Viktig informasjon til nyansatte

På denne siden finner du informasjon som er viktig for deg som nyansatt. Du må sette deg godt inn i de temaer som er relevant for ditt ansattforhold.

Lønnsansiennitet for nyansatte og tidligere ansatte ved OUS 


 

Hvem? Beregning av lønnsansiennitet er aktuelt for mange yrkesgrupper ved Oslo universitetssykehus, og gjelder for deg som er nyansatt og som tidligere har vært ansatt ved OUS. Dette er spesielt aktuelt for ansatte som lønnes i henhold til satser i overenskomstene. Er du usikker på om dette vil gjelde for deg, kan du spørre din nærmeste leder.

Hva skal gjøres? For at vi skal kunne beregne korrekt lønnsansiennitet, må du sende inn utfylt meldeskjema sammen med dine arbeidsattester/tjenestebevis og fødsels-/adopsjonsattest/legeerklæring ved omsorgsarbeid samlet til Sakarkiv: sakarkiv@ous-hf.no snarest mulig. Arbeidsattester/tjenestebevis skal vise start- og sluttdato, samt hvor mye du har jobbet i prosent eller antall timer.

Tidligere ansatt? Har du tidligere vært ansatt ved OUS, trenger du kun å sende inn dokumentasjon for perioden etter ditt siste arbeidsforhold ved OUS med mindre oppholdet er for seks måneder eller kortere. Hvis vi ikke mottar noe, vil antall år og måneder fra tidligere bli videreført ved tiltredelse.


Timebetalte som har vært borte i mer enn 6 måneder, må sende inn meldeskjema og de siste attestene for ny beregning. Dersom dette ikke sendes inn, vil dato for gjeninntredelse settes som ansiennitetsdato.


Fastsettelsestidspunkt: Beregning av din lønnsansiennitet foretas etter at arbeidskontrakt/rammeavtale er signert. Dersom beregnet lønnsansiennitet skulle tilsi høyere lønnsplassering, vil lønnsforskjellen bli etterbetalt. Lønnansiennitetsdato fastsettes til den 1. i måneden. Dersom Sakarkiv mottar arbeidsattester/tjenestebevis senere enn tre måneder etter tiltredelse eller gjeninntredelse, gjøres lønnsansienniteten gjeldende fra den dato disse mottas av helseforetaket. Dersom lønnsansiennitet ikke beregnes, vil tiltredelsesdato settes som ansiennitetsdato.


Hva teller med? Beregningen baserer seg på:

 • Alt offentlig og privat arbeid etter fylte 18 år
 • Arbeid i hjemmet på grunn av omsorg for barn eller annet omsorgsarbeid krever fødselsattest eller legeerklæring, og medregnes med inntil 3 år
 • Førstegangstjeneste/verneplikt
 • Fagarbeider med avlagt fagprøve får verdiskapningsdelen av læretiden medregnet i lønnsansiennitet


Regler for hva som teller med ved permisjon og fravær fra stilling ved Oslo universitetssykehus uten lønn, fremgår av retningslinjene i eHåndbok.

For mer informasjon, se våre retningslinjer:   


Utdanningsansiennitet for leger i spesialisering

For leger i spesialisering skal det beregnes utdanningsansiennitet ved nyansettelse i henhold til gjeldende overenskomst. Utdanningstid beregnes ut fra den tiden legen faktisk har vært ansatt i stilling som LIS og de punkter som fremgår av retningslinjen eHåndbok - Rekruttering og ansettelse av leger i spesialisering - LIS, avsnitt 4.1.3:

Arbeidsattester, tjenestebevis og eventuelt bekreftelse på doktorgrad

Nyansatte som søker på utlyst stilling i Webcruiter, skal laste opp arbeidsattester/tjenestebevis fra tidligere arbeidsgiver som dokumenterer gjennomført tid i utdanningsstilling, samt eventuelt bekreftelse på oppnådd doktorgrad, sammen med søknad og CV.

