Arkitektbilde av sykehusene

Aker/Gaustad byggeprosjekter

I tråd med det langsiktige målbildet for Oslo universitetssykehus skal det bygges et stort akuttsykehus på Aker og et samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad.

Oslo universitetssykehus arbeider sammen med Helse Sør-Øst RHF med å finne den beste løsningen for frem­tidig lokali­sering og organisering av sykehuset. Det er nå utredet hva som vil være de beste konseptuelle løsningene for Aker og Rikshospitalet. Utredningen viser at Oslo universitetssykehus har evne til å bære kostnadene for de nye byggene.

Prosjektets nettsider hos Helse Sør-Øst

Investeringer i nye bygg

På grunn av utdatert bygningsmasse og forventet befolkningsvekst må det gjøres store investeringer i nye bygg for Oslo-sykehusene i de nærmeste tiårene. Dette er det bred enighet om. Det er også viktig at planlegging av nye bygg ses i sammenheng med hvordan vi skal utvikle pasienttilbudet, noe som gjør det komplisert å velge plassering av sykehusbygg.

Viktige kriterier som de nye byggene må oppfylle:

 • Kvalitet i pasientbehandlingen: for eksempel, mål om nærhet og avhengigheter mellom pasienter og funksjoner. Bygg som fremmer gode pasientforløp, korte avstander, sammenheng mellom funksjonsområder for funksjonell og effektiv flyt (person, varer).
 • Tilrettelagt for forskning, utdanning og innovasjon: for eksempel, mål om å tilrettelegge for samarbeid mellom OUS og Universitetet i Oslo innen forskning, utdanning og innovasjon tett integrert med klinisk virksomhet.
 • Tilrettelagt for etappevis utbygging: for eksempel, mål om sykehus som er tilrettelagt for etappevis utbygging.
 • Andre samfunnseffekter: for eksempel, mål om korte transportavstander for pasienter, ansatte og varer.
 • Gjennomføringstid og risiko: for eksempel risiko knyttet til parallell drift og bygging, verneinteresser, reguleringsprosess. Eventuell forskjell mellom alternativene knyttet til gjennomføringstid.
 • Økonomi – investering og drift: mål om et økonomisk bærekraftig sykehus

Ansvar og involvering

Det er Helse Sør-Øst som eier og leder prosjektet. OUS sin rolle er å gi innspill til Helse Sør-Øst for å sikre gode løsninger for pasientbehandling og drift.

Ansatte og brukerrepresentanter har viktige stemmer inn i planleggingen av nye bygg. Til sammen 350 personer er med i 19 fokusgrupper for å bidra til en best mulig utbyggingsløsning for de to sykehusene.

Fokusgruppene sikrer:

 • at pasientens helsetjeneste blir ivaretatt med funksjonsdyktige, pasientvennlige og driftsøkonomiske løsninger
 • at engasjement, forankring og eierskapsfølelse hos brukere og ansatte som grunnlag for god og vellykket organisasjonsutvikling og drift

Tema for møtene har vært blant annet handlet om nærhetsbehov og funksjonelle sammenhenger, analyser av utbyggingsalternativer og innspill til evaluering.

For Aker og Gaustad er det etablert 8 fokusgrupper for hvert av prosjektene. Disse er: 1. Medisin og kirurgi, døgnplasser, 2. Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialist rusbehandling (TSB), 3. Akuttmottak, 4. Poliklinikk og dagbehandling, 5. Medisinsk service, 6. Ikke medisinsk service, 7. Universitetsarealer, undervisning og forskning, 8. Operasjon, intensiv, postoperativ/overvåking.

Det finnes også felles fokusgrupper for de to byggeprosjektene som dekker følgende områder; Teknisk drift og sikkerhet, Logistikk, Medisinsk teknisk utstyr, IKT og teknologi.

I tillegg har OUS etablert egne fokusgrupper for funksjoner og fagmiljø som blir på Ullevål til den andre byggeetappen er ferdig.

