,-). Midlene vil bli tildelt som engangsbeløp, begrenset oppad til kroner 500 000,-. Fremtidig finansiering av biobanken må beskrives. Midlene må brukes i 2018 og er ikke overførbare.

Lokale medisinske kvalitetsregistre

Stimuleringsmidlene deles ut til tidsavgrensede utviklingskostnader for etablering/oppgradering av lokale kvalitetsregistre på Oslo universitetssykehus. Totalsummen for 2018 er 2.1 MNOK. Det blir ikke tildelt midler til normal/løpende drift av kvalitetsregistre. Midlene vil bli tildelt som et årlig engangsbeløp, begrenset oppad til kroner 500 000,-. Fremtidig finansiering av kvalitetsregisteret må beskrives. Midlene må brukes i løpet av 2018 og er ikke overførbare.

Felles retningslinjer for søknadsbehandling

Søker må være ansatt ved Oslo universitetssykehus, eller inngå i en felles forskningsgruppe mellom Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. Tildelte midler skal forvaltes av klinikker i Oslo universitetssykehus og er ikke overførbare til senere år. For tildelingskriterier, se vedlagte søknadsskjema.
 
Utfylt søknadsskjema skal sendes forskningsleder i egen klinikk innen 31. oktober. 
Forskningsleder gjør en kvalitetssikring av de innkomne søknader og videresender liste med inntil 3 søknader for hver kategori (hvert enkelt søknadsskjema sendes med vedlegg som samlet PDF) til Turid Eide (tureid@ous-hf.no) med frist 7. november.
 
Vær oppmerksom på at det er satt opp to frister, 31. oktober gjelder intern søknadsfrist for søker til forskningsledere. 7. november er frist for forskningsledere.

Søknadene vil bli vurdert av Biobank- og registerutvalget og det tas sikte på at utdeling av midlene skjer i begynnelsen av januar.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.