Dersom du ansettes i et kortvarig vikariat som ikke er utlyst, skal du sende inn dine arbeidsattester og tjenestebevis samlet til OUSHF PB HROSSteamleger snarest mulig. Inntil korrekt utdanningstid er beregnet, vil tiltredelsesdato og minstelønn være gjeldende. Når utdanningsansiennitet er beregnet, vil eventuell lønnsforskjell bli etterbetalt. Blir arbeidsattester og tjenestebevis sendt inn senere enn tre måneder etter tiltredelse, gjøres utdanningsansienniteten gjeldende fra den dato disse mottas av helseforetaket.   

Arbeidsattester/tjenestebevis skal vise start- og sluttdato. Dato for utdanningsansiennitet fastsettes til den første i måneden.


 

Spesielle regler ved beregning av utdanningsansiennitet:

 • All tid i stilling som Lege i spesialisering ved norske sykehus skal telles med
 • Ved overgang til annen spesialitet skal tid i tidligere spesialitet medregnes
 • Tid i vikariat som overlege skal medregnes
 • Ansatte som er borte fra arbeidet med rett til foreldrepenger, svangerskapspenger og adopsjonspenger etter bestemmelsene i folketrygdloven eller annen lovfestet permisjon med lønn, opprettholder lønn og utdanningsansiennitet som om de var i arbeid i perioden
 • Forskning skal kun telle med dersom det er en del av utdanningsløpet og inngår blant læringsmålene i spesialistutdanningen. Forskningstjeneste vil være oppad begrenset til 20 måneder innenfor utdanningsløpet. LIS som har permisjon fra spesialistutdanningen for å være forsker/stipendiat, eller har hatt forskningstjeneste før ansettelse i stilling som LIS 2/3, vil ikke få forskningsperioden medregnet.
 • Godkjent tjeneste i tilsvarende utdanningsstilling fra utlandet skal telle med, hva som er tilsvarende utdanningsstilling vurderes i hver enkelt sak
Alle leger med godkjent spesialitet skal innplasseres i stilling som Legespesialist.

 

Politiattest 

For stillinger som krever politiattest skal du benytte din signerte arbeidskontrakt/rammeavtale til søknad om politiattest på politiet.no

Politiet sender deg politiattesten elektronisk og du sender/leverer den til din nærmeste leder, eller til Personalformidling pfekstravakt@ous-hf.no dersom du er tilknyttet dem. 

Politiattesten må fremlegges før du begynner i stillingen, og må ikke være eldre enn 3 måneder ved tiltredelse. 

Første arbeidsdag 

Det er viktig at du får registrert følgende opplysninger i Personalportalen første arbeidsdag:     

 • kontonummer
 • telefonnummer
 • opplysninger om pårørende
 • eventuelle barn (med fødselsdato)
 • bierverv/ikke bierverv

Personopplysningene dine skal alltid være oppdatert, og dette gjelder så lenge du er ansatt ved Oslo universitetssykehus.     

ID-Kort
Første arbeidsdag tar du med personlig legitimasjon i forbindelse med ID-kortfotografering. Du vil motta et skjema av din leder som du fyller ut og leverer på ID kontoret. Husk; kortet skal bæres til enhver tid. Kortet er personlig og skal aldri lånes bort.

Nyansattprogrammet 
Nyansatte og ekstravakter, som ikke har tatt vakter de siste to årene, vil motta en e-post med informasjon om vårt

Vi ber om at du setter deg godt inn i dette og oppfordrer deg til å ta de obligatoriske e-læringskursene før første arbeidsdag.

Fagorganisert

Dersom du er fagorganisert, må du be leder å registrere fagforeningstilhørighet i Personalportalen så snart som mulig. Det er veldig viktig å få på plass fagforeningstilhørighet slik at du skal få korrekt avlønning i ditt arbeidsforhold.

Skatt

skatteetaten.no kan du kontrollere grunnlaget for beregning av ditt skattetrekk.

 

Utenlanske arbeidstakere

Utenlandske arbeidstakere må ha gyldig oppholdstillatelse for hele arbeidsforholdet.      

