Framtidens OUS

Framtidens OUS er fellesnavnet på de tre bygge- og utviklingsprosjektene Radiumhospitalet, Regional sikkerhetsavdeling (RSA) og Aker/Gaustad.

Radiumhospitalet og RSA er ferdig med konseptfasen og over i forprosjektfasen. Prosjektet eies av Helse Sør-Øst RHF og godkjente i sitt styremøte 31. januar 2019 konseptrapporten for å videreutvikle Oslo universitetssykehus på Aker og Gaustad.
Oslo universitetssykehus sin rolle er å sørge for medvirkning fra brukerorganisasjonene, ansattes organisasjoner og vernetjeneste. OUS sine innspill i konseptfasen har kommet fram i prosjektets samhandlingsgruppe, gjennom fokusgrupper og i dialog mellom linje og ledelse i sykehuset.

Helse Sør-Øst vedtok 16. juni 2016 at  Oslo universitetssykehus skal utvikles som tre sykehus med klare samfunnsoppdrag; et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet.

 

Vedtaket i Helse Sør-Øst 16.10.2016

Helse Sør-Øst eier og leder prosjektet gjennom konseptfaser, forprosjekt og byggeprosjekt. OUS sin rolle er å gi innspill til Helse Sør-Øst for å sikre gode løsninger for pasientbehandling og drift.

Prosjektets nettsider hos Helse Sør-Øst

 

Alle rapportene fra prosjektet er offentlig tilgjengelige. Ved spørsmål, send e-post til framtidensous@ous-hf.no.

For media

Journalister som ønsker mer informasjon bes henvende seg til medievakten ved Oslo universitetssykehus.

OUS utviklingsplan 2035

Planen beskriver endringsfaktorer som vil påvirke framtidig sykehusvirksomhet, som befolkningsutvikling, sykdomsutvikling, medisinskfaglig utvikling, teknologisk utvikling, samt funksjons- og oppgavedeling med andre sykehus og primærhelsetjenesten. Disse faktorer danner grunnlag for beregninger av framtidig kapasitets-,
kompetanse- og økonomibehov, som basis for økonomisk langtidsplan, framtidige byggeprosjekter
og plan for kompetanseutvikling. Oslo universitetssykehus skal i perioden frem mot 2035 bygge mange nye sykehusbygg på flere lokalisasjoner. Elementene beskrevet i utviklingsplanen vil være viktige premissleverandører i
virksomhets- og byggplanleggingen.

 

 

Fra idéfase til konseptfase

Høsten 2008 vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF å dele inn regionen i sykehusområder med helseforetak som skal gi et helhetlig tilbud til befolkningen. (Helse Sør-Østs styresak 108-2008). Oslo universitetssykehus ble etablert 1. januar 2009 da helseforetakene Ullevål, Aker og Rikshospitalet/Radiumhospitalet ble slått sammen. Målet var å forsterke lokalsykehusrollen, samle regionsfunksjoner, tilpasse ressurser til redusert opptaksområde og etablere gode pasientforløp.

I 2014 hadde OUS jobbet med idéfasen inkludert tre mulige løsninger: samling av alt på Gaustad eller på Ullevål, eller en delt løsning med både Ullevål og Gaustad.

I mars 2012 ble arealutviklingsplanen for OUS styrebehandlet. Desember samme år vedtok styret i OUS at OUS skulle starte å planlegge Framtidens OUS, altså starte idéfasen for å beskrive både hvor sykehusene skulle være og hvordan de skulle organiseres.  OUS leverte den første rapporten i juni 2014. Denne ble sendt på offentlig høring og ble kvalitetssikret av eksternt selskap (Opak/Metier) høsten 2014.

Inkludert i idéfasen ligger en vurdering av 0-alternativet- som viser konsekvensene av å bruke den eksisterende bygningsmassen dersom nye bygg ikke blir realisert. Det påpekes: «Betydelig andel av bygningsmassen ved OUS er i så dårlig teknisk tilstand at det er reell fare for havari, noe som vil medføre driftsstans eller stenging av hele eller deler av bygningen.»

Idéfaseutredningen frem mot sommeren 2014 studerte ulike virksomhetsmodeller og tilhørende muligheter for lokalisering; full samling på Gaustad, full samling på Ullevål og en delt løsning mellom Ullevål og Gaustad. Kombinasjonen av ulike virksomhetsmodeller og lokalisering ga mange ulike muligheter, som skissen fra den første idefaserapporten her viser.

Profilen endret seg betydelig da det var mange eksterne som ønsket et eget lokalsykehus.
I løpet av 2015 kommer utredning av «kreft» og «lokalsykehus» i tillegg til idefasens hovedutredning.
OUS «eier» prosessen fra 2013 til 2016. HSØ mottar idéfaserapporten januar 2016. Over 300 medarbeidere var involvert i denne prosessen.

Etter sommeren 2014 blir rapporten fra idéfasen revidert og lagt frem for sykehusstyret i april 2015. Styret vurderer alle innspill etter høring, fra ekstern kvalitetssikrer og fra egne fagmiljø og eksterne samarbeidspartnere. Som et resultat av styrebehandlingen bes det om en egen delutredning for kreftvirksomheten og mulighetene for å opprette et nytt lokalsykehus i Oslo.