Konseptfasen og tilleggsutredninger

Det er utredet hva som vil være de beste konseptuelle løsningene for Aker og Gaustad. Konseptrapporten viser at Oslo universitetssykehus har evne til å bære kostnadene for de nye byggene. Aker og Gaustad skal bygges i to etapper og det er etappe 1 som presenteres i konseptrapporten.

Nullalternativet skal også alltid undersøkes. Dette vil si hvilken utvikling som man forventer dersom det ikke gjøres endringer og dagens situasjon fortsetter. I byggeprosjektene til OUS ble nullalternativet undersøkt som en del av idéfasen. Hovedprogrammet skal sikre at forutsetningene for prosjektet er basert på sykehusets utviklingsplan og eventuelle andre føringer. Det gjøres ved å beskrive innholdet i virksomheten, dimensjonering, og overordnede funksjonelle og tekniske krav til bygg, utearealer, utstyr og infrastruktur.

Arbeidet i fokusgruppene og skisseprosjektet er sentrale deler av konseptfasen. Skissene/tegningene fra arkitektene viser hvordan utbyggingen kan gjøres med tanke på:

 • hvordan de ulike funksjonene kan plasseres og integreres mot eksisterende bygg
 • hvordan byggene kan løses på de aktuelle tomtene

Konseptfaserapportene for Aker og Gaustad, som også inneholder analyser av økonomisk bærekraft, var ferdige i november 2018. Rapportene gir anbefaling om hvilket alternativ som vurderes som det beste for prosjektene på Aker og Gaustad. Rapportene er sammen med en tilleggsutredning behandlet i styrene i OUS og Helse Sør-Øst.

Tilleggsutredninger

Høsten 2018 har det vært arbeidet med flere utredninger i tillegg til konseptfasens oppgave/hovedspor som har utgangspunkt i det gjeldende mandatet. Det har blitt sett på hvilke konsekvenser som kan forventes dersom ikke byggene på Aker og Gaustad bygges samtidig. En slik forskyvning vil være utfordrende for sykehuset.

Videre ble det gjennomført en studie for å se på muligheten for å inkludere barn på Gaustad i 1. etappe, og føde, gynekologi og nyfødtintensiv på Aker i 1. etappe. Å inkludere disse i første etappe ville redusere risikoen for gjenværende virksomhet på Ullevål betydelig.

Videre til forprosjekt

Styret i Helse Sør-Øst RHF har i sitt styremøte 31. januar godkjent konseptrapporten for å videreutvikle Oslo universitetssykehus på Aker og Gaustad.

Helse Sør-Øst RHF ber om at OUS ytterligere belyser planlagt virksomhetsinnhold og driftskonsepter for både Aker og Gaustad i forkant av oppstart av forprosjekt. Oslo universitetssykehus skal spesielt se på løsninger for fagområdene traume- og akuttmedisin, fødselshjelp, nyfødtintensiv og kreft.

Styret ber administrerende direktør i OUS om å søke Helse- og omsorgsdepartementet om lån slik at prosjektet sikres finansiering fra og med 2020.

Nyheter om prosjektene

 • 12.02.2019
  Trenger nye og gode sykehusbygg i Oslo

  Byggeplanene for Oslo universitetssykehus innebærer at det skal være nyfødtintensivavdeling på framtidens nye Aker sykehus. Planene prioriterer også satsing på og samling av psykisk helsevern og rusbehandling.

 • 06.12.2018
  Styret anbefaler å gå videre til forprosjekt

  Styret ved Oslo universitetssykehus vedtok 6. desember å ta konseptrapporten for Aker og Gaustad til etterretning og anbefale Helse Sør-Øst RHF å legge rapporten til grunn for videre arbeid med forprosjekt for utbygging på Aker og Gaustad.

 • 26.04.2018
  Derfor vil vi bygge ut på Aker og Gaustad

  Administrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus svarer på kritikken mot nedleggelse av Ullevål sykehus som sto i Dagsavisen 19.april 2018.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.