 
Dersom du har arbeid i hjemlandet, må du hvert år innhente A1-skjema hos folketrygden/forsikringskassen i ditt hjemland for å få riktig pensjonsopptjening. Skjemaet sendes til sakarkiv@ous-hf.no


Arbeidstid

Her finner du nyttig informasjon om arbeidstid og reglene som gjelder på dette området: 

 

Retningslinjer i eHåndbok

I eHåndbok finner du våre interne prosedyrer og andre styrende dokumenter elektronisk. Disse dokumentene er laget for å sikre god styring i sykehuset og å være støtte for de ansattes arbeid.

 

Pensjonist

Pensjonister kan finne viktig informasjon i retningslinjen: 

Du bør også ta kontakt med din pensjonskasse for mer informasjon; KLP for sykepleiere og PKH for alle andre yrkesgrupper.

Koronasituasjonen
Alderspensjonister og AFP-pensjonister kan arbeide ubegrenset med sin ordinære timelønn når det er knyttet til koronasituasjonen, se mer på Koronasidene på HR og personal. Dette gjelder arbeid frem til 31.10.20, men kan forlenges av myndighetene.

Yrkesvaksinasjon

Vi tilbyr yrkesvaksinering til alle våre ansatte i henhold til retningslinjer fra Folkehelseinstituttet Yrkesvaksinasjon.

Hepatitt B vaksine

Hepatitt B vaksine tilbys ansatte som kan bli utsatt for blodsmitte. Blodsmitte kan skje ved stikk, kutt og søl. Vaksineprogrammet består av 3 vaksinedoser som tas i løpet av 6 mnd. 3 mnd. etter siste vaksinedose tas blodprøve for å måle antistoffer. Vaksinen er gratis og du får den hos Arbeidsmiljøavdelingen.

Stivkrampevaksine

Stivkrampevaksine tilbys ansatte som kan utsettes for stivkrampebakterier. Smitte kan overføres via jord, kloakk, samt bitt fra mennesker og dyr.

Andre vaksiner

Du finner mer informasjon om hvilke vaksiner som kan være aktuelt for deg i våre retningslinjer om yrkesvaksinasjon. Ta kontakt med din leder dersom du har spørsmål om vaksiner i forhold til dine arbeidsoppgaver.

Du kan ellers ta kontakt med bedriftssykepleier for råd og bistand på tlf 23075919 / 23075889 / 23075921.

På grunn av Covid-19 er våre vaksinasjonspoliklinikker stengt for «drop-in» inntil videre.

Vaksinasjon er nå mulig på poliklinikkene, etter timeavtale.
Ring telefon: 230 75880 for å bestille time.

 • Radiumhospitalet  (rom B 740): Onsdager kl. 09:00-14:30. Tlf: 22 93 40 44.
 • Aker sykehus (Bygg 6, 10. etasje): Onsdager/Torsdager kl. 08:00-14:00.
  Ring på forhånd mob: 913 33 407 Tlf: 22 89 44 58.
 • Rikshospitalet (D5.2052): Tirsdager kl. 8:30-11:30, 12:30-14:30. Tlf. 23 07 20 87.
 • Ullevål sykehus (Søsterhjemmet, inngang 2B, 1. etasje): Tirsdager kl. 08:30-11:00, 12:00-14:30.
 • Dikemark: Ca. 1 onsdag pr. måned. Ring på forhånd. Mob: 91333407.

Tilganger

Dersom du skal ha tilgang til PC, ta kontakt med Sykehuspartner. Du må oppgi brukernavn og personnummer. Brukernavnet ditt finner du i velkomstbrevet du mottar fra HR og personal, evt ta kontakt med din nærmeste leder.

Garderobe

Du vil få tildelt arbeidstøy som skal brukes etter gjeldende retningslinje ved sykehuset dersom dette er aktuelt. Garderobe og ytterligere informasjon vil du få av din nærmeste leder.


 
Fant du det du lette etter?