De to delutredningen om kreft og lokalsykehus ble, sammen med den overordnede utredningen, behandlet av sykehusstyret ved juletider i 2015. I januar 2016 sender OUS den endelige idefaserapporten til styret i Helse Sør-Øst. Idefasen ble behandlet på Helse Sør-Østs styremøte den 16. juni 2016. Helse Sør-Øst vedtok at Oslo universitetssykehus skal utvikles som tre sykehus med klare samfunnsoppdrag; et lokalsykehus på Aker, et komplett regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet.

Desember 2015 er en oppdatert versjon av idéfasen «konkretisering etter høring». Denne styrebehandles i OUS januar 2016 sammen med idéfase for Radiumhospitalet og idéfase for Regional sikkerhetsavdeling.

Foretaksmøtet vedtar 24. juni 2016 at det framtidige OUS skal bestå av et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Foretaksmøtet ber om at Aker sykehus utvikles som lokalsykehus som på sikt kan overta ansvaret for de tre Oslobydelene som tilhører Ahus.

I Helse Sør-Øst sitt styremøte 16.  juni 2016 blir det vedtatt at prosjektet skal avgrenses før prosjektet kan gå videre til konseptfasen: Prosjektet jobbet gjennom 2017 med avgrensning og dimensjonering for utbygging i første etappe med fokus på virksomhetsinnhold, arealbehov for universitetsfunksjoner. Prosjektet jobbet også med mulighetsstudier og tomteavklaringer i tillegg til overordnede framdrift og estimat for investeringsprofil. Dette arbeidet lå til grunn for oppstart av Konseptfasen.

Følgende virksomhetsmodell lå da til grunn for vurderingen:
• Regionale sykehusfunksjoner og lokalsykehusfunksjoner for 3 bydeler lokaliseres på Gaustad.
• På Aker planlegges det med lokalsykehusfunksjoner for 3 bydeler i Oslo og bydel Alna som overføres fra Akershus universitetssykehus.
• For psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling planlegges det med lokalisering på Aker og med basis i 6 bydeler i Oslo og bydel Alna fra Akershus universitetssykehus.

Dokumenter idéfase

OUS styrevedtak som omhandler idefaseprosjektet

Se styrebehandling på nettsiden.

Styrets nettsider

OUS sin rolle i konsepftfasen (Aker/Gaustad)

Fra 2016 er det Helse Sør-Øst RHF som «eier» prosessen. Det er HSØ som er ansvarlig for planlegging av prosjektet, og etter hvert bygging, ferdigstillelse og idriftsettelse. 

OUS sin rolle er å sikre at konseptene som utarbeides gir rom for en god og funksjonell drift. 300 medarbeidere i flere fokusgrupper har bidratt og gitt innspill, spesielt med tanke på hvilke funksjoner og avdelinger som er avhengig av hverandre og bør ha nærhet til hverandre.

HSØ startet konseptfasen i februar 2018. Skisseprosjektet er en del av konseptfasen. Grunnlaget for skisseprosjekt på Aker og Gaustad ble styrebehandlet i HSØ og OUS i juni 2018. Prosjektorganisasjonen  (HSØ) har sikret fremdrift og tatt beslutninger.

Vår rolle: OUS har gitt innspill som sikrer at vi får god drift av sykehuset. OUS har bidratt til utvikling av konsepter og driftsmodeller. OUS sine medarbeidere og brukere av sykehuset har bidratt med sin kunnskap og erfaringer og gitt innspill til prosjektorganisasjonen i HSØ. OUS sin rolle i samarbeidet med HSØ er beskrevet i en samhandlingsavtale og inkluderer en betydelig medvirkning fra brukerorganisasjonene, ansattes organisasjoner og vernetjeneste. OUS sine innspill har kommet fram i prosjektets samhandlingsgruppe, gjennom fokusgruppene og i dialog med linje og ledelse i sykehuset.

OUS sin medvirkning har vært organisert gjennom «Fokusgrupper», med medarbeidere, deres organisasjoner, vernetjenesten og brukerrepresentanter. For Aker har det vært  åtte fokusgrupper og for Gaustad har det vært syv  fokusgrupper. Det har vært felles fokusgrupper for ikke- medisinske tjenester, forskning og undervisning.

I tillegg har det vært felles fokusgrupper for Aker og Gaustad (og Radiumhospitalet og RSA) for teknisk drift og sikkerhet, logistikk, medisinsk teknisk utstyr og IKT og teknologi

Fokusgruppenes oppgaver er å bidra til utvikling av gode konsepter ved å beskrive prinsipper for person- og vareflyt til, fra og innad i sykehuset og beskrive krav til nærhet mellom funksjoner.

OUS er ansvarlige for helheten, og har også hatt fokusgrupper som har arbeidet med gjenværende virksomhet på Ullevål og SSE etter gjennomført etappe 1.

Konseptfaserapport ble ferdigstilt høsten 2018 og behandlet i styringsgruppen og i styret i Oslo universitetssykehus HF og styret i Helse Sør-Øst RHF i desember 2018.

Det har vært en ekstra fokusgruppe på Aker for psykisk helse og avhengighet (det var ikke aktuelt for Gaustad).

Dokumenter konseptfaser

Konseptfasene til de ulike byggeprosjektene i OUS eies og drives av Helse Sør-Øst. Dokumenter og rapporter fra konseptfasene finnes på nettsidene til Helse Sør-Øst.

Konseptfase Radiumhospitalet

Konseptfase Aker og Gaustad

Konseptfase Regional sikkerhetsavdeling

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.